โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์  ดร. (น.ธ.เอก  ป.เอก) เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย  โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมะ  ธรรมศึกษาชั้น ตรี (ชุด ๑)

๑.  ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมหมวดไหน ?
ก. ธรรมมีอุปการะมาก   ข. ธรรมเป็นโลกบาล
ค. ธรรมอันทำให้งาม      ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ   คำตอบ : ก
๒.  สติ ควรใช้เมื่อใด ?
ก. ก่อนทำ พูด คิด   ข. ขณะทำ พูด คิด
ค. หลังทำ พูด คิด   ง. ในกาลทุกเมื่อ    คำตอบ : ง
๓.  ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
ก. ให้เป็นคนรอบรู้   ข. ให้เป็นคนรอบคอบ
ค. ให้เป็นคนรอบด้าน   ง. ให้เป็นคนรอบจัด    คำตอบ : ข
๔.  คนประมาท เพราะขาดธรรมอะไร ?
ก. สติ สัมปชัญญะ   ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ   ง. กตัญญูกตเวที     คำตอบ : ก
๕.  อะไร บั่นทอนสติและสัมปชัญญะ ?
ก. ยาสูบ   ข. ยานัตถุ์   ค. ยาบ้า    ง. ยาชูกำลัง   คำตอบ : ค
๖.  หิริ ตรงกับข้อใด ?
ก. ละอายเพื่อน   ข. ละอายใจ
ค. กลัวบาป   ง. กลัวถูกลงโทษ     คำตอบ : ข
๗.  การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก. สติ สัมปชัญญะ   ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ฉันทะ วิริยะ   ง. ขันติ โสรัจจะ   คำตอบ : ข
๘.  ยิ้มได้เมื่อภัยมา เป็นลักษณะของคนมีธรรมข้อใด ?
ก. สติ สัมปชัญญะ   ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. เมตตา กรุณา   ง. ขันติ โสรัจจะ   คำตอบ : ง
๙. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของขันติ ?
ก. ทนทำงาน   ข. ทนต่อคำด่า
ค. ทนเล่นเกมส์   ง. ทนเจ็บป่วย   คำตอบ : ค
๑๐. ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร ?
ก. เพื่อนสนิท   ข. ญาติสนิท
ค. บุตรธิดา   ง. บิดามารดา    คำตอบ : ง
๑๑. กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร ?
ก. ผู้ทำคุณก่อน   ข. ผู้รู้จักตอบแทนคุณ
ค. ผู้ประพฤติดี   ง. ผู้มีความรับผิดชอบ   คำตอบ : ข
๑๒. ผู้รู้ดีรู้ขอบและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม คือใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระปัจเจกพุทธเจ้า
ค. พระอรหันต์   ง. สาวกของพระพุทธเจ้า   คำตอบ : ก
๑๓. ข้อใดเป็นคุณของพระธรรม ?
ก. แนะนำดี   ข. ชี้ทางสวรรค์
ค. ป้องกันอบาย   ง. ให้หายยากจน    คำตอบ : ค
๑๔. ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์ ?
ก. ให้ร่ำรวย    ข. ให้มีความสุข
ค. สอนให้ทำความดี    ง. ไม่ให้ตกนรก   คำตอบ : ค
๑๕. การฝึกสมาธิ ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าข้อใด ?
ก. เว้นทุจริต   ข. ประกอบสุจริต
ค. ทำใจให้ผ่องใส   ง. เว้นอบายมุข   คำตอบ : ค
๑๖. โอวาทของพระพุทธเจ้า ข้อว่าไม่ทำความชั่วทั้งปวง ตรงกับข้อใด ?
ก. ศีล   ข. สมาธิ   ค. ปัญญา   ง. ไตรสิกขา   คำตอบ : ก
๑๗. การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด ?
ก. ทำดี   ข. พูดดี    ค. คิดดี    ง. ทำดี พูดดี คิดดี  คำตอบ : ง
๑๘. ความดีความชั่วต่างกันอย่างไร ?
ก. การกระทำ   ข. คำยกย่อง  ค. ผลที่ได้รับ    ง. กาลเวลา ตอบ ค
๑๙. หมู่คณะแตกร้าว เพราะวจีทุจริตข้อใด ?
