โดย  พระครูวิมลธรรมวงศ์  ดร.(น.ธ.เอก ป.เอก)  เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย  โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙

กระทู้ธรรม

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ของ  ธรรมศึกษาชั้น ตรี

น ฆาสเหตุปิ กเรยฺย ปาปํ.

ไม่ควรทำบาป เพราะเห็นแก่กิน

          ณ บัดนี้ จักได้อธิบายขยายเนื้อความ แห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นพอเป็น
แนวทางแห่งการศึกษา และนำไปปฏิบัติสืบต่อไป
        มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ล้วนต้องอาศัยปัจจัยสี่เพื่อดำรงชีพ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
และยารักษาโรค  ถ้าเราขาดปัจจัยเหล่านี้ ย่อมไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ เรื่องอาหารการกิน
เรื่องปากท้องนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่มนุษย์ขาดไม่ได้เพราะมนุษย์เราต้องกินอาหารเพื่อ
รักษาชีวิต รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ส่วนใครจะแสวงหามาได้อย่างไรนั้น เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคน
         บางคนเลี้ยงชีวิตด้วยการทำอาชีพทุจริต ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การ
ประพฤติเยี่ยงโจร ฉกชิงวิ่งราว หรือการหลอกลวง ต้มตุ๋นคนอื่น เป็นต้น ซึ่งต้องทำให้คนอื่นได้รับความ
เจ็บปวดทรมาน เกิดความเศร้าโศกและความเสียหายเพราะการกระทำของเรา ควรประพฤติตนเป็นคน
ดี อยู่ในศีลในธรรม
          บางคนเลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
แม้จะเป็นอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เกิดความภาคภูมิใจ เช่น เป็นพ่อค้าแม่ค้าเข็นรถขายส้มตำไก่ย่างเป็นต้น
          คนที่เลี้ยงชีวิตตนเองด้วยการทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั้น ถึงผลความชั่วนั้นจะยังไม่ให้
ผลตอบแทนในตอนนี้ แต่เมื่อใดที่ผลกรรมชั่วนั้นให้ผล เขาย่อมได้รับความเดือดร้อน ความทุกข์สาสม
กับความชั่วที่เขาได้ทำเอาไว้อย่างแน่นอน สมสั่งพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่า

ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทุกกฎํ

ความชั่วจะทำให้เดือดร้อนภายหลัง

       คำว่าความชั่วนั้น หมายถึง ความชั่วที่เกิดขึ้นทางกาย วาจาและใจความชั่วที่เกิดขึ้นทางกาย เช่น
การเป็นมือปืนรับจ้าง การดักปล้น ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สิน และการข่มขืน การด่าทอ พูดเสียดแทงใจ
และพูดเรื่องไร้สาระ เป็นต้น ความชั่วที่เกิดทางใจ เช่น การคิดเพ่งเล็ง อยากได้ของคนอื่น การคิดผูก
อาฆาตพยาบาทและการมีความเชื่อแบบผิด ๆ เช่น เชื่อว่าบิดา มารดาไม่มีบุญคุณต่อเราเป็นต้น เช่น นี้
เขาเรียกว่า เชื่อแบบผิด ๆ อย่างใหญ่หลวง
        คนที่ทำความชั่วเหล่านี้ ย่อมได้รับความเดือดร้อนกายใจ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ถ้าเขายังมีชีวิต
อยู่ในปัจจุบันนี้ เขาย่อมถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตามจับกุมมาลงโทษ ตามกฎหมายบ้านเมือง ไม่มีใคร
ให้ความเคารพนับถือ เสียชื่อ เสียง ถ้าสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปต้องไปเสวยกรรมในนรก ทุคติ วินิบาต
อย่างแน่นอน คนทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ควรประพฤติปฏิบัติตามหัวใจพระพุทธศาสนาที่ว่า
“ไม่ทำความชั่วทั้งปวงหมั่นสั่งสมความดี และทำจิตใจตนเองให้ผ่องใส”
         สรุปความว่า การดำรงชีวิตด้วยการประพฤติทุจริต ทำความชั่วทุกอย่าง เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด ให้มี
เกียรติ และศักดิ์ศรีในสังคมนี้ เป็นสิ่งที่เราไม่ควร ถึงเราจะยากจนข้นแค้นมากน้อยขนาดไหนก็ไม่ควร
เปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นอาชญากร เป็นฆาตกร หรือ เป็นโจร แม้อาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การเก็บขยะขาย
เข็นรถขายอาหารตามสั่ง เป็นต้น ก็เป็นอาชีพสุจริตที่เราควรภาคภูมิใจ ฉะนั้นไม่ควรทำความชั่ว เพราะ
เห็นแก่เรื่องปากท้องอย่างเดียว สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นไว้ว่า

น ฆาสเหตุปิ กเรยฺย ปาปํ.

ไม่ควรทำบาป เพราะเห็นแก่กิน

       มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s