พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท    พ.ศ.๒๕๕๔

 

 1. ขณะบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ?

ก. สมถกัมมัฏฐาน                  ข. วิปัสสนากัมมัฏฐาน

ค. มูลกัมมัฏฐาน                    ง. อสุภกัมมัฏฐาน   คำตอบ : ก

 1. พิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ?

ก. อสุภกัมมัฏฐาน                  ข. อนุสสติกัมมัฏฐาน

ค. วิปัสสนากัมมัฏฐาน          ง. สมถกัมมัฏฐาน   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

ก. ความโลภ ข. รูปงาม    ค. เสียงดี ง. กลิ่นหอม   คำตอบ : ก

 1. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นอะไร ?

ก. วัตถุกาม ข. กิเลสกาม    ค. กามฉันทะ ง. กามราคะ   คำตอบ : ก

 1. ข้อใด จัดเป็นอามิสบูชา ?

ก. ไหว้พระ ข. สวดมนต์    ค. ตักบาตร ง. นั่งสมาธิ   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?

ก. ถวายสังฆทาน                   ข. รักษาศีล

ค. ปิดทองพระ                      ง. ปล่อยนกปล่อยปลา   คำตอบ : ข

 1. มารยาทในการต้อนรับแขกที่ควรปฏิบัติคือข้อใด ?

ก. นำน้ำมาให้ดื่ม ข. ต้อนรับตามฐานะ   ค. ถามถึงธุระที่มาเยือน ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด จัดเป็นอามิสปฏิสันถาร ?

ก. นำน้ำมาให้ดื่ม ข. ต้อนรับตามฐานะ   ค. ดูแลยามเจ็บไข้ ง. กล่าวธรรมให้ฟัง    คำตอบ : ก

 1. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?

ก. สุขทางกาย ข. สุขทางใจ   ค. สุขอิงอามิส ง. สุขไม่อิงอามิส   คำตอบ : ก

 1. เจตสิกสุข คือสุขทางใจ มีลักษณะเช่นไร ?

ก. สุขเพราะได้รับมรดก       ข. สุขเพราะได้ลาภลอย

ค. สุขเพราะได้เลื่อนยศ         ง. สุขเพราะไม่ถูกกิเลสครอบงำ  คำตอบ : ง

 1. คนถูกกามวิตกครอบงำมักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

ก. ปองร้ายผู้อื่น                     ข. อยากได้ของคนอื่น

ค. ทรมานสัตว์                       ง. พูดคำหยาบ

คำตอบ : ข

 1. จะบรรเทากามวิตกนั้น ด้วยวิธีใด ?

ก. หมั่นเข้าวัด                        ข. หมั่นฟังธรรม

ค. หมั่นบริจาค                       ง. หมั่นแผ่เมตตา    คำตอบ : ค

 1. คิดอย่างไร จัดเป็นพยาบาทวิตก ?

ก. คิดค้ายาบ้า                         ข. คิดอยากได้ของคนอื่น

ค. คิดทำลายผู้อื่น                   ง. คิดเบียดเบียนสัตว์    คำตอบ : ค

 1. คิดอย่างไร จัดเป็นอวิหิงสาวิตก ?

ก. คิดไม่กล่าวร้าย                                 ข. คิดไม่อยากได้

ค. คิดไม่จองเวร                    ง. คิดไม่เบียดเบียน    คำตอบ : ง

 1. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องอะไร ?

ก. คิดเรื่องแก้แค้น                                 ข. คิดเรื่องเสน่ห์ยาแฝด

ค. คิดเรื่องอาถรรพณ์                            ง. คิดเรื่องกามารมณ์    คำตอบ : ง

 1. ฆ่ากันตายเพราะอารมณ์โกรธ เกิดจากไฟอะไร ?

ก. ไฟราคะ ข. ไฟโทสะ   ค. ไฟโมหะ ง. ไฟตัณหา   คำตอบ : ข

 1. ความเป็นใหญ่ ใคร ๆ ก็ชอบ แต่ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ?

ก. ถือตนเองเป็นใหญ่                           ข. ถือประชาชนเป็นใหญ่

ค. ถือธรรมเป็นใหญ่                             ง. ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่

คำตอบ : ค

 1. ประชาธิปไตยที่แท้จริง มุ่งประโยชน์ของใคร ?

ก. ชาติ ข. สังคม    ค. ประชาชน ง. พรรคการเมือง   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

ก. การเข้าฌาน ข. สมาธิชั้นสูง   ค. มีอิทธิฤทธิ์ ง. ปัญญาหยั่งรู้

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?

