โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์ ดร. (น.ธ.เอก ป.เอก ) เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย  โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมะ  ธรรมศึกษาชั้นโท (ชุด ๑)

๑.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สมถะ ?
ก. อุบายเรืองปัญญา   ข. อุบายสงบกาย
ค. อุบายสงบใจ   ง. อุบายสงบวาจา   คำตอบ : ค
๒.  จะรู้แจ้งสรรพสิ่งตามเป็นจริง ต้องเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
ก. อนุสสติกัมมัฏฐาน      ข. สมถกัมมัฏฐาน
ค. วิปัสสนากัมมัฏฐาน   ง. อสุภกัมมัฏฐาน   คำตอบ : ค
๓.  ผู้ลุ่มหลงอยู่กับการเล่นเกมส์ เพราะถูกกิเลสกามข้อใดครอบงำ ?
ก. โลภะ      ข. โทสะ   ค. โมหะ      ง. อรติ   คำตอบ : ค
๔.  กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?
ก. กามาสวะ      ข. กามคุณ  ค. กามกิเลส      ง. กามตัณหา
คำตอบ : ข
๕.  การนำดอกไม้ไปไหว้พระพุทธรูป จัดเป็นการบูชาประเภทใด ?
ก. สักการะบูชา   ข. พุทธบูชา  ค. ปฏิบัติบูชา    ง. อามิสบูชา
คำตอบ : ง
๖.  ปูชนียบุคคล ในเรื่องบูชา ๒ หมายถึงบุคคลประเภทใด ?
ก. คนร่ำรวยทรัพย์      ข. คนปฏิบัติตามกฎหมาย
ค. คนวางตนน่ายกย่อง   ง. คนเรียนจบระดับสูง  คำตอบ : ค
๗.  เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ?
ก. ถามถึงธุระที่มาเยือน   ข. ถามถึงสิ่งที่ต้องการ
ค. แนะนำประโยชน์ให้   ง. ต้อนรับให้สมแก่ฐานะ  คำตอบ : ง
๘. การต้อนรับผู้มาเยือนข้อใด เรียกว่า ธรรมปฏิสันถาร ?
ก. มอบหนังสือธรรมะให้   ข. ชวนให้ปฏิบัติธรรม
ค. มอบพระเครื่องให้   ง. กล่าวธรรมให้ฟัง    คำตอบ : ง
๙. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ สงเคราะห์เข้าในสุขข้อใด ?
ก. สุขทางกาย   ข. สุขทางใจ
ค. สุขอิงอามิส   ง. สุขไม่อิงอามิส  คำตอบ : ก
๑๐. เมื่อเกิดกามวิตกขึ้น จะมีพฤติกรรมเช่นใด ?
ก. อยากได้ของผู้อื่น   ข. อยากเป็นใหญ่เป็นโต
ค. อยากมีชื่อเสียง   ง. อยากให้คนยกย่อง    คำตอบ : ก
๑๑. ผู้มีเนกขัมมวิตก มักมีความคิดเช่นใด ?
ก. คิดออกบวช   ข. คิดเข้าวัดฟังธรรม
ค. คิดบริจาคทาน   ง. คิดรักษาศีลอุโบสถ  คำตอบ : ก
๑๒. การครุ่นคิดวางแผนใส่ร้ายผู้อื่น จัดเป็นอกุศลวิตกข้อใด ?
ก. กามวิตก   ข. พยาบาทวิตก ค. วิหิงสาวิตก   ง. อวิหิงสาวิตก
คำตอบ : ข
๑๓. อาการหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจ จัดเป็นไฟชนิดใด ?
ก. ไฟสุ่มทรวง   ข. ไฟริษยา  ค. ไฟโทสะ   ง. ไฟโมหะ
คำตอบ : ค
๑๔. พฤติกรรมเช่นใด จัดเป็นลักษณะของไฟคือราคะ ?
ก. ล่วงละเมิดทางเพศ    ข. ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ค. แสดงอารยะขัดขืน    ง. แสดงความหึงหวง  คำตอบ : ก
๑๕. พฤติกรรมเช่นใด จัดเป็นลักษณะของไฟคือโมหะ ?
ก. ไม่มีระเบียบวินัย      ข. ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
ค. ไม่มีสมบัติผู้ดี      ง. ไม่รับผิดชอบหน้าที่  คำตอบ : ข
๑๖. ประชาธิปไตยไม่พัฒนา เพราะขาดอธิปเตยยะข้อใด ?
ก. อัตตาธิปเตยยะ    ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ   ง. อนาธิปเตยยะ  คำตอบ : ค
๑๗. การปกครองที่ถือเสียงข้างมาก จัดเข้าในข้อใด ?
ก. อัตตาธิปเตยยะ    ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ   ง. อนาธิปเตยยะ  คำตอบ : ข
๑๘. ปัญญาหยั่งรู้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญานอะไร ?
