พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท    พ.ศ.๒๕๕๓

 1. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ?

ก. อุบายเรืองปัญญา              ข. อุบายสงบกาย

ค. อุบายสงบใจ                      ง. อุบายสงบวาจา   คำตอบ : ค

 1. ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ?

ก. ความจำดี                           ข. เห็นแจ้งไตรลักษณ์

ค. จิตผ่องใส                           ง. รู้อดีตอนาคต  คำตอบ : ข

 1. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

ก. หัวดื้อ                                                 ข. งมงายไร้สาระ

ค. ถือพรรคถือพวก              ง. อิจฉาริษยา  คำตอบ : ง

 1. กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?

ก. กามคุณ                              ข. กามกิเลส

ค. กามตัณหา                          ง. กามาสวะ   คำตอบ : ก

 1. ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ?

ก. ตักบาตรทุกเช้า                                 ข. ถวายสังฆทานทุกวัน

ค. ปล่อยนกปล่อยปลา         ง. ทำความดีสม่ำเสมอ  คำตอบ : ง

 1. ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลประเภทใด ?

ก. คนร่ำรวยทรัพย์                ข. คนที่วางตนน่ายกย่อง

ค. คนเรียนจบสูง   ง. คนปฏิบัติตามกฎหมาย   คำตอบ : ข

 1. เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ?

ก. แนะนำประโยชน์ให้        ข. ต้อนรับให้สมฐานะ

ค. ถามถึงสิ่งที่ต้องการ          ง. ถามถึงธุระที่มา  คำตอบ : ข

 1. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ?

ก. มีจิตเมตตา         ข. มีการงานดี

ค. มีทรัพย์มาก       ง. มีตำแหน่งสูง  คำตอบ : ก

 1. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมอย่างไร

ก. ฝักใฝ่ในกาม      ข. โลภอยากได้

ค. ปองร้ายผู้อื่น     ง. ทรมานสัตว์  คำตอบ : ง

 1. เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ?

ก. เจริญเมตตา        ข. เจริญกรุณา

ค. เจริญมุทิตา        ง. เจริญอุเบกขา  คำตอบ : ข

 1. คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ?

ก. คิดออกบวช      ข. คิดหนีปัญหา

ค. คิดทำร้ายตัวเอง                ง. คิดอยากแต่งงาน  คำตอบ : ก

 1. ธรรมข้อใด บรรเทาพยาบาทวิตกได้ ?

ก. เมตตา ข. กรุณา  ค. มุทิตา ง. อุเบกขา

คำตอบ : ก

 1. ราคะ โทสะ โมหะ เรียกว่าไฟเพราะเหตุใด ?

ก. ทำให้กายร้อน   ข. ทำให้ใจร้อน

ค. ทำให้เกิดโรค    ง. ทำให้เครียด

ทำตอบ : ข

 1. ทำความดีเพราะอยากให้คนยกย่อง จัดเข้าในข้อใด ?

ก. โลกาธิปเตยยะ  ข. อัตตาธิปเตยยะ

ค. ธัมมาธิปเตยยะ ง. ถูกทุกข้อ  ทำตอบ : ก

 1. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

ก. สมาธิชั้นสูง        ข. ปัญญาหยั่งรู้

ค. แสดงฤทธิ์ได้     ง. การเข้าฌาน   คำตอบ : ข

 1. อยากฆ่าตัวตายเพราะเกรดตก อกหัก รักคุด จัดเป็นตัณหาใด ?

ก. กามตัณหา ข. ภวตัณหา  ค. วิภวตัณหา ง. กิเลส ตัณหา  คำตอบ : ค

 1. อยากเป็นใหญ่ จัดเป็นตัณหาอะไร ?

ก. กามตัณหา          ข. ภวตัณหา

ค. วิภวตัณหา         ง. กิเลส ตัณหา  คำตอบ : ข

 1. ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องข้อใด ?

ก. อิทธิปาฏิหาริย์                                   ข. อาเทสนาปาฏิหาริย์

ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์                           ง. ยมกปาฏิหาริย์

คำตอบ : ค

 1. โลกัตถจริยา ตรงกับข้อใด ?