ก. อยากมีบ้านหลังแรก                         ข. อยากมีรถคันแรก
ค. อยากอยู่คนเดียว                               ง. อยากช่วยผู้ประสบภัย

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด เป็นผลของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ?

ก. ล่องหนได้ ข. ทายใจคนได้   ค. สอนผู้อื่นได้ ง. ละชั่วประพฤติดี
คำตอบ : ง

 1. วัฏฏะ แปลว่า วนหรือหมุน หมายเอาอาการเช่นไร ?

ก. การหมุนของโลก             ข. การหมุนไปแห่งธรรม

ค. การเวียนว่ายตายเกิด         ง. การแก่ เจ็บ ตาย

คำตอบ : ค

 1. ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ตัณหา ข. กิเลส ค. กรรม ง. วิบาก   คำตอบ : ง

 1. ข้อใด จัดเป็นอธิปัญญาสิกขา ?

ก. การรักษาจิตให้อยู่ในอำนาจ ข. การรักษาใจไม่ให้เศร้าหมอง

ค. การรักษามารยาททางกาย                ง. การรอบรู้สภาวธรรมทั้งปวง

คำตอบ : ง

 1. ผู้ปฏิบัติตามไตรสิกขา มีผลอย่างไร ?

ก. โลกสงบร่มเย็น                                 ข. โลกเจริญก้าวหน้า

ค. ทำให้โลกพัฒนา               ง. เป็นมนุษย์สมบูรณ์

คำตอบ : ง

\

 1. คนที่ลอบทำโจรกรรมยามค่ำคืน เปรียบได้กับข้อใด ?

ก. เปรต ข. อสุรกาย   ค. สัตว์นรก ง. สัตว์เดรัจฉาน   คำตอบ : ข

 1. อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?

ก. กำจัดโศก ข. กำจัดโรค   ค. กำจัดภัย ง. กำจัดกิเลส  คำตอบ : ง

 1. พุทธจริยาข้อใด ทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก ?

ก. เทศน์โปรดพระญาติ                        ข. ประกาศคำสอน

ค. บัญญัติสิกขาบท                               ง. ช่วยคนให้พ้นทุกข์

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด ไม่ใช่พุทธัตถจริยา ?

ก. บัญญัติสิกขาบท                               ข. ประกาศคำสอน

ค. โปรดพุทธบิดา                                                 ง. ตั้งพระศาสนา

คำตอบ : ค
30. อาหารของสัตว์นรก ตรงกับข้อใด ?

ก. กิเลส ข. กรรม   ค. วิบาก ง. ผลทาน   คำตอบ : ข

 1. เมื่อถูกคนอื่นกล่าวถ้อยคำเสียดแทง ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?

ก. พิจารณาแล้วเสพ                                               ข. พิจารณาแล้วอดกลั้น

ค. พิจารณาแล้วเว้น                                               ง. พิจารณาแล้วบรรเทา

คำตอบ : ข

 1. ถูกชักชวนให้เสพสิ่งเสพติด ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?

ก. พิจารณาแล้วเสพ                                               ข. พิจารณาแล้วอดกลั้น

ค. พิจารณาแล้วเว้น                                               ง. พิจารณาแล้วบรรเทา

คำตอบ : ค

 1. ข้อใด กล่าวความหมายของอัปปมัญญาได้ถูกต้อง ?

ก. แผ่เจาะจงบุคคล                                                ข. แผ่เจาะจงสัตว์

ค. แผ่ไม่เจาะจงสัตว์บุคคล                   ง. แผ่เจาะจงบุคคลและสัตว์

คำตอบ : ค

 1. เห็นผู้ประสบภัย ควรเจริญอัปปมัญญาข้อใด ?

ก. เมตตา ข. กรุณา    ค. มุทิตา ง. อุเบกขา   คำตอบ : ข
35. ผู้ใด อุปมาเหมือนดอกบัวพ้นน้ำ?

ก. ผู้รู้ธรรมพอยกหัวข้อแสดง              ข. ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบายความ

ค. ผู้พอแนะนำได้                                  ง. ผู้ได้แต่ฟัง   คำตอบ : ก

 1. ญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้เด็ดขาด เรียกว่าอะไร ?

ก. มรรค ข. ผล    ค. นิพพาน ง. สมาบัติ    คำตอบ : ก

 1. สัคคกถา มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ?

ก. ฟอกจิตให้สงบ                                                 ข. สยบความตระหนี่

ค. หลีกหนีกามารมณ์                            ง. รื่นรมย์ในสวรรค์  คำตอบ : ง

 1. ข้อใด จัดเป็นวัณณมัจฉริยะ ?

