ปัญหาวิชาธรรมะ ธรรมศึกษาชั้น ตรี  (ชุด ๒) 

โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์  ดร.  (น.ธ.เอก ป.เอก)  เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย

โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙

1.ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ?
ก.สติ-สัมปชัญญะ                  ข.หิริ-โอตตัปปะ
ค.ขันติ-โสรัจจะ                    ง.ฉันทะ-วิริยะ  ตอบ ก
2.ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ?
ก.ทำด้วยความขยัน                               ข.ทำด้วยความพอใจ
ค.ทำด้วยความตั้งใจ              ง.ทำด้วยความไม่ประมาท   ตอบ ง
3.ข้อความรณรงค์ว่า เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ?
ก.สติ                                       ข.ประหยัด
ค.ซื่อสัตย์                               ง.กตัญญู  ตอบ ก
4.คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ?
ก.พระพุทธรูป                       ข.พระภูมิเจ้าที่
ค.พ่อแม่                                  ง.ปู่ ย่า ตา ยาย  ตอบ ค
5.ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ?
ก.ปิดทองหลังพระ                                ข.ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
ค.ยิ้มได้เมื่อภัยมา                   ง.น้ำนิ่งไหลลึก ตอบ  ค
6.ชาวพุทธควรยึดถึงสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?
ก.พระอินทร์                          ข.พระพิฆเณศวร์
ค.พระพรหม                          ง.พระรัตนตรัย   ตอบ ง
7.คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ?
ก.พูดปด                                 ข.พูดคำหยาบ
ค.พูดส่อเสียด                         ง.พูดเพ้อเจ้อ ตอบ ค
8.เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?
ก.โลภะ                                  ข.โทสะ
ค.โมหะ                                  ง.ราคะ   ตอบ ค
9.ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
ก.สังคหวัตถุ 4                       ข.จักร 4
ค.อิทธิบาท 4                          ง.ปธาน 4   ตอบ ข
10.ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร 4 จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?
ก.มีความเจริญ                       ข.มีความยินดี
ค.มีความยินร้าย                     ง.มีความยุติธรรม ตอบ ก
11.การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?
ก.ถูกใจเขา                             ข.ถูกกาลเทศะ
ค.ถูกใจเรา                              ง.ถูกศีลธรรม ตอบ ง
12.ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ?
ก.ภยาคติ                                                ข.ฉันทาคติ
ค.โทสาคติ                             ง.โมหาคติ    ตอบ ง

13.หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ตรงกับปธาน 4 ข้อใด ?
ก.สังวรปธาน                         ข.ปหานปธาน
ค.ภาวนาปธาน                       ง.อนุรักขนาปธาน7   ตอบ ค
14.ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดใด ?
ก.อธิษฐานธรรม 4                 ข.อิทธิบาท 4
ค.พรหมวิหาร 4                     ง.ปธาน 4 ตอบ.ก
15.ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?
ก.ฉันทะ                                                 ข.วิริยะ
ค.จิตตะ                                  ง.วิมังสา  ตอบ.ข
16.เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.เมตตา                                  ข.กรุณา
ค.มุทิตา                                  ง.อุเบกขา ตอบ ค
17.อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?
ก.ความเกิด                             ข.ความอยาก
ค.ความจน                              ง.ความเจ็บ ตอบ.ข
18.เมตตามีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก.ปรารถนาให้เป็นสุข          ข.คิดช่วยให้พ้นทุกข์
ค.พลอยยินดี                          ง.ไม่ยินดียินร้าย ตอบ.ก
19.ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?
ก.รูปกับนาม                          ข.สัญญากับสังขาร
ค.นามกับสัญญา                    ง.สังขารกับวิญญาณ. ตอบ ข
21.ระวังตัวไม่ทำความชั่ว จัดเข้าในคารวธรรมข้อใด ?