ก. ช่วยคนให้พ้นทุกข์                           ข. ประกาศคำสอน

ค. บัญญัติสิกขาบท                               ง. เทศน์โปรดพระญาติ

คำตอบ : ก

 1. ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ?

ก. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด                 ข. กิเลสเกิดแล้วจึงมีวิบาก

ค. วิบากเกิดจึงมีกรรม                          ง. กิเลสเกิดแล้วให้ทำกรรม

คำตอบ : ง

 1. กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง ตรงกับข้อใด ?

ก. กิเลส ข. กรรม  ค. วิบาก ง. สงสาร  คำตอบ : ค

 1. อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?

ก. กำจัดทุกข์          ข. กำจัดโศก

ค. กำจัดภัย             ง. กำจัดกิเลส   คำตอบ : ง

 1. ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ?

ก. พิจารณาแล้วเว้น                               ข. พิจารณาแล้วบรรเทา

ค. พิจารณาแล้วเสพ                               ง. พิจารณาแล้วอดกลั้น

คำตอบ : ข

 1. ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

ก. เสพ ข. อดกลั้น  ค. เว้น ง. บรรเทา  คำตอบ : ค

 1. ทำอย่างไร จึงจะไม่ริษยาผู้อื่น ?

ก. หมั่นเจริญเมตตา                               ข. หมั่นเจริญกรุณา

ค. หมั่นเจริญมุทิตา                                ง. หมั่นเจริญอุเบกขา

คำตอบ : ค

 1. อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

ก. เมตตา ข. กรุณา  ค. มุทิตา ง. อุเบกขา  คำตอบ : ง

 1. คำว่า พระสกทาคามี แปลว่าอะไร ?

ก. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว                              ข. ผู้ไม่เกิดอีก

ค. ผู้เวียนว่ายตายเกิด                             ง. ผู้ไม่มาสู่ภพนี้อีก

คำตอบ : ก

 1. พรหมโลกชั้นสุทธาวาส เป็นที่บังเกิดของพระอริยบุคคลชั้นใด ?

ก. พระโสดาบัน                    ข. พระอนาคามี

ค. พระสกทาคามี                   ง. พระอรหันต์  คำตอบ : ข

 1. กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เรียกว่าโยคะ เพราะเหตุใด ?

ก. เผาใจให้ร้อนรุ่ม                                                ข. หมักดองในสันดาน

ค. ผูกสัตว์ไว้ในโลก                             ง. ประกอบสัตว์ไว้ในภพ

คำตอบ : ง

 1. โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความมืดบอดทางปัญญา ?

ก. กาโมฆะ                             ข. ทิฏโฐฆะ

ค. อวิชโชฆะ                         ง. ภโวฆะ   คำตอบ : ค

 1. บุคคลเช่นใด เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ?

ก. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย                      ข. ผู้ศึกษาพระรัตนตรัย

ค. ผู้ไหว้พระรัตนตรัย                          ง. ผู้อาศัยพระรัตนตรัย

คำตอบ : ก

 1. ผู้อาจรู้ธรรมเมื่อท่านอธิบายความแห่งข้อนั้น ตรงกับข้อใด ?

ก. อุคฆฏิตัญญู ข. วิปจิตัญญู  ค. เนยยะ ง. ปทปรมะ   คำตอบ : ข

 1. ผู้พอจะแนะน้ำได้ เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?

ก. บัวพ้นน้ำ                           ข. บัวเสมอนน้ำ

ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป       ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม  คำตอบ : ค

 1. คนที่มีใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

ก. ทานกถา                             ข. สีลกถา

ค. สัคคกถา                            ง. กามาทีนวกถา  คำตอบ : ก

 1. อนุปุพพีกถาข้อใด สนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ?

ก. ทานกถา                             ข. สีลกถา

ค. สัคคกถา                            ง. กามาทีนวกถา  คำตอบ : ข

 1. ครูไม่สอนวิชาทั้งหมดแก่ศิษย์ เพราะกลัวรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด

ก. กุลมัจฉริยะ                       ข. ลาภมัจฉริยะ

ค. วัณณมัจฉริยะ                    ง. ธัมมมัจฉริยะ  คำตอบ : ง

 1. ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

ก. โลภะ ข. โทสะ  ค. โมหะ ง. มานะ   คำตอบ : ก

 1. คนทุจริตคิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?