ก. เห็นแก่ตัว                                          ข. กลัวศิษย์จะรู้ทัน

ค. กลัวคนอื่นจะดีกว่า                          ง. หวงทรัพย์สินทางปัญญา

คำตอบ : ค

 1. ปัญจะขันธ์ได้ชื่อว่ามาร เพราะเหตุใด ?

ก. ทำความลำบากให้ ข. ทำให้เสียคน   ค. ทำให้พิการ ง. ทำลายล้าง  คำตอบ : ก
40. โทมนัส ในเวทนา ๕ ตรงกับข้อใด ?

ก. สุขใจ ข. สุขกาย   ค. ทุกข์ใจ ง. ทุกข์กาย   คำตอบ : ค

 1. คนมีปกติโกรธง่าย จะแก้ด้วยวิธีใด ?

ก. เพ่งกสิณ ข. เจริญเมตตา   ค. สนทนาธรรม ง. เจริญอสุภะ   คำตอบ : ข

 1. คำว่า อกาลิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. รู้เองเห็นเอง                       ข. รู้เฉพาะตน

ค. ไม่จำกัดกาล                      ง. ขึ้นอยู่กับกาลเวลา   คำตอบ : ค

 1. พิจารณาเห็นนามรูปโดยสามัญญลักษณะ จัดเป็นวิสุทธิใด ?

ก. สีลวิสุทธิ                            ข. จิตตวิสุทธิ

ค. ทิฏฐิวิสุทธิ                         ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ    คำตอบ : ค

 1. คำว่า สุคโต มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ปฏิบัติดีแล้ว                      ข. เสด็จไปดีแล้ว

ค. ผู้ไม่ทำบาป                        ง. ผู้ไกลจากกิเลส   คำตอบ :
45. พุทธคุณข้อว่า ผู้ไกลจากกิเลส ตรงกับข้อใด ?

ก. อรหํ ข. สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ค. พุทฺโธ ง. ภควา

คำตอบ : ก

 1. พระสงฆ์ในสังฆคุณ หมายถึงใคร ?

ก. ผู้อยู่เป็นหมู่                       ข. ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

ค. ผู้สืบทอดพระศาสนา        ง. ผู้ได้รับการอุปสมบท

คำตอบ : ข

 1. คำว่า ญายปฏิปนฺโน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ปฏิบัติดี ข. ปฏิบัติตรง   ค. ปฏิบัติเพื่อรู้ ง. ปฏิบัติสมควร   คำตอบ : ค

 1. บริจาคอะไร จัดเป็นทานอุปบารมี ?

ก. บริจาคทรัพย์                     ข. บริจาคโลหิต

ค. บริจาคชีวิต                        ง. บริจาคถุงยังชีพ

คำตอบ : ข

 1. กรรมใด ให้ผลในชาตินี้ ?

ก. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม                    ข. อุปปัชชเวทนียกรรม

ค. อปราปรเวทนียกรรม                       ง. อโหสิกรรม

คำตอบ :
50. ชนกกรรม ทำหน้าที่อย่างไร ?

ก. กรรมแต่งให้เกิด                               ข. กรรมสนับสนุน

ค. กรรมบีบคั้น                      ง. กรรมตัดรอน

คำตอบ : ก

 

 

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวิติ  ธรรมศึกษาชั้นโท    พ.ศ.๒๕๕๔

 

 1. อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า ข. พระปัจเจกพุทธเจ้า   ค. พระศาสดา ง. พระสาวก   คำตอบ : ง

 1. ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?

ก. อริยบุคคล ข. สาวก   ค. เอตทัคคะ ง. พหุสุตะ   คำตอบ : ค

 1. พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ?

ก. ๔๐ องค์ ข. ๔๑ องค์   ค. ๖๐ องค์ ง. ๘๐ องค์    คำตอบ : ข

 1. พระธรรมราชา หมายถึงใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า                      ข. พระสารีบุตร

ค. พระภัททิยะ                      ง. พระมหากัปปินะ   คำตอบ : ก
5. พระอัญญาโกณฑัญญะ ประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่ใด ?

ก. พาราณสี                             ข. กบิลพัสดุ์

ค. โทณวัตถุคาม                    ง. อุรุเวลาเสนานิคม    คำตอบ : ค

 1. ใครได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นรูปแรก ?

ก. พระสารีบุตร                     ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระยสะ                            ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ    คำตอบ : ง

 1. ผู้ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก คือใคร ?