ก. สัจจญาณ   ข. กิจจญาณ  ค. กตญาณ    ง. มัคคญาณ    ตอบ : ก
๑๙. แย่งอำนาจกันครอง จัดเป็นตัณหาชนิดใด ?
ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา  ค. วิภวตัณหา   ง. กิเลสตัณหา ตอบ ข
๒๐. ไม่อยากแก่ ไม่อยากตาย จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?
ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา  ค. วิภวตัณหา ง. กิเลสตัณหา คำตอบค
๒๑. เกรดตกอกหกรักคุด แล้วฆ่าตัวตาย จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?
ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา ค. วิภวตัณหา   ง. กิเลสตัณหา ตอบ ค
๒๒. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปาฏิหาริยะประเภทใด ?
ก. อิทธิปาฏิหาริยะ   ข. อาเทสนาปาฏิหาริยะ
ค. ยมกปาฏิหาริยะ   ง. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ   คำตอบ : ง
๒๓. ข้อใด เป็นอำนาจอัศจรรย์ของอาเทสนาปาฏิหาริย์ ?
ก. ล่องหนได้   ข. ทายใจคนได้ ค. ดำดินได้   ง. เหยียบน้ำทะเลจืด  คำตอบ : ข
๒๔. การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จัดเข้าในข้อใด ?
ก. โลกัตถจริยา   ข. ญาตัตถจริยา  ค. พุทธัตถจริยา   ง. ธัมมจริยา      คำตอบ : ก

๒๕. ข้อใด เป็นการเวียนว่ายตายเกิด ?
ก. กิเลสตัณหา      ข. กิเลส กรรม วิบาก
ค. ทำความชั่วไว้      ง. ต้องรับผลกรรม  คำตอบ : ข
๒๖. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สิกขา ในพระพุทธศาสนา ?
ก. ศึกษาเล่าเรียน   ข. ฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ
ค. ฝึกหัดกาย วาจา ใจ   ง. ฝึกหัดทำสมาธิ   คำตอบ : ค
๒๗. อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?
ก. กำจัดทุกข์   ข. กำจัดโศก  ค. กำจัดภัย   ง. กำจัดกิเลสคำตอบ : ง
๒๘. ภูมิอันหาความเจริญมิได้ เรียกว่าอะไร ?
ก. อสูรกายภูมิ   ข. นรกภูมิ ค. อบายภูมิ   ง. ดิรัจฉานภูมิ คำตอบ : ค
๒๙. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?
ก. พิจารณาแล้วเสพ       ข. พิจารณาแล้วเว้น
ค. พิจารณาแล้วอดกลั้น   ง. พิจารณาแล้วบรรเทา  คำตอบ : ข
๓๐. เมตตา ควรแผ่ให้บุคคลจำพวกใด ?
ก. ทุกจำพวก    ข. ผู้ประสบทุกข์ ค. ผู้ประสบสุข   ง. ผู้ที่ตายแล้ว   คำตอบ : ก
๓๑. กรุณา ควรแผ่ให้บุคคลจำพวกใด ?
ก. ทุกจำพวก    ข. ผู้ประสบทุกข์  ค. ผู้ประสบสุข   ง. ผู้ที่ตายแล้ว
คำตอบ : ข
๓๒. โสดาบันบุคคล ได้แก่บุคคลประเภทใด ?
ก. ผู้สิ้นกิเลส   ข. ผู้ห่างไกลกิเลส
ค. ผู้ไม่กลับมาเกิดอีก   ง. ผู้ถึงกระแสนิพพาน  คำตอบ : ง
๓๓. ผู้ละกามราคะ และปฏิฆะได้เด็ดขาด คือใคร ?
ก. พระโสดาบัน   ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี   ง. พระอรหันต์   คำตอบ : ค
๓๔.  เทศนาที่ขัดเกลาจิตมิให้เป็นคนหยาบกระด้าง ตรงกับข้อใด ?
ก. ทานกถา   ข. สีลกถา ค. สัคคกถา   ง. กามทีนวกถา  คำตอบ : ข
๓๕. ผู้ประกอบด้วยวัณณมัจฉริยะ มีพฤติกรรมเช่นใด ?
ก. หวงแหนตระกูล      ข. กลัวคนอื่นได้ดีกว่า
ค. เห็นแก่ตัว          ง. หาผลประโยชน์ใส่ตัว   คำตอบ : ข
๓๖. อาการปวดศรีษะ จัดเป็นมารประเภทใด ?
ก. กิเลสมาร  ข. ขันธมาร  ค. อภิสังขารมาร  ง. เทวปุตตมาร ตอบ ข
๓๗. มารที่ครอบงำบุคคลให้ประกอบทุจริตคิดมิชอบ ตรงกับข้อใด ?
ก. กิเลสมาร ข. ขันธมาร  ค. อภิสังขารมาร  ง. เทวปุตตมาร ตอบ ก
๓๘. ความดีใจที่ได้รับเหรียญรางวัล จัดเป็นเวทนาใด ?