ก. พูดเท็จ   ข. พูดส่อเสียด  ค. พูดทำหยาบ    ง. พูดเพ้อเจ้อ ตอบ ข
๒๐. คนไม่รู้จักพอในปัจจัย ๔ ตรงกับข้อใด ?
ก. คนมีโลภะ   ข. คนมีโทสะ  ค. คนมีโมหะ   ง. คนมีราคะ ตอบ ก
๒๑. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ?
ก. คนมีราคะ   ข. คนมีโลภะ ค. คนมีโทสะ   ง. คนมีโมหะ  ตอบ  ง
๒๒. ข้อใด เป็นบัญญัติของสัตบุรุษ ?
ก. ศึกษาเล่าเรียน   ข. ประกอบสัมมาชีพ
ค. บำรุงบิดามารดา   ง. ปฏิบัติชอบ   คำตอบ : ค
๒๓. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่าบุญ ?
ก. ชำระกิเลส   ข. ตัดกรรม  ค. ฝึกตน      ง. กำจัดภัย  คำตอบ : ก
๒๔. การบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด ?
ก. ทานมัย   ข. สีลมัย  ค. ภาวนามัย   ง. อปจายนมัย  คำตอบ : ก
๒๕. คบคนดี ฟังวจีท่าน วิจารณ์ปฏิบัติ ตรงกับข้อใด ?
ก. วุฒิธรรม   ข. จักรธรรม   ค. อิทธิบาทธรรม    ง. สัปปุริสธรรม
คำตอบ : ก

๒๖. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?
ก. ถูกใจเรา   ข. ถูกกาลเทศะ  ค. ถูกใจเขา  ง. ถูกศีลธรรม คำตอบง
๒๗. ข้อใด ทำให้เกียรติยศดับสูญดุจจันทร์แรม ?
ก. อคติ ๔   ข. จักร ๔    ค. ปธาน ๔   ง. อิทธิบาท ๔   คำตอบ : ก
๒๘. ผู้ใหญ่วางตนอย่างไร จึงเป็นที่เคารพยกย่องของผู้น้อย ?
ก. เว้นอคติ   ข. เว้นพรหมวิหาร
ค. เว้นอิทธิบาท   ง. เว้นสังคหวัตถุ   คำตอบ : ก
๒๙. คนที่รักทำผิดไม่ลงโทษ จัดเข้าในข้อใด ?
ก. ภยาคติ    ข. ฉันทาคติ  ค. โทสาคติ     ง. โมหาคติ   คำตอบ : ข
๓๐. ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ?
ก. ฉันทาคติ    ข. โทสาคติ  ค. โมหาคติ    ง. ภยาคติ  คำตอบ : ค
๓๑. ข้อใดตรงกับภาวนาปธาน ?
ก. เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น   ข. เพียรละบาปที่เกิดแล้ว
ค. เพียรให้กุศลเกิด      ง. เพียรรักษากุศลมิให้เสื่อม   คำตอบ : ค
๓๒. สงบจิต พิชิตกิเลส หมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด ?
ก. สัจจะ   ข. จาคะ  ค. ปัญญา   ง. อุปสมะ   คำตอบ : ง
๓๓. นักกีฬาฝึกฝนประสบความสำเร็จ เพราะมีธรรมข้อใด ?
ก. จักร ๔   ข. อิทธิบาท    ค. วุฒิ ๔      ง. ปธาน ๔  คำตอบ : ข
๓๔. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ปรารถนาให้เป็นสุข   ข. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
ค. พลอยยินดี      ง. ไม่ยินดียินร้าน   คำตอบ : ก
๓๕. เห็นเพื่อนได้เหรียญทอง ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
ก. เมตตา   ข. กรุณา  ค. มุทิตา   ง. อุเบกขา   คำตอบ : ค
๓๖. ไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ชื่อว่าเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
ก. เมตตา   ข. กรุณา  ค. มุทิตา   ง. อุเบกขา   คำตอบ : ง
๓๗. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ?
ก. ทนได้ยาก      ข. เห็นได้ยาก
ค. รักษาได้ยาก       ง. ติดตามได้ยาก   คำตอบ : ก
๓๘. กรรมข้อใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
ก. อกุศลธรรม       ข. อนันตริยกรรม
ค. อาสันนกรรม       ง. อโหสิกรรม   คำตอบ : ข
๓๙. อนันตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร ?