ก. กิเลสมาร                            ข. เทวปุตตมาร

ค. ขันธมาร                             ง. อภิสังขารมาร

คำตอบ : ก

 1. มารข้อใด ตัดโอกาสทำความดีได้เด็ดขาด ?

ก. กิเลสมาร                            ข. มัจจุมาร

ค. ขันธมาร                             ง. อภิสังขารมาร  คำตอบ : ก

 1. ความทุกข์ทางใจ จัดเป็นเวทนาอะไร ?

ก. สุข                                                      ข. ทุกข์

ค. โสมนัส                                              ง. โทมนัส  คำตอบ : ง

 1. ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ?

ก. ราคจริต                             ข. โทสจริต

ค. โมหจริต                            ง. วิตักกจริต

คำตอบ : ข

 1. เชื่อคนง่าย เป็นผู้มีจริตใด ?

ก. สัทธาจริต ข. พุทธิจริต  ค. ราคจริต ง. วิตักกจริต

คำตอบ : ก

 1. บทสวดใด จัดเป็นธรรมคุณ ?

ก. อิติปิ โส ภควา                   ข. สฺวากฺขาโต

ค. สุปฏิปนฺโน                        ง. มยํ ภนฺเต

คำตอบ : ข

 1. ธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตน ตรงกับข้อใด ?

ก. ไตรรัตน์ ข. ไตรลักษณ์  ค. ไตรสิกขา ง. ไตรทวาร

คำตอบ : ค

 1. ผู้มีสมาธิในการเรียน เทียบได้กับวิสุทธิข้อใด ?

ก. สีลวิสุทธิ                            ข. จิตตวิสุทธิ

ค. ทิฏฐิวิสุทธิ                         ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ

คำตอบ : ข

 1. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

ก. อรหํ                                   ข. พุทฺโธ

ค. โลกวิทู                              ง. ภควา

คำตอบ : ข

 1. ความรู้คู่คุณธรรม อนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ?

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ                 ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

ค. สุคโต โลกวิทู                   ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

คำตอบ : ข

 1. ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?

ก. อาหุเนยฺโย                         ข. ปาหุเนยฺโย

ค. ทกฺขิเณยฺโย                        ง. อญฺชลิกรณีโย

คำตอบ : ค

 1. ข้อใด เป็นผลของทานบารมี ?

ก. มีรูปงาม                             ข. มีปัญญามาก

ค. มีอายุยืน                             ง. มีทรัพย์มาก

คำตอบ : ง

 1. กรรมที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ได้แก่ข้อใด ?

ก. ชนกกรรม                         ข. ครุกรรม

ค. พหุลกรรม                         ง. กตัตตากรรม

คำตอบ : ข

 

 

 

 

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท    พ.ศ.๒๕๕๓

 1. ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ?

ก. พุทธประวัติ                      ข. อนุพุทธประวัติ

ค. พุทธานุพุทธประวัติ         ง. ถูกทุกข้อ  คำตอบ : ข

 1. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?

ก. อริยบุคคล ข. สาวก  ค. เอตทัคคะ ง. พหุสุตะ  คำตอบ : ค

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

ก. อยู่ป่าเป็นวัตร ข. มีปัญญามาก  ค. ทรงธุดงค์ ง. รู้ราตรีนาน คำตอบ : ง

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

ก. อยู่ป่าเป็นวัตร   ข. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่

ค. มีบริวารมาก      ง. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร  คำตอบ : ค

 1. อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า      ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ

ค. พระอัสสชิ         ง. พระยสะ  คำตอบ : ค

 1. พระสาวกองค์ใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ?

ก. พระราธะ           ข. พระสารีบุตร

ค. พระอานนท์      ง. พระอนุรุทธะ  คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ?

ก. พระมหาโมคคัลลานะ                      ข. พระสารีบุตร

ค. พระมหากัสสปะ                               ง. พระจุนทะ  คำตอบ : ก

 1. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล พระพุทธเจ้าตรัสสอนใคร ?

ก. พระสารีบุตร                                     ข. พระมหาโมคคัลลานะ

ค. พระมหากัสสปะ                               ง. พระมหากัจจายนะ

คำตอบ : ข

 1. พระมหากัสสปะ ออกบวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร ?