ก. สุขเวทนา   ข. อุเบกขาเวทนา
ค. โสมนัสเวทนา   ง. โทมนัสเวทนา   คำตอบ : ค
๓๙. เชื่อข่าวลือ ถือมงคล ตื่นข่าว จัดว่าเป็นคนมีจริตอะไร ?
ก. โมหจริต      ข. วิตักกจริต   ค. สัทธาจริต         ง. พุทธิจริต
คำตอบ : ค
๔๐. คิดหนัก มักระแวง จิตฟุ้งซ่าน จัดว่าเป็นคนมีจริตอะไร ?
ก. ราคจริต   ข. โทสจริต   ค. โมหจริต          ง. วิตักกจริต
คำตอบ : ง
๔๑. บุคคลเข้าใจซาบซึ้งพระธรรมเฉพาะตนเอง ตรงกับข้อใด ?
ก. สนฺทิฏฺฐิโก    ข. อกาลิโก  ค. เอหิปสฺสิโก   ง. ปจฺจตฺตํ
คำตอบ : ง
๔๒. การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตรงกับวิสุทธิข้อใด ?
ก. สีลวิสุทธิ    ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวิสุทธิ   ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ   คำตอบ : ก
๔๓. ความหมดจดแห่งจิต ตรงกับวิสุทธิข้อใด ?
ก. จิตตวิสุทธิ   ข. ญาณทัสสนวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวิสุทธิ   ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ   คำตอบ : ก
๔๔. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของอวิชชา ?
ก. ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์    ข. ไม่รู้จักกฎแห่งกรรม
ค. ไม่รู้หลักวิชาการ   ง. ไม่รู้จักอดีตอนาคต     คำตอบ : ค
๔๕. คำว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
ก. อรหํ      ข. พุทฺโธ  ค. โลกวิทู      ง. ภควา  คำตอบ : ข
๔๖. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เป็นพุทธคุณข้อใด ?
ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ      ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สุคโต โลกวิทู      ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ   คำตอบ : ก
๔๗. สังฆคุณข้อว่า อญฺชลิกรณีโย มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก. ควรแก่ของคำนับ      ข. ควรแก่การต้อนรับ
ค. ควรแก่ของทำบุญ      ง. ควรแก่การกราบไหว้  คำตอบ : ง
๔๘. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า บารมี ในพระพุทธศาสนา ?
ก. แผ่ขยายอิทธิพล    ข. สั่งสมบริวาร
ค. มีอำนาจวาสนา    ง. มีคุณธรรมยวดยิ่ง   คำตอบ : ง
๔๙. ผู้บริจาคดวงตาให้บุคคลอื่น จัดเป็นบารมีระดับใด ?
ก. ทานบารมี   ข. ทานอุปบารมี
ค. ทานปรมัตถบารมี   ง. เมตตาบารมี  คำตอบ : ข
๕๐. ผู้ประสบอุบัติเหตุตายก่อนวัยอันควร เพราะกรรมใดให้ผล ?
ก. ครุกรรม     ข. อุปฆาตกกรรม  ค. อุปปีกกรรม   ง. อาสันนกรรม
คำตอบ : ข

โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์ ดร. (น.ธ.เอก ป.เอก ) เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย  โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙
ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท (ชุด ๑)

๑. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
ก. พระปัจเจกพุทธะ   ข. พระโสดาบัน
ค. พระอนุพุทธะ      ง. พระอนาคามี  คำตอบ : ค
๒. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก. โกณฑัญญะบรรลุแล้วหน่อ   ข. โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
ค. โกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ   ง. โกณฑัญญะปลงแล้วหนอตอบ ข
๓. พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นรัตตัญญู ตรงกับข้อใด ?
ก. รู้ธรรมก่อนใคร   ข. บวชก่อนใคร
ค. มีประสบการณ์มาก   ง. รู้เรื่องราวมาก คำตอบ : ก
๔. พระสาวกรูปใด เคยเป็นฤษีตั้งอาศรมอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ ?
ก. พระอุรุเวลากัสสปะ   ข. พระนทีกัสสปะ
ค. พระคยากัสสปะ   ง. พระมหากัสสปะ   คำตอบ : ค
๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด ?
ก. อุรุเวลาเสนานิคม   ข. คยาสีสะ  ค. เชตวัน   ง. เวฬุวัน  คำตอบข
๖. ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่แคว้นมคธ
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ   ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุรุเวลากัสสปะ   ง. พระสารีบุตร  คำตอบ : ค
๗. อุปติสสปริพาชก เห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด ?
ก. เดินจงกรม   ข. นั่งแสดงธรรม
ค. เดินบิณฑบาต   ง. นั่งฉันภัตตาหาร   คำตอบ : ค
๘. พระสาวกรูปใด มีอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้า ?