ก. เกิดเป็นเปรต            ข. เกิดเป็นอสูรกาย
ค. ตกนรกอเวจี      ง. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน  คำตอบ : ค

๔๐. การพิจารณากรรมเนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร  ?
ก. บรรเทาความเห็นผิด   ข. บรรเทาความเมาในวัย
ค. บรรเทาความถือมั่น   ง. บรรเทาความเมาในชีวิต  คำตอบ : ก
๔๑. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลของอะไร ?
ก. ฟังธรรม    ข. คบสัตบุรุษ   ค. ทำบุญ          ง. บำเพ็ญภาวนา
คำตอบ : ก
๔๒. อยู่ให้เขาสบายใจ ไปให้เขาคิดถึง เพราะมีธรรมข้อใด ?
ก. พรหมวิหาร    ข. สาราณิยธรรม   ค. คารวะ    ง. สัปปุริสธรรม
คำตอบ : ข
๔๓. คนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
ก. ธัมมัญญุตา   ข. อัตถัญญุตา
ค. มัตตัญญุตา   ง. อัตตัญญุตา    คำตอบ : ค
๔๔. เมื่อประสบโลกธรรม ๘ ควรทำอย่างไร ?
ก. ยินดีในสิ่งที่ดี    ข. ไม่ยอมรับสิ่งร้าย
ค. รู้เท่าทันตามจริง   ง. ยอมรับทั้งดีทั้งร้าย   คำตอบ : ค
๔๕. บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวยขวายในกิจที่ชอบ ตรงกับข้อใด ?
ก. อปาจยนมัย   ข. เวยยาวัจจมัย
ค. ธัมมเทสนามัย   ง. ธัมมัสสวนมัย   คำตอบ : ข
๔๖. มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมด้าน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. มิตรมีอุปการะ    ข. มิตรแนะประโยชน์
ค. มิตรปฏิรูป       ง. มิตรมีความรักใคร่   คำตอบ : ง
๔๗. เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร ?
ก. ตายแทนได้   ข. ตามใจทุกอย่าง
ค. คอยเตือนสติ   ง. ไม่มีความลับต่อกัน    คำตอบ : ข
๔๘. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้าชู้นอกใจ เป็นหน้าที่ของใคร
ก. สามี    ข. ภรรยา   ค. นาย    ง. ครูอาจารย์    คำตอบ : ก
๔๙. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?
ก. ดื่มน้ำเมา   ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เที่ยวดูการละเล่น   ง. เล่นการพนัน   คำตอบ : ง
๕๐. เกิดโรค ไม่รู้จักอาย ทอนกำลังสติปัญญา ตรงกับข้อใด ?
ก. ดื่มน้ำเมา     ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เที่ยวดูการละเล่น   ง. เล่นพนัน   คำตอบ : ก

 

 

โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์ ดร. (น.ธ.เอก ป.เอก ) เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย   โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้น ตรี (ชุด ๑)
๑. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
ก. เรื่องศาสดา   ข. เรื่องพระพุทธเจ้า
ค. เรื่องนักพรต   ง. เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้า    คำตอบ : ข
๒. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ?
ก. พราหมณ์   ข. แพศย์  ค. ศูทร   ง. จัณฑาล  คำตอบ : ง
๓. สักกชนบท ตั้งอยู่ในตอนใดของชมพูทวีป ?
ก. เหนือ   ข. ใต้   ค. กลาง   ง. ปลาย  คำตอบ : ก
๔. อะไรเป็นอาชีพหลักของพวกศากยวงศ์ ?
ก. นักปกครอง   ข. ทหาร  ค. ทำสวน   ง. ทำนา  คำตอบ : ง
๕. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ?
ก. มัลละ   ข. ลิจฉวี  ค. โกลิยะ   ง. โกศล   คำตอบ : ค
๖. ผู้ใดไม่ใช่พระญาติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก. พระเจ้าโอกกากราช   ข. พระเจ้าชยเสน
ค. พระเจ้าพิมพิสาร   ง. พระเจ้าอัญชนะ   คำตอบ : ค
๗. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับวันใด ?
ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓   ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘   ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐   คำตอบ : ข
๘. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติใต้ต้นไม้ใด ?