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ                           ข. พระยสะ

ค. พระสารีบุตร                     ง. พระวัปปะ    คำตอบ : ก

 1. พระสารีบุตร สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรมอะไร ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร      ข. อนัตตลักขณสูตร

ค. เวทนาปริคคหสูตร                           ง. สังคีติสูตร    คำตอบ : ค

 1. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระเถระรูปใด ?

ก. พระสารีบุตร ข. พระมหากัสสปะ   ค. พระราธะ ง. พระยสะ  คำตอบ : ก
10. พระสาวกรูปใด เป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ให้การบวชสามเณร ?

ก. พระมหาโมคคัลลานะ      ข. พระอุบาลี

ค. พระสารีบุตร                     ง. พระมหากัสสปะ    คำตอบ : ค

 1. พระสาวกรูปใด ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ของนางวิสาขา ?

ก. พระโมคคัลลานะ                             ข. พระอานนท์

ค. พระสารีบุตร                     ง. พระนันทะ    คำตอบ : ก

 1. พระสาวกรูปใด บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีรับโอวาท ๓ ข้อ ?

ก. พระมหากัจจายนะ                            ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระราธะ                           ง. พระกุมารกัสสปะ    คำตอบ : ข

 1. ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร?

ก. ยสะ ข. วิมละ   ค. สุพาหุ ง. ปุณณชิ    คำตอบ : ก

 1. ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี เป็นคำพูดของใคร ?

ก. อุปติสสมาณพ ข. โกลิตมาณพ  ค. อชิตมาณพ ง. ปิปผลิมาณพ
คำตอบ : ง

 1. พระสาวกรูปใด สามารถอธิบายพระสูตรที่ตรัสโดยย่อให้พิสดาร ?

ก. พระสารีบุตร                     ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระมหากัจจายนะ            ง. พระอานนท์   คำตอบ : ค

 1. พิจารณาโลกนี้อย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?

ก. อชิตมาณพ ข. โมฆราชมาณพ   ค. ปิงคิยมาณพ ง. โธตกมาณพ

คำตอบ : ข

 1. พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงจีวรเศร้าหมอง ?

ก. พระเหมกะ ข. พระนันทกะ   ค. พระโมฆราช ง. พระอชิตะ
คำตอบ : ค

 1. พระสีวลี เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ?

ก. มีลาภมาก ข. มีบริวารมาก   ค. มีบุญมาก ง. มีปัญญามาก   คำตอบ : ก

 1. พระวังคีสะ เคาะกะโหลกศีรษะของใครแล้วไม่รู้ที่เกิด ?

ก. ปริพาชก ข. เทวดา   ค. เดียรถีย์ ง. พระอรหันต์   คำตอบ : ง

 1. อะไรเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?

ก. ฟังธรรมเกิดศรัทธา           ข. เห็นโทษการครองเรือน

ค. เห็นอานิสงส์การบวช       ง. ต้องการจะเรียนมนต์  คำตอบ : ง

 1. พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอ คือข้อใด ?

ก. อย่าประทานจีวรอันประณีต

ข. อย่าพาไปในที่นิมนต์

ค. ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา

ง. เมื่อไม่อยู่ในที่แสดงธรรม ขอให้แสดงซ้ำอีกครั้ง   คำตอบ : ง

 1. พระสาวกรูปใด ไม่มีโอกาสครองผ้ากาสาวพัสตร์ก่อนนิพพาน ?

ก. พระปิลินทวัจฉะ              ข. พระมหากัปปินะ

ค. พระพาหิยทารุจีริยะ         ง. พระอานนท์   คำตอบ : ค

 1. พระพาหิยทารุจีริยะ ได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

ก. มีบริวารมาก                      ข. ตรัสรู้เร็ว

ค. ชำนาญมโนมยิทธิ             ง. เป็นที่รักของเทวดา

คำตอบ : ข24. พระนันทเถระ ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?

ก. สำรวมอินทรีย์ ข. ถือธุดงค์   ค. เกิดในตระกูลสูง ง. มีปฏิภาณไหวพริบ

คำตอบ : ก

 1. ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?

ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระอานนท์   ค. พระนันทะ ง. พระอนุรุทธะ

คำตอบ : ค

 1. พระสาวกรูปใด เป็นเลิศด้านทิพยจักษุ ?

ก. พระมหากัจจายนะ            ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระอนุรุทธะ                    ง. พระปุณณมันตานีบุตร

คำตอบ : ค

 1. พระสาวกรูปใด ตรึกมหาปุริสวิตก ๗ ประการ ?

ก. พระอุบาลี ข. พระอานนท์   ค. พระอนุรุทธะ ง. พระนันทะ

คำตอบ : ค

 1. พระสาวกรูปใด ยอมอดข้าวตาย ถ้าไม่ได้ออกบวช ?