ก. พระสารีบุตร   ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระโมคคัลานะ   ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ  คำตอบ : ข
๙. พระมหากัสสปะ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ?
ก. โคนต้นศรีมหาโพธิ   ข. โคนต้นพหุปุตตกนิโครธ
ค. โคนต้นมุจจลินท์   ง. โคนต้นอชปลานิโครธ    คำตอบ : ข
๑๐. ข้อใด ไม่ใช่ธุดงควัตรของพระมหากัสสปะ ?
ก. ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร   ข. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ค. อยู่ป่าเป็นวัตร      ง. อยู่ป่าช้าเป็นวัตร  คำตอบ : ง
๑๑. พระสาวกรูปใด บวชเพราะเกรงใจพระพุทธเจ้า ?
ก. พระอนุรุทธะ  ข. พระอานนท์ ค. พระนันทะ   ง. พระวักกลิ  :ค
๑๒. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตก่อนบวช ?
ก. พระมหากัสสปะ   ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ   ง. พระอานนท์   คำตอบ : ข
๑๓. พระสาวกรูปใด แสดงภัทเทกรัตตสูตร โดยย่อให้พิสดาร ?
ก. พระสารีบุตร   ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัจจายนะ   ง. พระโสณกุฏิกัณณะ   คำตอบ : ค
๑๔. พระสาวกรูปใด ได้ชื่อว่าราชาผู้หาความสุขมิได้ ?
ก. พระภัททิยะ   ข. พระโมฆราช
ค. พระอนุรุทธะ   ง. พระมหากัปปินะ   คำตอบ : ข
๑๕. พระสาวกรูปใด ทำให้พระสารีบุตรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกตัญญู ?
ก. พระราธะ   ข. พระสุภูติ  ค. พระรัฐบาล   ง. พระอุบาลี ตอบ ก
๑๖. พระพุทธเจ้าแสดงโทษการพูดมุสา เหมือนเทน้ำคว่ำขัน แก่ใคร
ก. พระนันทะ   ข. พระราหุล ค. พระอานนท์   ง. พระอุบาลี ตอบ ข
๑๗. พระสาวกรูปใด ไม่เคยรู้จักคำว่า ไม่มี ?
ก. พระอนุรุทธะ   ข. พระอานนท์  ค. พระภัททิยะ   ง. พระสีวลี  :ก
๑๘. ธรรมนี้เป็นของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า ไม่ใช่ของผู้ยินดีใน
ธรรมเนิ่นช้า  ตรัสแก่ใคร ?
ก. พระอานนท์   ข. พระอนุรุทธะ ค. พระภัททิยะ   ง. พระสีวลี : ข
๑๙. พระสาวกรูปใด รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?
ก. พระอานนท์   ข. พระภัททิยะ
ค. พระอนุรุทธะ   ง. พระมหานามะ   คำตอบ : ค
๒๐. พระสาวกรูปใด มีกิจมากทำให้บรรลุพระอรหัตช้า ?
ก. พระสารีบุตร   ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์   ง. พระอนุรุทธะ  คำตอบ : ค
๒๑. พระสาวกรูปใด ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม จนเท้าแตก ?
ก. พระโสณกุฏิกัณณะ   ข. พระโสณโกฬิวิสะ
ค. พระจูฬปันถก   ง. พระมหาปันถก   คำตอบ : ข
๒๒. พระสาวกรูปใด มีต้นตระกูลช่วยกอบกู้เศรษฐกิจได้สำเร็จ ?
ก. พระมหากัจจายนะ   ข. พระกาฬุทายี
ค. พระทัพพมัลลบุตร   ง. พระรัฐบาล  คำตอบ : ง
๒๓. พระสาวกรูปใด อดอาหารเพราะต้องการบวช ?
ก. พระรัฐบาล   ข. พระราธะ ค. พระสุภูติ   ง. พระวังคีสะ ตอบ ก
๒๔. พระสาวกรูปใด เป็นเอตทัคคะในด้านผู้บันลือสีหนาท ?
ก. พระทัพพมัลลบุตร   ข. พระปิณโฑลภารทวาช
ค. พระโสณโกฬิวิสะ   ง. พระโสณกุฏิกัณณะ  คำตอบ : ข
๒๕. พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่ม
บวชอยู่ได้อย่างไร ?
ก. พระปิณโฑลภารทวาช   ข. พระทัพพมัลลบุตร
ค. พระมหากัปปินะ   ง. พระมหาปันถก  คำตอบ : ก
๒๖. พระมหาปันถก ขับไล่พระจูฬปันถกออกจากวัด เพราะเหตุไร ?
ก. ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน   ข. ไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรม
ค. เรียนรู้ได้ช้าไม่ทันใจ   ง. รบเร้าจะขอลาสิกขา  คำตอบ : ค
๒๗. พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใคร ทำหน้าที่จัดพระไปกิจนิมนต์ ?