ก. ต้นโพธิ   ข. ต้นไทร  ค. ต้นสาละ   ง. ต้นหว้า  คำตอบ : ค
๙. หลังมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก. พระนางกัญจนา   ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางพิมพา   ง. พระนางปชาบดี     คำตอบ : ง
๑๐. พระมหาบุรุษบรรพชาแล้วได้พบใครก่อน ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร   ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค. อาฬารดาบส   ง. อุทกดาบส   คำตอบ : ก
๑๑. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ?
ก. คยาสีสะ   ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน   ง. ลัฏฐิวัน   คำตอบ : ข
๑๒. ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?
ก. อัตตกิลมถานุโยค   ข. กามสุขัลลิกานุโยค
ค. บำเพ็ญทุกรกิริยา   ง. มัชฌิมาปฏิปทา   คำตอบ : ง
๑๓. ต้นอัสสัตถพฤกษ์ คือต้นอะไร ?
ก. ต้นโพธิ   ข. ต้นไทร   ค. ต้นสาละ   ง. ต้นหว้า   คำตอบ : ก
๑๔. ใครเป็นพยานในการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อาฬารดาบส   ข. อุทกดาบส
ค. พระฉันนะ   ง. ปัญจวัคคีย์   คำตอบ : ง
๑๕. พระองค์ทรงปฏิบัติข้อใด จึงมีผลให้เกิดญาณ ในยามทั้ง ๓ ?
ก. ทาน   ข. ศีล   ค. สมาธิ   ง. ปัญญา   คำตอบ : ค
๑๖. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?
ก. อนิมิสเจดีย์   ข. รัตนจงกรมเจดีย์
ค. ต้นอชปาลนิโครธ   ง. ต้นราชายตน   คำตอบ : ค
๑๗. ใครไม่ใช่ธิดามารทั้ง ๓ ที่มาประโลมพระพุทธเจ้า ?
ก. อรดี   ข. ราคา  ค. ตัณหา   ง. ริษยา    คำตอบ : ง
๑๘. พระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมใด ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ
หลังจากตรัสรู้ได้ ๗ วัน ?
ก. อริยสัจ ๒   ข. อริยมรรค ๘
ค. บารมี ๑๐   ง. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒    คำตอบ : ง
๑๙. เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า ?
ก. ๒ เหล่า   ข. ๓ เหล่า   ค. ๔ เหล่า   ง. ๕ เหล่า  คำตอบ : ค
๒๐. พระพุทธเจ้า ดำริถึงใครที่ควรรับเทศนาเป็นอันดับแรก ?
ก. อุทกดาบส   ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อุปกาชีวก   ง. โกณฑัญญะ   คำตอบ : ก
๒๑. พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร   ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร   ง. โอวาทปาฏิโมกข์   คำตอบ : ข
๒๒. ใครเป็นปฐมเอหิภิกขุอุปสัมปทา ?
ก. พระสารีบุตร   ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ   ง. พระอัญญาโกทัญญะ   คำตอบ : ง
๒๓. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร ?
ก. ยสกุลบุตร   ข. มารดายสกุลบุตร
ค. บิดายสกุลบุตจ   ง. ภรรยายสกุลบุตร    คำตอบ : ก
๒๔. ใครเป็นพระอรหันต์ลำดับที่ ๗ ของโลก ?
ก. พระอัสสชิ   ข. พระมหานามะ ค. พระยสะ   ง. พระปุณณชิ  : ค
๒๕. พระสาวกรุ่นแรกที่ประกาศพระศาสนาส่วนมากเป็นสหายใคร
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ   ข. พระยสะ
ค. พระอัสสชิ   ง. พระสารีบุตร   คำตอบ : ข
๒๖. ท่านจะพึงแสวงหาหญิง หรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว ?
ก. พระพุทธเจ้า  ข. พระภัททวัคคีย์  ค. พระสารีบุตร ง. พระยสะ        ตอบ : ก
๒๗. พระพุทธองค์แสดงธรรมอะไร โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร   ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร   ง. โอวาทปาฏิโมกข์   คำตอบ : ค
๒๘. ผู้ใด ทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้า ?
ก. พระมหากัสสปะ   ข. พระอุรุเวลากัสสปะ
ค. พระนทีกัสสปะ   ง. พระคยากัสสปะ   คำตอบ : ข
๒๙. ใครเป็นผู้ถวายอารามแก่พระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ?