ก.ความรักผิดชอบ                                 ข.ความรอบรู้
ค.พระสงฆ์                             ง.ความไม่ประมาท ตอบ ง
22.ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ตรงกับคารวะใด ?
ก.พระพุทธ                            ข.พระธรรม
ค.พระสงฆ์                             ง.การศึกษา2   ตอบ.ข
23.ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณิยธรรม ?
ก.อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดุดาย
ข.อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
ค.คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
ง.น้ำขึ้นให้รีบตัก ตอบ.ข
24.สาราณิยธรรม สอนให้คนเป็นเช่นไร ?
ก.มีความพอเพียง                  ข.เลี้ยงตนโดยชอบ
ค.ไม่ประกอบอกุศล             ง.รู้จักสามัคคี ตอบ ง
25.ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ?
ก.มีอะไรก็แบ่งปัน                                ข.มีอะไรก็ช่วยกัน
ค.ว่าอะไรก็ว่าตามกัน           ง.รักษาระเบียบร่วมกัน ตอบ ง
26.อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?
ก.ทรัพย์ภายใน                      ข.ทรัพย์ภายนอก
ค.ทรัพย์มรดก                       ง.อสังหาริมทรัพย์ ตอบ ก

27.นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ก.อัตตัญญุตา                         ข.มัตตัญญุตา
ค.กาลัญญุตา                          ง.ปริสัญญุตา ตอบ ข
28.เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ?
ก.อัตตัญญุตา                         ข.กาลัญญุตา
ค.ปริสัญญุตา                         ง.มัตตัญญุตา2  ตอบ.ค
29.โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
ก.ธรรมรักษาโลก                  ข.ธรรมเหนือโลก
ค.ธรรมที่อยู่คู่โลก                                ง.ธรรมที่สร้างโลก ตอบ.ค
30.โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?
ก.ข้าราชการ                           ข.คนใช้แรงงาน
ค.คนค้าขาย                            ง.คนทุกคน ตอบ ง
31.โกลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?
ก.มีลาภ                                   ข.มียศ
ค.มีสุข                                    ง.มีทุกข์ ตอบ.ง
32.ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?
ก.หาทางนินทาตอบ              ข.ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ค.ทำเป็นไม่สนใจ                  ง.พยายามปรับปรุงตัวเอง ตอบ ข
33.ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ?
ก.ดูรายการธรรมทางทีวี       ข.พูดเพื่อเอาตัวรอด
ค.ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล   ง.บอกทางแก่คนหลงทาง ตอบ ง
34.การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ 10 ข้อใด ?
ก.ภาวนามัย                            ข.อปจายนมัย
ค.เวยยาวัจจมัย                       ง.ปัตติทานมัย ตอบ ข
35.ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทา                   ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา                   ง.สมชีวิตา ตอบ ง
36.ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?
ก.ขยันตื่นแต่เช้า                    ข.ขยันออกกำลังกาย
ค.ขยันทำงาน                         ง.ขยันออกงานสังคม. ตอบ.ค
37.มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทา                   ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา                   ง.สมชีวิตา   ตอบ  ข
38.อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด
ก.อุฏฐานสัมปทา                   ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา                   ง.สมชีวิตา ตอบ ค
39.เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ?
ก.สัทธาสัมปทา                      ข.สีลสัมปทา
ค.จาคสัมปทา                         ง.ปัญญาสัมปทา  ตอบ.ก

 