ก. พระมหากัปปินะ ข. พระรัฐบาล   ค. พระปิลินทวัจฉะ ง. พระอานนท์

คำตอบ : ข

 1. ใครทำหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ กรณีมารดาของกุมารกัสสปะ ?

ก. พระมหากัสสปะ ข. พระอานนท์   ค. พระสารีบุตร ง. พระอุบาลี

คำตอบ : ง

 1. พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระวินัย ในคราวทำสังคายนาครั้งแรก ?

ก. พระมหากัสสปะ ข. พระอานนท์   ค. พระอุบาลี ง. พระอนุรุทธะ

คำตอบ : ค

 1. พระโสณกุฏิกัณณะต้องเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบท เพราะเหตุใด ?

ก. พระพุทธเจ้าไม่ทรงบวชให้             ข. สงฆ์ไม่เป็นใหญ่รับบวชกุลบุตร

ค. ไม่มีพระอุปัชฌาย์บวชให้               ง. พระสงฆ์ไม่ครบ ๑๐ รูป

คำตอบ : ง

 1. พระสาวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ?

ก. พระอนุรุทธะ ข.พระอานนท์   ค. พระราธะ ง.พระฉันนะ

คำตอบ : ค33. พระราธะ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

ก. เอหิภิกขุอุปสัมปทา          ข. รับไตรสรณคมน์

ค. รับโอวาท ๓ ข้อ                               ง. ญัตติจตุตถกรรม

คำตอบ : ง

 1. วันเกิดพระสาวกรูปใด บิดาพูดว่า บ่วงเกิดแล้ว ?

ก. พระอานนท์ ข. พระอุบาลี   ค. พระราหุล ง. พระอัสสชิ

คำตอบ : ค

 1. พระพุทธเจ้าทรงประทานทรัพย์อะไรแก่ราหุลกุมาร ?

ก. ราชสมบัติ ข. โภคทรัพย์    ค. ขุมทรัพย์ ง. อริยทรัพย์

คำตอบ : ง

 1. พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าอย่างไร ?

ก. เป็นผู้เลิศด้านพหูสูต         ข. เป็นผู้เลิศด้านมีตระกูลสูง

ค. เป็นผู้เลิศด้านใฝ่ในการศึกษา           ง. เป็นผู้เลิศด้านทรงพระวินัย

คำตอบ : ค

 1. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?

ก. พระจักขุบาล ข. พระรัฐบาล   ค. พระยามิลินท์ ง. พระเจ้าโกรัพยะ

คำตอบ : ข38. เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม ตรัสแก่พระสาวกรูปใด

ก. พระนันทะ ข. พระวักกลิ    ค. พระราหุล ง. พระอานนท์

คำตอบ : ข

 1. พระนางรูปนันทาไม่กล้าไปฟังธรรม เพราะเหตุใด ?

ก. ไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า

ข. ไม่รู้จักทางที่จะไปยังเชตวันวิหาร

ค. ละอายเพราะมีแต่ผื่นคันเกิดตามตัว

ง. กลัวถูกพระพุทธเจ้าตำหนิความงาม

คำตอบ : ง

 1. โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้ เป็นคำถามของใคร ?

ก. อุปติสสมาณพ ข. โกลิตมาณพ   ค. นันทมาณพ ง. อชิตมาณพ    คำตอบ : ง

ศาสนพิธี

 1. ศาสนพิธี หมายถึงอะไร ?

ก. คำสอนทางศาสนา ข. วิธีปฏิบัติทางศาสนา

ค. วินัยทางศาสนา ง. ข้อบัญญัติทางศาสนา    คำตอบ : ข
42. การทำบุญอาหารตามฤดูกาลโดยวิธีจับสลาก เรียกว่าอะไร ?

ก. อุเทสภัต ข. สลากภัต   ค. ปักขิกภัต ง. สังฆภัต    คำตอบ : ข

 1. พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ตรงกับวันใด ?

ก. วันเข้าพรรษา ข. วันออกพรรษา   ค. วันขึ้นปีใหม่ ง. วันสงกรานต์

คำตอบ : ข

 1. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

ก. วันอุโบสถ ข. วันวัสสูปนายิกา   ค. วันปาฏิบท ง. วันธรรมสวนะ

คำตอบ : ง

 1. อุโบสถกรรมที่ภิกษุร่วมกันทำตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?

ก. สังฆอุโบสถ ข. ปาริสุทธิอุโบสถ    ค. ศีลอุโบสถ ง. อธิษฐานอุโบสถ

คำตอบ : ก

 1. การฟังเทศน์ จัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?