ก. พระเจ้าปเสนทิโกศล   ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี   ง. วิสาขามหาอุบาสิกา   คำตอบ : ข
๓๐. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคในเรื่องใด ?
ก. ความหิว   ข. ความร้อน ค. ความเหนื่อย   ง. ความง่วง  ตอบ : ง
๓๑. พระพุทธเจ้าได้อัครสาวกทั้งสองที่แคว้นใด ?
ก. โกศล   ข. วัชชี   ค. มคธ   ง. มัลละ   คำตอบ : ค
๓๒. ผู้ใด ได้รับการบวชโดยโอวาท ๓ ข้อ ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ   ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสกุลบุตร   ง. พระสารีบุตร   คำตอบ : ข
๓๓. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?
ก. นันทมาณพ    ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ   ง. อุปติสสมาณพ   คำตอบ : ค
๓๔. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพาน กี่เดือน ?
ก. ๓ เดือน   ข. ๔ เดือน  ค. ๕ เดือน   ง. ๖ เดือน   คำตอบ : ก
๓๕. ใครหัวดื้อจึงถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ ?
ก. พระกาฬุทายี   ข. พระฉันนะ
ค. พระวักกลิ   ง. พระวุฑฒบรรพชิต   คำตอบ : ข
๓๖. ใครเป็นปัจฉิมสาวก ?
ก. พระอานนท์   ข. พระสารีบุตร
ค. พระอนุรุทธะ   ง. พระสุภัททะ   คำตอบ : ง
๓๗. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก. ความสามัคคี   ข. ความกตัญญู
ค. ความไม่ประมาท   ง. ความอดทน   คำตอบ : ค
๓๘. พระสาวกรูปใด ไม่ได้อยู่หลังพุทธปรินิพพาน ?
ก. พระอนุรุทธะ   ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์   ง. พระมหากัสสปะ  คำตอบ : ข

๓๙. วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ที่ประชุมรอใคร ?
ก. พระอนุรุทธะ   ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์   ง. พระมหากัสสปะ  คำตอบ : ง
๔๐. พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป หลังสังคายนาครั้งใด ?
ก. ครั้งที่ ๑   ข. ครั้งที่ ๒  ค. ครั้งที่ ๓   ง. ครั้งที่ ๔  คำตอบ : ค
ศาสนพิธี
๔๑. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?
ก. ช่วยคนตาบอด   ข. ดูแลบุพการี ค. บริจาคโลงศพ   ง. รักษาศีล
คำตอบ : ง
๔๒. การบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิด จัดเข้าในพิธีใด ?
ก. กุศลพิธี   ข. บุญพิธี  ค. ทานพิธี   ง. ปกิณกพิธี  คำตอบ : ข
๔๓. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม  ค. พระสงฆ์   ง. พระรัตนตรัยคำตอบ : ง
๔๔. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส   ข. ถวายพระที่เคารพนับถือ
ค. ถวายสงฆ์ไม่เจาะจง   ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง   คำตอบ : ค
๔๕. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
ก. วันรู้ทั่วถึงธรรม   ข. วันแสดงปฐมเทศนา
ค. วันเสด็จลงจากเทวโลก   ง. วันปรินิพพาน  คำตอบ : ค
๔๖. งานอวมงคล คืองานเช่นไร ?
ก. งานบวช   ข. งานโกนจุก  ค. งานแต่ง   ง. งานทำบุญอัฐิ ตอบ : ง
๔๗. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?
ก. ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง   ข. ผู้รับศีลเป็นสรณะ
ค. ผู้อธิษฐานจำพรรษา   ง. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา คำตอบ : ง
๔๘. เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
ก. กราบครบองค์ ๓   ข. กราบครบองค์ ๔
ค. กราบครบองค์ ๕   ง. กราบครบองค์ ๖  คำตอบ : ค
๔๙. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์ ในด้านใด ?
ก. แสดงความกตัญญู   ข. อุทิศส่วนบุญ
ค. ให้เทวดารับรู้   ง. ให้เจ้ากรรมรับรู้  คำตอบ : ข
๕๐. วิปตฺติปฏิพาหาย  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา… เป็นคำอาราธนาอะไร
ก. อาราธนาเทศน์   ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร   ง. อาราธนาศีล   คำตอบ : ค

โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์ ดร. (น.ธ.เอก ป.เอก ) เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย  โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙
ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้น ตรี (ชุด ๑)

๑. ผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญคุณธรรมทางใจ ควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน ?