ก. ต้องรับผิดชอบมาก                          ข. ต้องคอยรับบาปคนอื่น

ค. ต้องทำแต่บาปกรรม                         ง. ต้องพัวพันเรื่องกาม

คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้ริเริ่มคำสังคายนาครั้งแรก ?

ก. พระสารีบุตร                                     ข. พระอุรุเวลกัสสปะ

ค. พระมหากัสสปะ                               ง. พระอานนท์

คำตอบ : ค

 1. ใครแสดงวรรณะ ๔ ว่าเสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำ ?

ก. พระมหากัสสปะ                               ข. พระมหากัจจายนะ

ค. พระมหาโมคคัลลานะ                      ง. พระมหากัปปินะ

คำตอบ : ข

 1. จักพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?

ก. อชิตมาณพ                         ข. โมฆราชมาณพ

ค. ปิงคิยมาณพ                       ง. โธตกมาณพ  คำตอบ : ข

 

 

 1. พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

ก. ทรงจีวรเศร้าหมอง                           ข. ยินดีในฌานสมาบัติ

ค. ฉลาดในเตโชกสิณ                           ง. ตรัสรู้ฉับพลัน  คำตอบ : ก

 1. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายสอนง่าย ?

ก. พระอนุรุทธะ                    ข. พระอานนท์

ค. พระราธะ                           ง. พระฉันนะ  คำตอบ : ค

 1. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งพระธรรมถึก ?

ก. พระมหากัปปินะ                              ข. พระปุณณมันตานีบุตร

ค. พระมหากัจจายนะ                            ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ

คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใส ?

ก. พระอุบาลี ข. พระกาฬุทายี  ค. พระกิมพิละ ง. พระอัสสชิ คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด บวชเพราะจำใจ ?

ก. พระราธะ ข. พระนันทะ  ค. พระอุบาลี ง. พระอนุรุทธะ คำตอบ : ข

 1. ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?

ก. พระมหากัจจายนะ                            ข. พระอานนท์

ค. พระนันทะ                                        ง. พระอนุรุทธะ  คำตอบ : ค

 1. พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

ก. เกิดในตระกูลสูง                               ข. ใคร่ต่อการศึกษา

ค. มีทิพยจักษุญาณ                                                ง. สำรวมอินทรีย์

คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ?

ก. พระอุบาลี                          ข. พระนันทะ

ค. พระอานนท์                      ง. พระสีวลี  คำตอบ : ก

 1. พระอุบาลี เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทประกอบอาชีพอะไร ?

ก. ค้าขาย ข. ทำเกษตรกรรม  ค. ตัดผม ง. สอนหนังสือ คำตอบ : ค

 1. พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ?

ก. พระนันทะ                        ข. พระภัททิยะ

ค. พระอนุรุทธะ                    ง. พระลกุณฏกภัททิยะ  คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ?

ก. พระภัททิยะ                      ข. พระมหานามะ

ค. พระอนุรุทธะ                    ง. พระกิมพิละ  คำตอบ : ค

 1. พระอานนท์รับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

ก. เป็นประธานสงฆ์                              ข. วิสัชนาพระธรรม

ค. วิสัชนาพระวินัย                                ง. วิสัชนาพระธรรมวินัย

คำตอบ : ข

 1. ใครยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้า ?

ก. พระสารีบุตร                     ข. พระนันทะ

ค. พระราหุล                          ง. พระอานนท์  คำตอบ : ง

 1. พระสาวกองค์ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?

ก. พระราหุล                          ข. พระสารีบุตร

ค. พระอานนท์                      ง. พระมหากัสสปะ  คำตอบ : ค

 1. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า เดินจงกรมจนเท้าแตก ?

ก. พระโสณโกฬิวิสะ                            ข. พระรัฐบาล

ค. พระโสณกุฏิกัณณะ                          ง. พระลกุณฏกภัททิยะ

คำตอบ : ก

 1. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?

ก. พระจักขุบาล                     ข. พระรัฐบาล

ค. พระโมฆราช                     ง. พระเจ้าโกรัพยะ  คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด อดอาหารประท้วง เพราะไม่ได้บวช ?