ก. สีลมัย ข. ธัมมัสสวนมัย    ค. ทานมัย ง. ภาวนามัย

คำตอบ : ข

 1. การสวดพระอภิธรรม จัดเป็นศาสนพิธีหมวดใด ?

ก. กุศลพิธี ข. บุญพิธี   ค. ทานพิธี ง. ปกิณกะ

คำตอบ : ข

 1. ผ้าที่พระสงฆ์พิจารณาในพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เรียกว่าอะไร ?

ก. ผ้าบังสุกุล ข. ผ้าอาบน้ำฝน   ค. ผ้าจำนำพรรษา ง. ผ้ากฐิน

คำตอบ : ก

 1. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. การขอขมาโทษต่อกัน     ข. การว่ากล่าวตักเตือนกัน

ค. การถือนิสัยกับอาจารย์     ง. การแสดงความบริสุทธิ์

คำตอบ : ก

 1. วันมหาปวารณา มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. การขอขมาโทษต่อกัน     ข. การว่ากล่าวตักเตือนกัน

ค. การถือนิสัยกับอาจารย์     ง. การแสดงความบริสุทธิ์

คำตอบ : ข

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)   ธรรมศึกษาชั้นโท  พ.ศ.๒๕๕๔

 1. คุณธรรมใด เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ?

ก. ทาน                    ข. ศีล

ค. สมาธิ                  ง. ปัญญา   คำตอบ : ข

 1. ข้อใด เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ?

ก. ฌาน ข. มรรค ค. ผล ง. นิพพาน คำตอบ : ง

 1. การรักษาศีลเพื่อเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

ก. โสดาปัตติผล                     ข. สกทาคามิผล

ค. อนาคามิผล                        ง. อรหัตตผล   คำตอบ : ง

 1. ข้อใด เป็นการรักษาศีลให้เกิดความเรียบร้อยทางกาย ?

ก. คิดดี  ข. พูดดี ค.ทำดี . ใจดี   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัท ?

ก. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข. พระพรหม ค. พระภูมิเจ้าที่ ง. พระรัตนตรัย
คำตอบ : ง

 1. ผู้รักษาอุโบสถศีล เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ทางใด ?

ก. กาย วาจา                            ข. กาย ใจ

ค. วาจา ใจ                              ง. กาย วาจา ใจ   คำตอบ : ก

 1. คำว่า พุทฺธํสรณํคจฺฉามิ พระพุทธเจ้าตรัสเน้นเรื่องใด ?

ก. การบรรพชาอุปสมบท                     ข. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ค. การรักษาอุโบสถศีล                         ง. การถึงสรณคมน์

คำตอบ : ง

 1. คำว่า พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ได้แก่รู้อะไร ?

ก. อริยสัจ                               ข. อริยศีล

ค. อริยทรัพย์                         ง. อริยอุโบสถ   คำตอบ : ก

 1. พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่เช่นใด ?

ก. อบาย                  ข. มนุษยโลก

ค. เทวโลก             ง. พรหมโลก   คำตอบ : ก

 1. คุณธรรมใด ทำให้พระสงฆ์มีความเสมอภาคกัน ?

ก. ทิฏฐิ ศีล                             ข. เมตตา กรุณา

ค. สติ สัมปชัญญะ                                 ง. หิริ โอตตัปปะ   คำตอบ : ก

 1. ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?

ก. คำสอน                               ข. ความเชื่อ

ค. ค่านิยม                               ง. ความพึงพอใจ   คำตอบ : ก

 1. ข้อใด กล่าวถึงพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง ?

ก. เป็นที่พึ่งอันสูงสุด             ข. เป็นที่บันดาลทุกสิ่ง

ค. เป็นที่ชำระบาป                                 ง. เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คำตอบ : ก

 1. วิธีใด เป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงที่สุด ?

ก. สมาทานตนเป็นสาวก                       ข. มอบตนเป็นสาวก

ค. ทุ่มเทความเลื่อมใส                           ง. ทำหน้าที่ชาวพุทธ

คำตอบ : ง

 1. คำว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กล่าวนอบน้อมใคร ?

ก. พระรัตนตรัย                    ข. พระพุทธเจ้า

ค. พระธรรม                          ง. พระสงฆ์   คำตอบ ก

 1. พระสงฆ์ ได้ชื่อว่าเป็นสรณะ เพราะเหตุใด ?

ก. กำจัดภัย                             ข. ไม่ให้ตกไปในอบาย

ค. เป็นนาบุญของโลก          ง. กำจัดกิเลส   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

ก. ทำร้ายพระศาสดา              ข. นับถือศาสดาอื่น

ค. ตาย                                     ง. ทำลายพระเจดีย์   คำตอบ : ง

 1. ข้อใด เป็นเหตุให้สรณคมน์ขาด ?