ก. สวดมนต์   ข. ถือศีล   ค. นั่งสมาธิ   ง. แผ่เมตตา  คำตอบ : ข
๒. ศีล แปลตามรูปศัพท์ว่า ปกติ หมายถึงปกติอะไร ?
ก. กายกับใจ   ข. วาจากับใจ  ค. กายกับวาจา   ง. กาย วาจา ใจ
คำตอบ : ค
๓. สิกขาบทที่ ๑ มีข้อห้าม ๓ ประการ ยกเว้นข้อใด ?
ก. ทำร้ายร่างกาย   ข. ทำร้ายจิตใจ ค. ฆ่า   ง. ทรกรรม  คำตอบ : ข
๔. คำว่า สัตว์ ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงข้อใด ?
ก. มนุษย์   ข. สัตว์  ค. เด็กในครรภ์   ง. ถูกทุกข้อ  คำตอบ : ง
๕. สิกขาบทที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกฝังให้คนมีคุณธรรมใด ?
ก. ความประหยัด   ข. ความเสียสละ
ค. ความมีเมตตา   ง. ความกตัญญู   คำตอบ : ค
๖. ข้อใด ไม่ถือว่ากระทำผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ?
ก. ตัดต้นไม้   ข. ตัดแขน   ค. กัดปลา   ง. ชนไก่  คำตอบ : ก
๗. การทำชีวิตให้ตกล่วงไป ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงอะไร ?
ก. ทำให้บาดเจ็บ   ข. ทำให้พิการ
ค. ทำให้ทรมาน   ง. ทำให้ตาย   คำตอบ : ง
๘. ใช้งานสัตว์เกินกำลัง ไม่ให้หยุดพัก ปล่อยให้อดอยากซูบผอม
จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
ก. ใช้การ   ข. นำไป   ค. เล่นสนุก   ง. ผจญสัตว์   คำตอบ : ก
๙. เมื่อสัตว์มีคุณเสมอกัน ทำไมฆ่าสัตว์ใหญ่จึงมีโทษมากกว่า ?
ก. สัตว์นั้นมีเจ้าของหวง   ข. สัตว์นั้นมีชีวิต
ค. ใช้ความพยายามมาก   ง. มีจิตคิดจะฆ่า   คำตอบ : ค
๑๐. สิกขาบทที่ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด
ก. ชีวิต   ข. ทรัพย์สิน  ค. คู่ครอง   ง. คำพูด    คำตอบ : ข
๑๑. สิกขาบทที่ ๒ มีความสัมพันธ์กับเรื่องใด ?
ก. ความรักชาติ   ข. ความรักสงบ
ค. ความสามัคคี   ง. ความพอเพียง   คำตอบ : ง
๑๒. ข้อใด ไม่ถือเป็นการกระทำผิดตามสิกขาบทที่ ๒ ?
ก. กรรโชก   ข. ชิงโชค  ค. เลี่ยงภาษี   ง. ซุกหุ้น   คำตอบ : ข
๑๓. ผู้กระทำความผิดในสิกขาบทที่ ๒ ควรเรียกว่าอะไร ?
ก. คนเก่ง   ข. คนเก่า  ค. คนโกง   ง. คนกล้า  คำตอบ : ค
๑๔. การซ่อนทรัพย์สินของตนที่จะต้องถูกยึด นำไปเก็บไว้เสียที่อื่น
จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
ก. ลักลอบ   ข. เบียดบัง  ค. ตระบัด   ง. กรรโชก  คำตอบ : ง
๑๕. กู้หนี้ไปแล้ว ไม่ยอมใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ตรงกับข้อใด ?
ก. ตู่   ข. ฉ้อ  ค. ตระบัด   ง. หลอก   คำตอบ : ค
๑๖. การทำลายทรัพย์สินของทางราชการให้เสียหาย เช่น ทุบตู้โทรศัพท์จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
ก. ทำร้าย   ข. ตัดช่อง   ค. ผลาญ   ง. ย่องเบา   คำตอบ : ค
๑๗. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในสิกขาบทที่ ๒ ?