ก. พระมหากัปปินะ                              ข. พระรัฐบาล

ค. พระปิลินทวัจฉะ                              ง. พระอานนท์  คำตอบ : ข

 1. พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบท

เพราะเหตุใด ?

ก. มีพระสงฆ์ไม่พอ                               ข. มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี

ค. ไม่มีบาตรและจีวร                            ง. หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้

คำตอบ : ก

 1. พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

ก. ชำนาญมโนมยิทธิ                             ข. แสดงธรรมอย่างวิจิตร

ค. แสดงธรรมไพเราะ                           ง. มีเสียงไพเราะ  คำตอบ : ง

 1. พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

ก. แสดงธรรมได้ไพเราะ                      ข. ผู้จับฉลากเป็นปฐม

ค. พ้นกิเลสด้วยศรัทธา                         ง. เป็นที่รักใคร่ของเทวดา  คำตอบ : ง

 1. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ?

ก. พระรัฐบาล ข. พระราธะ  ค. พระกุมารกัสสปะ ง. พระโกณฑธาน

คำตอบ : ค

 1. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น ทำให้ไม่มีใคร อยากคบหาสมาคม ?

ก. พระโสณกุฏิกัณณะ ข. พระกุมารกัสสปะ  ค. พระปุณณชิ ง. พระมหาโกฏฐิตะ  คำตอบ : ง

 1. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?

ก. พระนาคิตะ ข. พระสาคตะ  ค. พระอุปเสนะ ง. พระอุทายี  คำตอบ : ข

 1. พระสาวกองค์ใด ถูกพระศาสดาตำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ?

ก. พระสุภูติ                            ข. พระจุนทะ

ค. พระเรวตะ                         ง. พระอุปเสนะ  คำตอบ : ง

 1. พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านใด ?

ก. มีลาภมาก ข. มีบริวารมาก  ค. มีบุญมาก ง. มีปัญญามาก  คำตอบ : ก

 1. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระวักกลิ  ค. พระพากุละ ง. พระราหุล

คำตอบ : ข

 1. ใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพาน ?

ก. พระพาหิยะ ข. พระอุปเสนะ  ค. พระพากุละ ง. พระวังคีสะ

คำตอบ : ก

 

 1. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีโรคน้อย ?

ก. พระอุทายี ข. พระอุบาลี  ค. พระพากุละ ง. พระวักกลิ

คำตอบ : ค

 1. วัสสูปนายิกา เกี่ยวข้องกับวันอะไร ?

ก. วันเข้าพรรษา                     ข. วันออกพรรษา

ค. วันมหาปวารณา                                ง. วันเข้าเขตกฐินกาล

คำตอบ : ก

 1. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. การขอขมาโทษต่อกัน     ข. การว่ากล่าวตักเตือนกัน

ค. การถือนิสัยกับอาจารย์     ง. การแสดงความบริสุทธิ์

คำตอบ : ก

 1. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

ก. วันอุโบสถ                         ข. วันวัสสูปนายิกา

ค. วันปาฏิบท                         ง. วันธรรมสวนะ  คำตอบ : ง
44. วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ?

ก. วันแสดงธรรม                   ข. วันอุโบสถ

ค. วันเข้าพรรษา                     ง. วันออกพรรษา

คำตอบ : ง

 1. สวดมาติกาในงานพระราชพิธี ใช้คำใด ?

ก. สดับพระธรรมเทศนา       ข. สดับพระมาติกา

ค. สดับปกรณ์                        ง. สดับพระอภิธรรม

คำตอบ : ค

 1. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?

ก. ภูษาโยง                              ข. มาลาโยง

ค. ภูษามาลา                            ง. สายโยง  คำตอบ : ก

 1. ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ?

ก. การทำบุญสะเดาะเคราะห์                ข. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ค. การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย    ง. การทำบุญเสริมอายุมงคล

คำตอบ : ค

 1. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…

ก. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ…                             ข. อิมานิ มยํ ภนฺเต…

ค. วิปตฺติปฏิพาหาย…                            ง. พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี…

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ?