40.มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?
ก.คนปอกลอก                      ข.คนดีแต่พูด
ค.คนหัวประจบ                    ง.คนชักชวนในทางฉิบหาย  ตอบ ค
41.ผู้ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ?
ก.ชวนกันปฏิบัติธรรม          ข.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค.ไหว้เสาไม้ตะเคียน            ง.ไหว้พระธาตุ ตอบ ก
42.ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?
ก.คนดีแต่พูด                         ข.คนหัวประจบ
ค.คนปอกลอก                      ง.คนชักชวนในทางฉิบหาย ตอบ ข
43.ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ?
ก.มิตรมีอุปการะ                   ข.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค.มิตรแนะประโยชน์           ง.มิตรมีความรักใคร่ ตอบ.ข
44.เขาเป็นคนดีคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?
ก.ทาน                                     ข.ปิยวาจา
ค.อัตถจริยา                            ง.สมานัตตตา ตอบ ค
45.พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.สัจจะ                                   ข.ทมะ
ค.ขันติ                                    ง.จาคะ 45. ตอบ 4
6.งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก.สัจจะ                                   ข.ทมะ
ค.ขันติ                                    ง.จาคะ ตอบ.ค
47.ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?
ก.ลูก-พ่อแม่                           ข.ภรรยา-สามี
ค.ศิษย์-ครู                               ง.บ่าว-นาย      ตอบ ง
48.ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?
ก.ขายวัตถุโบราณ                 ข.ขายสังฆภัณฑ์
ค.ขายพระพุทธรูป                                ง.การค้าขายยาเสพติด ตอบ.ง
49.ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นความอนุเคราะห์ของใคร
ก.มารดา-บิดา                         ข.ครู-อาจารย์
ค.ภรรยา-สามี                         ง.บุตร-ธิดา ตอบ ก
50.ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?
ก.ดื่มน้ำเมา                             ข.เที่ยวกลางคืน
ค.เล่นการพนัน                      ง.คบคนชั่วเป็นมิตร ตอบ.ค

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาวิชาพุทธประวัติ   ธรรมศึกษาชั้น ตรี (ชุด ๒)

โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์  ดร.  (น.ธ.เอก ป.เอก)  เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย

โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙

 

1.พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
ก.ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
ข.ความเป็นไปของพุทธสาวก
ค.ความเป็นไปของพุทธสาวิกา
ง.ความเป็นไปของพุทธบริษัท  ตอบ ก
2.ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด ?
ก.กษัตริย์                    ข.พราหมณ์     ค.แพศย์        ง.ศูทร   ตอบ ค
3.พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ?
ก.พระเจ้าชยเสนะ                  ข.พระเจ้าสีหนุ
ค.พระเจ้าอัญชนะ                  ง.พระเจ้าสุปปพุทธะ   ตอบ  ข
4.พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?
ก.พระนางพิมพา                    ข.พระนางปมิตา
ค.พระนางปชาบดีโคตมี       ง.พระนางสิริมหามายา   ตอบ ง
5.พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษยโลกเสด็จอยู่สวรรค์ชั้นไหน ?
ก.ดาวดึงส์     ข.มายา        ค.ดุสิต          ง.นิมมานรดี   ตอบ ค
6.สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ?
ก.เนปาล    ข.ปากีสถาน    ค.ศรีลังกา   ง.อินเดีย ตอบ ก
7.วันใด เป็นวันประสูตรของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ก่อน พ.ศ.80 ปี
ข.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ก่อน พ.ศ.80 ปี
ค.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อน พ.ศ.80 ปี
ง.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พ.ศ.80 ปี  ตอบ ค
8.พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก.มีพระรูปงาม                      ข.มีความต้องการสำเร็จ
ค.มีวาสนาบารมี                     ง.มีศักดิ์ใหญ่  ตอบ ข
9.เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธีอะไร ?
ก.พิธีมงคลสมรส ข.พิธีโสกันต์  ค.พิธีแรกนาขวัญ  ง.พิธีเกี่ยวข้าว  :ค
10.เจ้าชายสิทธัตถะยังความพอพระหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้นเพราะเห็นเทวทูตใด ?
ก.คนแก่      ข.คนเจ็บ        ค.คนตาย       ง.สมณะ ตอบ ง