ก. แฉ   ข. ฉ้อ    ค. ฉก   ง. ฉวย   คำตอบ : ก
๑๘. สิกขาบทที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อให้มีความรักในเรื่องใด ?
ก. ชาติ   ข. เพื่อน   ค. คู่ครอง   ง. องค์กร   คำตอบ : ค
๑๙. การปฏิบัติตนตามสิกขาบทที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. อาชญากรรม   ข. หย่าร้าง  ค. ยาเสพติด   ง. หนี้สิน  คำตอบ : ข
๒๐. หญิงผู้เป็นเหล่ากอของตัว ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?
ก. แม่   ข. ยาย     ค. ลูกสาว   ง. ลูกสะใภ้   คำตอบ : ค
๒๑. หญิงผู้เป็นเทือกเถาของตน ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?
ก. ยาย   ข. แม่ยาย  ค. ลูกสะใภ้   ง. ลูกสาว  คำตอบ : ก
๒๒. หญิงชายที่รับหมั้นกันแล้ว ถือว่าอยู่ในความพิทักษ์ของใคร ?
ก. พ่อ แม่   ข. พี่ชาย  ค. น้องชาย   ง. คู่หมั้น  คำตอบ : ง
๒๓. ไม่นอกใจภรรยาตน ได้ชื่อว่า ไม่ลุอำนาจแก่กิเลสใด ?
ก. มานะ   ข. ราคะ  ค. โทสะ   ง. โมหะ  คำตอบ : ข
๒๔. สิกขาบทที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเน้นให้คนทำความดีด้านใด ?
ก. ความเพียร   ข. ความมีสัจจะ
ค. ความอดทน   ง. ความมัธยัสถ์  คำตอบ : ข
๒๕. เห็นบอกว่าไม่เห็น ไม่เห็นบอกว่าเห็น เป็นลักษณะของคำพูดใด ?
ก. คำเท็จ   ข. คำหยาบ   ค. คำส่อเสียด   ง. คำเพ้อเจ้อ
คำตอบ : ก
๒๖. ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่แสดงตนทำท่าทางให้เขาเห็นว่า เป็นคนเจ็บ   ป่วย  จัดเป็นมุสาประเภทใด ?
ก. ทำเลส   ข. มารยา     ค. ทำเล่ห์กระเทห์   ง. อำความ
คำตอบ : ข
๒๗. ตกลงว่าจะให้ ภายหลังไม่ให้ตามที่พูด จัดเข้าในปฏิสสวะข้อใด
ก. ผิดสัญญา   ข. คืนคำ   ค. เสียสัตย์   ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ข
๒๘. คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ที่เรียกว่ายถาสัญญา ตรงกับข้อใด
ก. มารยา   ข. คืนคำ  ค. สาบาน   ง. โวหาร   คำตอบ : ง
๒๙. อวดอ้างสรรพคุณยาเกินความจริง ว่าแก้โรคได้สารพัด
เพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อ จัดเป็นมุสาประเภทใด ?
ก. โวหาร   ข. ทนสาบาน   ค. สำคัญผิด   ง. เสริมความ
คำตอบ : ง
๓๐. สิกขาบทที่ ๕ บัญญัติขึ้นเพื่อให้คนงดเว้นในเรื่องใด ?
ก. ก่อการร้าย   ข. สิ่งมึนเมา  ค. โจรกรรม   ง. การทุจริต
คำตอบ : ข
๓๑. การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด ?
ก. ร่างกายทรุดโทรม   ข. จิตใจท้อถอย
ค. ความคิดเฉื่อยชา   ง. พูดเลอะเลือน  คำตอบ : ค
๓๒. ข้อใด ไม่ใช่โทษของการดื่มสุรา ?
ก. คนยกย่อง   ข. ก่อวิวาท  ค. เสียทรัพย์   ง. เกิดโรค  คำตอบ : ก
๓๓. คนติดสุรา เลิกยาก จะต้องซื้อดื่มทุกวัน ตรงกับโทษข้อใด ?
ก. เสียการงาน   ข. เสียหน้าที่
ค. เสียชื่อเสียง   ง. เสียทรัพย์  คำตอบ : ง
๓๔. ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อของไม่จำเป็น ตรงกับข้อใด ?
ก. ซื้อยาแดง   ข. ซื้อยาสีฟัน
ค. ซื้อยาหอม   ง. ซื้อยาแก้ไข   คำตอบ : ก
๓๕. ความประมาทขาดสติ ตามสิกขาบทที่ ๕ มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?