ก. พระมหาปันถก   ข. พระจูฬปันถก
ค. พระทัพพมัลลบุตร   ง. พระอุปเสน  คำตอบ : ก
๒๘. อะไรเป็นเหตุให้พระโสณกุฏิกัณณะเป็นสามเณรถึง ๓ ปี ?
ก. อายุยังไม่ครบ   ข. ไม่มีผู้อนุญาต
ค. มีภิกษุไม่ครบ   ง. ไม่มีพระอุปัชฌาย์   คำตอบ : ค
๒๙. ขณะพระโสณกุฎิกัณณะแสดงธรรมแก่มารดาได้เกิดเหตุอะไร ?
ก.ไฟไหม้บ้าน   ข.น้ำท่วมบ้าน ค.พายุพัดบ้าน   ง. โจรปล้นบ้าน  : ง
๓๐. พระสาวกรูปใด มีเงาสตรีตามหลังเพราะบาปกรรมในชาติก่อน
ก. พระปิลินทวัจนะ    ข. พระทัพพมัลลบุตร
ค. พระโกณฑธาน   ง. พระมหาโกฏฐิตะ   คำตอบ : ค
๓๑. อะไรเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
ก. ฟังธรรมเกิดศรัทธา    ข. เห็นโทษการครองเรือน
ค. เห็นอานิสงส์การบวช   ง. ต้องการจะเรียนมนต์ คำตอบ : ง
๓๒. พระสาวกรูปใด พูดจาไม่ไพเราะ แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ?
ก. พระมหากัสสปะ   ข. พระปิลินทวัจฉะ
ค. พระมหากัปปินะ   ง. พระกังขาเรวตะ  คำตอบ : ข
๓๓. ข้อใด ไม่เกี่ยวกับพระกุมารกัสสปะ ?
ก. บวชตั้งแต่เด็ก   ข. พระเจ้าปเสนทิโกศลชุบเลี้ยง
ค. มารดาตั้งครรภ์ก่อนบวช   ง. เป็นเอตัคคะด้านธรรมกถึก ตอบ ง
๓๔. พระสาวกรูปใด เป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทาญาณ ?
ก. พระมหาโกฏฐิตะ   ข. พระพากุละ
ค. พระโสภิตะ   ง. พระกัจจายนะ   คำตอบ : ก
๓๕. พระสาวกรูปใด ชำนาญในการระลึกรู้อดีตชาติ ?
ก. พระพากุละ   ข. พระมหากัปปินะ
ค. พระโสภิตะ   ง. พระรัฐบาล    คำตอบ : ค
๓๖. พระมหากัปปินะ ก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร ?
ก. ปุโรหิต   ข. อำมาตย์  ค. พ่อค้า   ง. กษัตริย์  คำตอบ : ง
๓๗. พระสาวกรูปใด ใช้เตโชธาตุปราบอัมพติตถนาคราชให้สิ้นฤทธิ์
ก. พระสาคตะ   ข. พระมหาโกฏฐิตะ
ค. พระโมคคัลลานะ   ง. พระอนุรุทธะ  คำตอบ : ก
๓๘. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี ?
ก. พระสารีบุตร ข. พระมหากัสสปะค. พระพากุละ   ง. พระวักกลิ :ค
๓๙. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานที่สุด ?
ก. พระราธะ   ข. พระวักกลิ  ค. พระสีวลี   ง. พระรัฐบาล ตอบ ค
๔๐. พระวักกลิออกบวช เพราะมีอัธยาศัยอย่างไรในพระพุทธเจ้า ?
ก. รูปัปปมาณิกา   ข. โฆสัปปมาณิกา
ค. ลูขัปปมาณิกา   ง. ธัมมัปปมาณิกา  คำตอบ : ก
                           ศาสนพิธี
๔๑. ปวารณากรรม กำหนดให้พระสงฆ์ทำในวันใด ?
ก. วันเข้าพรรษา   ข. วันออกพรรษา
ค. วันมาฆบูชา   ง. วันอาสาฬหบูชา   คำตอบ : ข
๔๒. อุโบสถกรรมที่พระภิกษุรวมกันทำ ๔ รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?
ก. คณะอุโบสถ   ข. อธิษฐานอุโบสถ
ค. สังฆอุโบสถ   ง. ปาริสุทธิอุโบสถ   คำตอบ : ค
๔๓. โพชฌงคสูตรและคิริมานนทสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?
ก. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่   ข. ฉลองพระบวชใหม่
ค. งานมงคลสมรส   ง. ทำบุญต่อนาม  คำตอบ : ง
๔๔. ผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปพระราชทานยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่าอะไร ?
ก.   กฐินหลวง   ข. กฐินราษฎร์ ค. กฐินต้น   ง. กฐินพระราชทาน :ค
๔๕. เวจกุฎี หมายถึงสถานที่เช่นไร ?
ก. ห้องนอน   ข. ห้องรับแขก ค. ห้องพยาบาล   ง. ห้องสุขา ตอบง
๔๖. เขตกำหนดทอดกฐิน สิ้นสุดในวันใด ?
ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓   ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘   ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  คำตอบ : ง
๔๗. เทศน์แจงกำหนดจัดให้มีในงานใด ?
ก. ฉลองพระบวชใหม่   ข. ฌาปนกิจศพ
ค. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่   ง. ทำบุญต่อนาม  คำตอบ : ข
๔๘. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล เรียกว่าอะไร ?
ก. ผ้าวัสสิกสาฎก   ข. ผ้าอาบน้ำฝน
ค. ผ้าบังสุกุลจีวร   ง. ผ้าอัจเจกจีวร  คำตอบ : ค
๔๙. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นไร ?
ก. ผ้าอังสะ    ข. ผ้าจีวร  ค. ผ้าสบง   ง. ผ้าอาบน้ำฝน  คำตอบ : ง
๕๐. อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เป็นคุณของใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า ข. พระธรรม ค. พระสงฆ์ ง. พระรัตนตรัย  ตอบ ก

โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์  ดร. (น.ธ.เอก ป.เอก ) เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙
ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท (ชุด ๑)

๑. กุศลส่วนพิเศษที่คฤหัสถ์ควรบำเพ็ญให้ยิ่งกว่าศีล ๕ คืออะไร ?
ก. ถวายสังฆทาน      ข. ฟังเทศน์  ค. ถืออุโบสถ   ง. นั่งสมาธิ ตอบ:ค
๒. การรักษาศีล จัดเข้าในศาสนพิธีประเภทใด ?
ก. ทานพิธี   ข. บุญพิธี   ค. กุศลพิธี   ง. ปกิณกะ   คำตอบ : ค
๓. ข้อใดเป็นความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการักษาศีล ?
ก. ได้พักการงาน   ข. ได้ทำบุญกุศล
ค. ได้ชำระจิตใจ   ง. ได้ชำระบาป  คำตอบ : ง
๔. เข้าบ้านต้องผ่านประตู แรกเข้าสู่พระพุทธศาสนาต้องเข้าถึงอะไร
ก. พิธีกรรม   ข. พระรัตนตรัย  ค. ประเพณี   ง. การอุปสมบท  : ข
๕. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าสรณะ
ก. เป็นที่พึ่งแก่ผู้นับถือ   ข. ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค. เป็นที่บวงสรวงบูชา   ง. เป็นที่บนบานขอพร  คำตอบ : ก
๖. โลกไม่มีพระอาทิตย์ก็มืดมน คนไม่มีพระรัตนตรัยจะเป็นอย่างไร
ก. ขาดที่พึ่งทางกาย   ข. ขาดที่พึ่งทางใจ
ค. ขาดหลักบริหาร   ง. ขาดบริวารดูแล  คำตอบ : ข
๗. พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติอย่างไร ?
ก. ให้มีชื่อเสียง   ข. ให้คนยกย่อง
ค. ให้คนนับถือ   ง. ไม่ให้ตกที่ชั่ว  คำตอบ : ง
๘. ใครประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ
ก. พระสงฆ์   ข. อาชีวก  ค. ปริพาชก   ง. นิครนถ์  คำตอบ : ก
๙. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. การไหว้พระสวดมนต์ทุกวัน  ข. การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ค. การถวายข้าวพระเป็นประจำ  ง. การบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน :ข
๑๐. อะไรเป็นสาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์ ?
ก. เกิด   ข. แก่   ค. เจ็บ      ง. ตาย    คำตอบ : ง
๑๑. ข้อใด เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ เพราะความไม่เอื้อเฟื้อ
ก. ทำร้ายพระศาสดา   ข. ห้ามไหว้พระพุทธรูป
ค. นับถือศาสดาอื่น   ง. ความตายมาปรากฏ   คำตอบ : ข
๑๒. ข้อใด เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ เพราะความสงสัย ?
ก. สวรรค์มีจริงหรือ   ข. น้ำท่วมโลกจริงหรือ
ค. โลกร้อนจริงหรือ   ง. มีคลื่นยักษ์จริงหรือ  คำตอบ : ก
๑๓. ความมีศรัทธามั่งคงในพระรัตนตรัย ควรถือใครเป็นแบบอย่าง
ก. พระเทวทัต   ข. พระวักกลิ ค. สุปปพุทธกุฏฐิ   ง. ท้าวสักกะ  : ค
๑๔. การถืออุโบสถนอกพุทธกาล เน้นวิธีรักษาในเรื่องใด ?
ก. อดอาหาร   ข. ถือสรณคมน์ ค. ถือศีล ๘   ง. รักษาตามกาล  : ก
๑๕. ข้อใด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอุโบสถนอกพุทธกาล ?
ก. อดอาหาร   ข. บำเพ็ญตบะ ค. สรณคมน์   ง. ถือตามกาล   : ค
๑๖. ข้อใด ไม่ใช่อุโบสถที่จัดตามวันรักษา ?