ก. นับถือศาสดาอื่น               ข. ขโมยพระพุทธรูป

ค. ทำลายคัมภีร์พระธรรม    ง. ให้ร้ายพระรัตนตรัย   คำตอบ : ก

 1. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุทำให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

ก. สงสัยในพระพุทธจ้า         ข. สงสัยในการทำดีได้ดี

ค. สงสัยในพระสงฆ์             ง. สงสัยในพญานาค   คำตอบ : ง

 1. การเข้าถึงสรณคมน์ของบุคคลใด มีความมั่นคงน้อยที่สุด ?

ก. ปุถุชน                                ข. พระโสดาบัน

ค. พระสกทาคามี                   ง. พระอรหันต์

คำตอบ : ก

 1. ไม่เรียนพระธรรมแต่นำไปสอนอย่างผิด ๆ เป็นความเศร้าหมอง ของสรณคมน์ เรื่องใด ?

ก. ความไม่รู้                           ข. ความรู้ผิด

ค. ความสงสัย                        ง. ความไม่เอื้อเฟื้อ   คำตอบ : ก

 1. พระสงฆ์ในข้อใด เปรียบเหมือนคนเดินทางถึงที่หมายแล้ว ?

ก. สมมติสงฆ์                         ข. สาวกสงฆ์

ค. อริยสงฆ์                            ง. ภิกษุสงฆ์   คำตอบ : ค

 1. ศีลขั้นสูงสำหรับคฤหัสถ์ เรียกว่าอะไร ?

ก. นิจศีล                                                 ข. อุโบสถศีล

ค. จุลศีล                                                 ง. ปาติโมกขสังวรศีล

คำตอบ : ข

 1. อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

ก. การเข้าจำ                           ข. การอดอาหาร

ค. การปฏิบัติธรรม                                ง. การจำพรรษา

คำตอบ : ก

 1. อุโบสถศีล มีทั้งหมดกี่สิกขาบท ?

ก. ๕ สิกขาบท                       ข. ๘ สิกขาบท

ค. ๑๐ สิกขาบท                     ง. ๒๒๗ สิกขาบท    คำตอบ : ข

 1. ข้อใด เกี่ยวข้องกับอุโบสถนอกพระพุทธศาสนา ?

ก. การอดอาหาร                    ข. การถึงสรณคมน์

ค. การรักษาศีล ๘                  ง. การสมาทานองค์อุโบสถ    คำตอบ : ก

 

 1. ข้อใด เป็นวันรักษาปกติอุโบสถ ?

ก. แรม ๑ ค่ำ           ข. แรม ๗ คำ

ค. แรม ๑๕ ค่ำ        ง. แรม ๙ ค่ำ   คำตอบ : ค

 1. ปฏิชาครอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

ก. คราวละ ๑ วัน                   ข. คราวละ ๓ วัน

ค. คราวละ ๓ เดือน               ง. คราวละ ๔ เดือน    คำตอบ : ข

 1. ปกติอุโบสถกับปฏิชาครอุโบสถ มีความต่างกันในเรื่องใด ?

ก. วันเวลาที่รักษา                  ข. วิธีรักษา

ค. คำประกาศ                         ง. คำอาราธนา   คำตอบ : ก

 1. ในปัญจอุโบสถชาดก ฤาษีรักษาอุโบสถเพื่อข่มอะไร ?

ก. ตัณหา                                 ข. มานะ

ค. ทิฏฐิ                                   ง. อิสสา    คำตอบ : ข

 1. ในปัญจอุโบสถชาดกกล่าวว่า ทุกข์ภัยอันตรายที่เกิดแก่มนุษย์ เพราะขาดอะไร ?

ก. ศีลธรรม                             ข. ครุธรรม

ค. วุฑฒิธรรม                         ง. โลกธรรม    คำตอบ : ก

 1. องค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาด เพราะความพยายามใด ?

ก. พยายามฆ่า                         ข. พยายามลัก

ค. พยายามเสพ                       ง. พยายามดื่ม    คำตอบ : ก

 1. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะมีเจตนาล่วงละเมิดด้วยตนเองและ ใช้ผู้อื่น ?

ก. อทินนาทาน                      ข. อพรหมจรรย์

ค. มุสาวาท                             ง. สุราเมรัย    คำตอบ : ก

 1. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อระงับกิเลสใด ?