ก. ความยากจน   ข. ความฟุ้งซ่าน
ค. ความเครียด   ง. ความมึนเมา  คำตอบ : ง
๓๖. วิรัติ มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล ๕ อย่างไร ?
ก. เป็นเครื่องละเว้น   ข. เป็นเครื่องกำจัด
ค. เป็นเครื่องป้องกัน   ง. เป็นเครื่องรักษา  คำตอบ : ก
๓๗. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นจากวัตถุที่มาปรากฏในลักษณะใด ?
ก. ก่อนหน้า   ข. ต่อหน้า  ค. ลับหน้า   ง. ลับหลัง   คำตอบ : ข
๓๘. การงดทำร้ายคนที่เป็นศัตรูกันในข้อใด ไม่จัดเป็นสัมปัตตวิรัติ ?
ก. งดเพราะมีความสงสาร   ข. งดเพราะกลัวความผิด
ค. งดเพราะกลัวเป็นบาป   ง. งดเพราะไปแล้วไม่พบ  คำตอบ : ง
๓๙. การงดเว้นที่เรียกว่า สมุจเฉทวิรัติ มีลักษณะช่นไร ?
ก. งดเว้นเฉพาะหน้า   ข. งดเว้นชั่วคราว
ค. งดเว้นเฉพาะองค์   ง. งดเว้นเด็ดขาด  คำตอบ : ง

๔๐. การงดเว้นจากปาณาติบาต จะมั่นคงและตั้งอยู่ได้นาน
ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุน ?
ก. ความมีเมตตา   ข. ความมีสติ
ค. ความกตัญญู   ง. ความมีสัตย์   คำตอบ : ก
๔๑. การขาดเมตตาในข้อใด เปรียบได้กับคนใจจืด ?
ก. เห็นเขาได้ดีกลับทนไม่ได้   ข. เห็นเขายากจนกลับดูดาย
ค. เห็นเขาจมน้ำกลับไม่ช่วย   ง. เห็นเขาถูกยิงกลับวางเฉย ตอบ : ข
๔๒. การกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไร ไม่ขายในราคาตามที่รัฐบาล
กำหนดชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ   ข. บุคคล  ค. วัตถุ   ง. ถูกทุกข้อ  คำตอบ : ค
๔๓. การบังคับใช้แรงงานเด็กให้ทำงานจนเกินกำลัง ไม่ยอมให้พักผ่อน   ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ   ข. บุคคล  ค. วัตถุ   ง. ถูกทุกข้อ  คำตอบ : ข
๔๔. มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด ?
ก. สัมมาสังกัปปะ   ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัมมาวายามะ   ง. สัมมาสมาธิ   คำตอบ : ข
๔๕. ข้อใด ชื่อว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิด ?
ก. เก็บขยะขาย   ข. ขายซีดีปลอม
ค. รับจำนำของ   ง. รับเช่าพระบูชา  คำตอบ : ข
๔๖. กิริยาที่ระมัดระวังไม่ประพฤติมักมากในกาม เรียกว่าอะไร ?
ก. สำรวมกาย   ข. สำรวมวาจา
ค. สำรวมใจ   ง. สำรวมกาม   คำตอบ : ง
๔๗. กัลยาณธรรมข้อที่ ๓ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. รักนวลสงวนตัว   ข. รักตัวกลัวตาย
ค. รักง่ายหน่ายเร็ว   ง. รักจางนางหาย  คำตอบ : ก
๔๘. การให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่คิดลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งตรงกับข้อใด ?
ก. ความสวามิภักดิ์   ข. ความซื่อตรง
ค. ความเที่ยงธรรม   ง. ความกตัญญู   คำตอบ : ค
๔๙. การจับจ่ายใช้สอยแต่พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ให้เกินฐานะตัวเอง
ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?
ก. การทำงาน   ข. การวางตัว
ค. การบริโภค   ง. ถูกทุกข้อคำตอบ : ค
๕๐. อยู่คนเดียวควรระวังความคิด อยู่ท่ามกลางหมู่มิตรควรระวังวาจา ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?
ก. การทำงาน  ข. การวางตัว  ค. การบริโภค  ง. ถูกทุกข้อ  ตอบ : ข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s