ก. ให้รวยเงินทอง                  ข. ให้มีอายุยืน

ค. ขจัดทุกข์ ภัย โรค                             ง. เจริญด้วยยศศักดิ์

คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ?

ก. ปาณาติปาตา เวรมณี         ข. อทินฺนาทานา เวรมณี

ค. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี ง. มุสาวาทา เวรมณี

คำตอบ : ค

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท    พ.ศ.๒๕๕๓

 1. หลักธรรมเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือพระนิพพาน คืออะไร ?

ก. ทาน ข. ศีล    ค. สมาธิ ง. ปัญญา  คำตอบ : ข

 1. อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาศีลของคนทั่วไป ?

ก. ความทุพลภาพ ข. ความแก่ชรา

ค. ความเจ็บป่วย    ง. ความไม่กลัวบาป  คำตอบ : ง

 1. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ?

ก. เพื่อทำกิจทางพระพุทธศาสนา         ข. เพื่อหยุดการงานของคฤหัสถ์

ค. เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ            ง. ถูกทุกข้อ   คำตอบ : ง

 1. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลใด ?

ก. ประชาชนทั่วไป                               ข. เจ้าลัทธินอกศาสนา

ค. อุบาสกอุบาสิกา                                ง. นักบวชนอกศาสนา  คำตอบ : ค

 1. อุโบสถ มีคำแปลว่าอะไร ?

ก. การจำพรรษา ข. การเข้าจำ   ค. การจำศีล ง. การจำวัด  คำตอบ : ข

 1. กษัตริย์พระองค์ใด ปรารภการถืออุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ?

ก. พระเจ้าพรหมทัต                              ข. พระเจ้าอชาตศัตรู

ค. พระเจ้าพิมพิสาร                               ง. พระเจ้าสุทโธทนะ คำตอบ : ค

 1. ธรรมเนียมการรักษาอุโบสถ ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

ก. ก่อนพุทธกาล                    ข. สมัยพุทธกาล

ค. หลังพุทธกาล                    ง. หลังสังคายนา  คำตอบ : ก

 1. สรณตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตรงกับข้อใด ?

ก. พระพุทธรูป                      ข. พระศักดิ์สิทธิ์

ค. พระประจำวัน                   ง. พระรัตนตรัย  คำตอบ : ง

 1. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. การถือเอาเป็นที่พึ่ง                           ข. การยึดมั่นถือมั่น

ค. การถือเป็นอารมณ์                            ง. การถือฤกษ์ยาม  คำตอบ : ก

 1. คำว่า สรณะกำจัดภัย หมายถึงภัยในข้อใด ?

ก. โรคภัย ข. อุทกภัย   ค. โจรภัย ง. กิเลสภัย  คำตอบ : ง

 1. คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ผู้ตรัสรู้ ข. ผู้รู้แจ้งโลก   ค. ผู้อดทน ง. ผู้สิ้นกิเลส  คำตอบ : ก

 1. อบาย ในคำว่า ธรรมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกอบาย ตรงกับข้อใด ?

ก. นรกภูมิ ข. มนุษยโลก   ค. เทวโลก ง. พรหมโลก  คำตอบ : ก

 1. พระสงฆ์ในเรื่องสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

ก. พระประธาน                     ข. พระเถระ

ค. พระประจำวัน                   ง. พระอริยะ  คำตอบ : ง

 1. มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิเสมอกัน เป็นคุณสมบัติของใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า ข. พระธรรม  ค. พระสงฆ์ ง. ถูกทุกข้อ คำตอบ : ค

 1. เพราะเหตุใด พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ?

ก. ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะ                    ข. เป็นผู้สอนเทวดามนุษย์

ค. เป็นนาบุญอันประเสริฐ                    ง. เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส

คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการขาดสรณคมน์ ?

ก. ความตาย                           ข. ทำร้ายพระศาสดา

ค. ความเมา                             ง. ไปนับถือศาสดาอื่น  คำตอบ : ค

 1. การขาดสรณคมน์ ย่อมเกิดขึ้นในบุคคลประเภทใด ?

ก. ปุถุชนทั่วไป ข. พระโสดาบัน  ค. พระอนาคามี ง. พระอรหันต์

คำตอบ : ก

 1. การขาดสรณคมน์ข้อใด ไม่เป็นเหตุให้ตกไปในทุคติภูมิ ?