ก. โลภะ                                                 ข. โทสะ

ค. โมหะ                                                 ง. ราคะ    คำตอบ : ง

 1. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ เป็นข้อห้ามเกี่ยวข้องกับทวารใด ?

ก. กายทวาร                           ข. วจีทวาร

ค. มโนทวาร                          ง. ไตรทวาร    คำตอบ : ก

 1. สร้างเรื่องให้คนอื่นเข้าใจผิด ชื่อว่าล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?

ก. ปาณาติบาต                        ข. อพรหมจรรย์

ค. มุสาวาท                             ง. วิกาลโภชนา    คำตอบ : ค

 1. องค์แห่งมุสาวาทข้อใด เป็นเหตุให้อุโบสถศีลขาด ?

ก. เรื่องไม่จริง                        ข. จิตคิดจะพูดให้ผิด

ค. พยายามพูด                        ง. คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น    คำตอบ : ง

 1. ข้อใด เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ?

ก. จิตคิดจะฆ่า                        ข. จิตคิดจะลัก

ค. จิตคิดจะพูดให้ผิด                             ง. จิตคิดจะดื่ม คำตอบ : ง

 1. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ต้องเว้นเครื่องดื่มชนิดใด ?

ก. เบียร์                                   ข. น้ำอัดลม

ค. น้ำชา                                  ง. กาแฟ    คำตอบ : ก

 

 1. สิกขาบทที่ ๖ แห่งอุโบสถศีล มีคำกล่าวอย่างไร ?

ก. ปาณาติปาตา เวรมณี         ข. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี

ค. มุสาวาทา เวรมณี               ง. วิกาลโภชนา เวรมณี    คำตอบ : ง

 1. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ กำหนดให้ผู้สมาทานรักษา ต้องเว้นเรื่องใด ?

ก. ฆ่าสัตว์                                               ข. ลักทรัพย์

ค. แต่งตัว                                               ง. ดื่มสุรา    คำตอบ : ค

 1. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ มีความเกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด ?

ก. ยืน เดิน                                              ข. เดิน นั่ง

ค. นั่ง นอน                             ง. นอน ยืน    คำตอบ : ค

 1. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๘ ไม่ควรทำกิริยาใด ?

ก. ยืนบนที่นอนใหญ่            ข. เดินบนตั่งมีเท้าสูง

ค. นั่งบนผ้าขาว      ง. นอนบนเครื่องลาดอันวิจิตร    คำตอบ : ง

 1. พิธีรักษาอุโบสถศีล ผู้สมาทานควรทำสิ่งใดก่อน ?

ก. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย               ข. ประกาศอุโบสถ

ค. กล่าวคำอาราธนาศีล         ง. รับไตรสรณคมน์    คำตอบ : ก

 1. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรระลึกถึงสิ่งใด ?

ก. พระรัตนตรัย                    ข. ลูกหลาน

ค. หน้าที่การงาน                   ง. ทรัพย์สมบัติ   คำตอบ : ก

 1. การรักษาอุโบสถศีลจะมีอานิสงส์มาก เพราะอาศัยคุณธรรมใด ?

ก. อิทธิบาท ๔                       ข. ฆราวาสธรรม ๔

ค. อริยสัจ ๔                           ง. จักร ๔    คำตอบ : ก

 1. คำสรุปศีลที่ว่า สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ แสดงถึงอานิสงส์ที่ให้สมบัติใด ?

ก. มนุษย์สมบัติ                      ข. สวรรค์สมบัติ

ค. นิพพานสมบัติ                   ง. ทรัพย์สมบัติ    คำตอบ : ค

 1. การรักษาศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติ ตรงกับข้อใด ?

ก. สีเลน สุคตึ ยนฺติ                                ข. สีเลน โภคสมฺปทา

ค. สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ            ง. ตสฺมา สีลํวิโสธเย    คำตอบ : ข

 1. เหตุใด ผู้รักษาอุโบสถศีลจึงปรารถนานิพพานสมบัติ ?

ก. เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ข. เป็นสมบัติที่ทุกคนอยากเห็น

ค. เป็นอานิสงส์ของอุโบสถศีล

ง. เป็นความนิยมของชาวพุทธ    คำตอบ : ก

 1. เมื่อสิ้นสุดการรักษาอุโบสถศีลแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

ก. สมาทานรักษาศีล ๕          ข. พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค. จัดแจงการงานให้ดี           ง. ดำเนินชีวิตตามปกติ

คำตอบ : ก

 1. ผู้รักษาอุโบสถศีล ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ?

ก. บังเกิดในสวรรค์                               ข. มีความสุข

ค. ปลอดภัยในชีวิต                               ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s