ก. ปกติอุโบสถ   ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ   ง. ปาฏิหาริยอุโบสถ   คำตอบ : ค
๑๗. อุโบสถที่ผู้สมาทานตั้งใจรักษา โดยไม่เห็นแก่นอนมากนัก
ตรงกับอุโบสถประเภทใด ?
ก. โคปาลกอุโบสถ   ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. นัคคัณฐอุโบสถ   ง. ปาฏิหาริยอุโบสถ   คำตอบ : ข
๑๘. การถืออุโบสถอย่างวิธีของพวกนิครนถ์ ตรงกับข้อใด ?
ก. ปกติอุโบสถ   ข. โคปาลกอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ   ง.  นิคคัณฐอุโบสถ  คำตอบ : ง
๑๙. การถืออุโบสถ ให้เวลาล่วงไปด้วยเรื่องบุญกุศลเท่านั้น
มีอานิสงส์มากกว่าอุโบสถประเภทอื่น ตรงกับข้อใด ?
ก. โคปาลกอุโบสถ   ข. อริยอุโบสถ
ค. นิคคัณฐอุโบสถ   ง. ปกติอุโบสถ  คำตอบ : ข
๒๐. คนรับจ้างเลี้ยงโค เป็นคำเปรียบเทียบอุโบสถประเภทใด ?
ก. นิคคัณฐอุโบสถ   ข. ปกติอุโบสถ
ค. โคปาลกอุโบสถ   ง. อริยอุโบสถ  คำตอบ : ค
๒๑. ปกติอุโบสถ กำหนดให้รักษาเดือนหนึ่งกี่วัน ?
ก. ๑ วัน   ข. ๓ วัน  ค. ๔ วัน   ง. ๓๐ วัน  คำตอบ : ค
๒๒. หากรักษาปฏิชาครอุโบสถในวัน ๘ ค่ำ วันรับวันส่งจะเป็นกี่ค่ำ
ก. ๖ ค่ำ ๗ ค่ำ   ข. ๗ ค่ำ ๘ ค่ำ
ค. ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ   ง. ๗ ค่ำ ๙ ค่ำ   คำตอบ : ง
๒๓. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้รักษาต่อเนื่องกันไปนานเท่าไร ?
ก. ๑ วัน   ข. ๓ วัน   ค. ๓ เดือน   ง. ๔ เดือน  คำตอบ : ง
๒๔. การถือศีลด้วยวิธีใด เรียกว่ารักษาอุโบสถ ?
ก. กินอาหารมังสวิรัติ   ข. งดอาหารเวลาวิกาล
ค. ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่   ง. ไถ่ชีวิตโคทุกวันพระ   คำตอบ : ข
๒๕. การถือศีลในวันใด ไม่เรียกว่ารักษาอุโบสถ ?
ก. วันธรรมดา   ข. วัน ๘ ค่ำ   ค. วัน ๑๔ ค่ำ   ง. วัน ๑๕ ค่ำ     : ก
๒๖. บุญกุศลที่ได้จากการถืออุโบสถนั้น เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ?
ก. สมาทานศีล   ข. ตั้งใจสวดมนต์
ค. งดเว้นข้อห้าม   ง. ถือจนครบเวลา   คำตอบ : ค
๒๗. วิธีสมาทานอุโบสถทุกวันนี้ นิยมสมาทานด้วยวิธีใด ?
ก. เปล่งวาจา   ข. ถือเพศ   ค. อธิษฐาน   ง. ถือสัตย์  คำตอบ : ก
๒๘. อุโบสถที่สมาทานแล้ว ได้ชื่อว่ามีศีลบริบูรณ์ เพราะสาเหตุใด ?
ก. ไม่ละเว้น   ข. ไม่ละเมิด  ค. ไม่ครบองค์   ง. ไม่ครบวัน  ตอบ : ข
๒๙. พระสงฆ์ให้ศีล ๘ แต่รับเพียง ๕ ข้อ เรียกว่าอุโบสถอะไร ?
ก. ปกติอุโบสถ   ข. โคปาลกอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ   ง. ไม่เรียกว่าอุโบสถ     คำตอบ : ง
๓๐. การถืออุโบสถศีลในสถานที่ไม่มีพระสงฆ์ จะสมาทานที่ไหน ?
ก. บ้าน    ข. โรงเรียน   ค. ป่าช้า   ง. ได้ทุกที่     คำตอบ : ง
๓๑. อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ จัดเป็นบัญญัติประเภทใด ?
ก. พุทธบัญญัติ   ข. ธาตุบัญญัติ
ค. สาวกบัญญัติ   ง. วินัยบัญญัติ   คำตอบ : ก
๓๒. วันปัณณรสี ในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?
ก. วัน ๗ ค่ำ   ข. วัน ๘ ค่ำ  ค. วัน ๑๘ ค่ำ   ง. วัน ๑๕ ค่ำ   ตอบ : ง
๓๓. คำว่า มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโบสถํ ยาจาม
เป็นคำกล่าวอะไร ?