ก. ทำร้ายพระศาสดา ข. ความตาย  ค. ไปนับถือศาสดาอื่น ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

 1. สรณคมน์เศร้าหมองเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ตรงกับข้อใด ?

ก. ขโมยพระพุทธรูป                            ข. สงสัยบุญบาป

ค. ตั้งตนเป็นศาสดา                               ง. สงสัยชาติหน้า  คำตอบ : ก

 1. อุโบสถนอกพุทธกาล คนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยวิธีใด ?

ก. งดอาหาร ข. งดฆ่าสัตว์  ค. งดแต่งตัว ง. งดดูมหรสพ  คำตอบ : ก

 1. อุโบสถนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล เหมือนกันในข้อใด ?

ก. รับสรณคมน์ ข. สมาทานศีล   ค. งดเว้นอาหาร ง. รักษาศีล ๘

คำตอบ : ค

 1. หากรักษาปฏิชาครอุโบสถวันพระ ๘ ค่ำ วันส่งจะเป็นวันกี่ค่ำ ?

ก. ๖ ค่ำ  ข. ๗  ค่ำ  ค. ๘ ค่ำ   ง. ๙ ค่ำ  คำตอบ : ง

 1. การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดเวลาเป็นเกณฑ์ ?

ก. โคปาลกอุโบสถ                               ข. ปกติอุโบสถ

ค. นิคคัณฐอุโบสถ                                ง. อริยอุโบสถ

คำตอบ : ข

 1. การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดอานิสงส์เป็นเกณฑ์ ?

ก. ปกติอุโบสถ                      ข. ปฏิชาครอุโบสถ

ค. อริยอุโบสถ                       ง. ปาฏิหาริยอุโบสถ

คำตอบ : ค

 1. ปกติอุโบสถที่นิยมรักษากันอยู่ทุกวันนี้ เดือนหนึ่งมีกี่ครั้ง ?

ก. ๒ ครั้ง ข. ๔ ครั้ง  ค. ๖ ครั้ง ง. ๘ ครั้ง

คำตอบ : ข

 1. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

ก. ปกติอุโบสถ                      ข. ปฏิชาครอุโบสถ

ค. อริยอุโบสถ                       ง. นิคคัณฐอุโบสถ  คำตอบ : ข

 1. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๔ เดือน ?

ก. โคปาลกอุโบสถ                               ข. ปฏิชาครอุโบสถ

ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ                             ง. นิคคัณฐอุโบสถ

คำตอบ : ค

 1. รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อใด ?

ก. สิกขาบทที่ ๑                     ข. สิกขาบทที่ ๒

ค. สิกขาบทที่ ๖                     ง. สิกขาบทที่ ๗  คำตอบ : ข

 1. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติเกี่ยวข้องในกาม ?

ก. สิกขาบทที่ ๑                     ข. สิกขาบทที่ ๒

ค. สิกขาบทที่ ๓                    ง. สิกขาบทที่ ๖

คำตอบ : ค
30. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ?

ก. สิกขาบทที่ ๒                    ข. สิกขาบทที่ ๔

ค. สิกขาบทที่ ๖                     ง. สิกขาบทที่ ๘  คำตอบ : ข

 1. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

ก. การล่วงประเวณี                               ข. การร้องเพลง

ค. การดื่มสุราเมรัย                                                ง. การอดอาหาร

คำตอบ : ก

 1. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ เวลาเที่ยงแล้วถึงก่อนอรุณขึ้น เรียกว่าอะไร ?

ก. กาล                    ข. กาลเทศะ

ค. วิกาล                  ง. กาลกิริยา  คำตอบ : ค

 1. อาหารประเภทใด ห้ามคนถืออุโบสถศีลรับประทานในยามวิกาล ?

ก. สมอ                   ข. มะขามเทศ

ค. เนย                     ง. มะขามป้อม   คำตอบ : ข

 1. อุโบสถu3624 ศีลข้อที่ ๗ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

ก. พูดปด                                ข. เสพกาม

ค. แต่งตัว                               ง. ลักของ   คำตอบ : ค

 1. การห้ามคนถืออุโบสถศีลตกแต่งร่างกายในขณะรักษาอุโบสถ เพื่อจุดประสงค์

ใด ?

ก. บรรเทาความยินดีในนามกาย          ข. บรรเทาความมัวเมาในรูปกาย

ค. บรรเทาความยึดมั่นในเวทนา          ง. บรรเทาความพอใจในลาภยศ

คำตอบ : ข

 1. ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่นิยมสมาทานอุโบสถศีลที่ไหน ?

ก. บ้านตนเอง                        ข. บ้านคนทรงเจ้า

ค. โรงเจทั่วไป                       ง. วัดทั่วไป  คำตอบ : ง

 1. ในวันอุโบสถ ควรสมาทานอุโบสถศีลเวลาใด ?

ก. เวลาเช้า                                              ข. เวลาเที่ยงวัน

ค. เวลาบ่าย                             ง. เวลากลางคืน

คำตอบ : ก

 1. คำว่า อิมินา สกฺกาเรน ตํ ภควนฺตํ อภิปูชยาม เป็นคำกล่าวบูชา

พระรัตนตรัยใด ?

ก. พระพุทธเจ้า ข. พระธรรม  ค. พระสงฆ์ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ก

 1. คำว่า อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏฺฐมี ทิวโส … เป็นคำกล่าวอะไร ?

ก. สมาทานศีล ๘                   ข. คำประกาศอุโบสถ

ค. อาราธนาธรรม                  ง. กราบพระรัตนตรัย

คำตอบ : ข

 1. วันปัณณรสีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?

ก. วัน ๘ ค่ำ                            ข. วัน ๙ ค่ำ

ค. วัน ๑๔ ค่ำ                          ง. วัน ๑๕ ค่ำ

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด กำหนดให้กระทำต่อจากคำประกาศอุโบสถ ?

ก. อาราธนาศีล                       ข. รับสรณคมน์

ค. รับศีลอุโบสถ                    ง. ถือศีลอุโบสถ

คำตอบ : ก

 1. เรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล เรียกว่าอะไร ?

ก. อนุปุพพีกถา                      ข. อริยมรรคกถา

ค. ติรัจฉานกถา                      ง. อนุโมทนากถา

คำตอบ : ค

 1. อุโบสถประเภทใด คำหนดข้อห้ามบางเรื่องไม่ห้ามบางเรื่อง ?

ก. ปกติอุโบสถ                      ข. โคปาลกอุโบสถ

ค. อริยอุโบสถ                       ง. นิคคัณฐอุโบสถ

คำตอบ : ง

 1. อุโบสถประเภทใด ตรัสว่ามีอานิสงส์มากที่สุด ?

ก. โคปาลกอุโบสถ                               ข. อริยอุโบสถ

ค. นิคคัณฐอุโบสถ                                ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

 1. อุโบสถประเภทใด ตรัสว่าเป็นการปฏิบัติตามพระอรหันต์ ?

ก. อริยอุโบสถ                       ข. โคปาลกอุโบสถ

ค. ปกติอุโบสถ                      ง. นิคคัณฐอุโบสถ

คำตอบ : ก

 1. คำว่า มีถ้อยคำมั่นคง ในอุโบสถสูตร ตรงกับข้อใด ?

ก. ละปาณาติบาต                   ข. ละอทินนาทาน

ค. ละอพรหมจรรย์                               ง. ละมุสาวาท

คำตอบ : ง

 1. การถืออุโบสถศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อย ควรกระทำอย่างไร ?

ก.ชำระบาป                            ข. สำรวมระวัง

ค. อดอาหาร                           ง. กินมังสวิรัติ

คำตอบ : ข

 1. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?

ก. มีสุขภาพดี                         ข. มีอายุมาก

ค. มีความตั้งใจ                      ง. มีบุญบารมี

คำตอบ : ค

 1. การถืออุโบสถศีลทำให้มนุษย์หยุดทำร้ายกัน ตรงกับข้อใด ?

ก. ศีลสร้างความปลอดภัย                    ข. ศีลสร้างสวรรค์

ค. ศีลสร้างความเสมอภาค                    ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ก

 1. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

ก. ทาน                    ข. ศีล

ค. ภาวนา                                ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s