ก. อาราธนาศีล   ข. อาราธนาธรรม
ค. บูชาข้าวพระ   ง. ถวายสังฆทาน     คำตอบ : ก
๓๔. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบพิธีถืออุโบสถ ?
ก. ประกาศองค์อุโบสถ   ข. อาราธนาศีล
ค. อาราธนาพระปริตร   ง. สมาทานศีล   คำตอบ : ค
๓๕. อุโบสถของพวกนิครนถ์นักบวชนอกศาสนา มีข้อห้ามอย่างไร
ก. ห้ามทุกเรื่อง   ข. ห้ามบางเรื่อง
ค. ห้ามอดข้าว   ง. ไม่มีข้อห้าม  คำตอบ : ข
๓๖. คำว่า อพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๓ หมายถึงอะไร ?
ก. การล่วงประเวณี   ข. การร้องเพลง
ค. การดื่มสุราเมรัย   ง. การอดอาหาร   คำตอบ : ก
๓๗. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากล่อลวงผู้อื่น คือศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑    ข. ข้อ ๓   ค. ข้อ ๔   ง. ข้อ ๓   คำตอบ : ค
๓๘. งดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒   ข. ข้อ ๓   ค. ข้อ ๓   ง. ข้อ ๖  คำตอบ : ง
๓๙. ประโยชน์การสมาทานอุโบสถศีล ข้อ ๗ เพื่อตัดความกังวลใด ?
ก. การกินอาหาร   ข. การแต่งตัว
ค. การนอนมาก   ง. การเมาสุรา   คำตอบ : ข
๔๐. ข้อใด ไม่นับเข้าในข้อห้ามของอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?
ก. ฟ้อนรำ   ข. ขับร้อง  ค. จับเงิน   ง. แต่งตัว  คำตอบ : ค
๔๑. การถืออุโบสถศีลข้อ ๘ บัญญัติไว้เพื่อจุดประสงค์ใด ?
ก. ไม่เห็นแก่กิน      ข. ไม่เห็นแก่นอน
ค. ไม่เห็นแก่ตัว   ง. ไม่เห็นแก่เล่น  คำตอบ : ข
๔๒. พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้ผู้ถืออุโบสถศีลนั่งนอนในที่เช่นไร  ?
ก. สูงใหญ่   ข. พอเหมาะ  ค. หลากสี   ง. ประหลาด คำตอบ : ข
๔๓. เรื่องภายนอกที่นำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล เรียกว่าอะไร ?
ก. อนุปุพพีกถา   ข. อริยมรรคกถา
ค. ติรัจฉานกถา   ง. อนุโมทนากถา   คำตอบ : ค
๔๔. ในขณะถืออุโบสถศีล ผู้สมาทานควรปฏิบัติตนอย่างไร ?
ก. นึกถึงองค์แห่งศีล   ข. ทรมานตนให้ลำบาก
ค. คลุกคลีอยู่ในกาม   ง. พูดเรื่องทำมาหากิน คำตอบ : ก
๔๕. ข้อใด ไม่ใช่จุดประสงค์ของการถือศีลอุโบสถ ?
ก. เพื่อผลประโยชน์      ข. เพื่อสั่งสมบุญ
ค. เพื่อฝึกในตัวเอง      ง. เพื่อสงบจิตใจ  คำตอบ : ก
๔๖. ความตั้งใจในการถืออุโบสถศีล มีอะไรเป็นเครื่องพิจารณา ?
ก. ตั้งใจมาแต่บ้าน   ข. ตั้งใจมาทำบุญ
ค. ตั้งใจงดเว้นโทษ   ง. ตั้งใจสวดมนต์
คำตอบ : ค
๔๗. การรักษาอุโบสถศีลเช่นไร ชื่อว่ารักษาครบตามกาลที่กำหนด ?
ก. เมื่อหิวข้าว    ข. เมื่อเป็นไข้
ค. เมื่อตายลง   ง. เมื่อพ้นเวลา
คำตอบ : ง
๔๘. การถืออุโบสถศีลด้วยจิตผ่องใส หากตายในขณะนั้นจะมีคติเช่นไร ?
ก. เกิดในทุคติภูมิ   ข. เกิดในสุคติภูมิ
ค. เกิดในนรกภูมิ   ง. เกิดในอบายภูมิ
คำตอบ : ข
๔๙. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?
ก. การกระทำ   ข. บุญบารมี
ค. โชควาสนา   ง. ชะตากรรม
คำตอบ : ก
๕๐. อุโบสถศีลที่บุคคลได้รับผลสูงสุดคืออะไร ? ก.ทรัพย์สมบัติ ข.มนุษย์สมบัติ ค.สวรรค์สมบัติ  ง.นิพพานสมบัติ ตอบ ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s