11.เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?
ก.ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา             ข.ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ค.ริมฝั่งแม่น้ำคงคา                                ง.ริมฝั่งแม่น้ำสินธุ ตอบ ก
12.เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกพรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย ?
ก.สหัมบดีพรหม                   ข.ท้าวสักกเทวราช
ค.ท้าวจตุโลกบาล                 ง.ฆฏิการพรหม    ตอบ ง
13.พระมหาบุรุษ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาที่ไหน ?
ก.สวนลุมพินี                         ข.ลัฏฐิวัน
ค.อุรุเวลาเสนานิคม                               ง.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตอบ ค
14.ใครถว่ายข้าวมธุปยาสก่อนตรัสรู้ ?
ก.นางวิสาขา   ข.นางสุชาดา    ค.นางสุธัมมา  ง.นางสุนันทา  ตอบ ข
15.ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้ ?
ก.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    ข.จุตูปปาตญาณ
ค.อาสวักขยญาณ                   ง.ทิพพจักขุญาณ  ตอบ ค
16.พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
ก.29 พรรษา  ข.35 พรรษา  ค.36 พรรษา  ง.45 พรรษา   ตอบ ข
17.ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ?
ก.บิดาของยสกุลบุตร           ข.ยสกุลบุตร
ค.อุปติสสะและโกลิตะ        ง.ตปุสสะและภัลลิกะ   ตอบ ง
18.ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าขอให้โปรดเวไนยสัตว์ ?
ก.พกาพรหม                          ข.ฆฏิการพหรหม
ค.มหาพรหม                          ง.สหัมบดีพรหม   ตอบง
19.หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน ?
ก.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน     ข.วัดเวฬุวัน
ค.วัดเชตวัน                            ง.ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม   ตอบ ก
20.พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ชื่อว่าอะไร ?
ก.อาทิตตปริยายสูตร            ข.อนัตตลักขณสูตร
ค.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร     ง.มงคลสูตร ตอบ ค
21.ทางสายกลาง คืออะไร ?
ก.อริยมรรคมีองค์ 8                              ข.วิชชา 8
ค.อริยบุคคล 8                                       ง.สมาบัติ 8  ตอบ ก
22.ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?
ก.พระโสดาบัน  ข.พระสกทาคามี ค.พระอนาคามี  ง.พระอรหันต์  : ก
23.พระอริยสาวกองค์แรก คือใคร ?
ก.พระวัปปะ ข.พระภัททิยะ ค.พระอัญญาโกณฑัญญะ ง.พระอัสสชิ
ตอบ  ค
24.พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังพระสูตรใด ?
ก.อาทิตตปริยายสูตร                            ข.อนัตตลักขณะสูตร
ค.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร                     ง.เวทนาปริคคหสูตร  ตอบ ข
25.พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ?
ก.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3                          ข.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ค.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8                          ง.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9ตอบ ค
26.อุบาสกคนแรก ผู้ถึงรัตนะ 3 คือใคร ?
ก.อนาถปิณฑิกเศรษฐี                           ข.ตปุสสะและภัลลิกะ
ค.พระเจ้าพิมพิสาร                                                ง.บิดาของพระยสะ   ตอบ ง
27.วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
ก.เชตวัน      ข.ลัฏฐิวัน      ค.เวฬุวัน        ง.อัมพวัน   ตอบ ค
28.โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก.พระพุทธเจ้า   ข.อุปติสสปริพาชก
ค.พระอัสสชิ  ง.สุภัททปริพาชก   ตอบ ข
29.ผู้ที่ออกบวชอุทิสพระอรหันต์ในโลก คือใคร ?
ก.อุปติสสมาณพ  ข.โกลิตมาณพ  ค.อชิตมาณพ  ง.ปิบผลิมาณพ :ง
30.วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?
ก.ภิกขุปาฏิโมกข์                                   ข.โอวาทปาฏิโมกข์
ค.ภิกขุนีปาฏิโมกข์                                                ง.อริยสัจ  ตอบ ข
31.ใครทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นคนแรก ?
ก.พระเจ้าพิมพิสาร                                                ข.อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ค.พระเจ้าปเสนทิโกศล         ง.นางวิสาขา มหาอุบาสิกา    ตอบ ก
32.ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสด์ได้สำเร็จ ?
ก.พระอานนท์  ข.พระฉันนะ   ค.พระกาฬุทายี  ง.พระอุบาลีตอบ ค
33.พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
ก.ปาสาณเจดีย์  ข.อนิมิสเจดีย์  ค.รัตนฆรเจดีย์  ง.ปาวาลเจดีย์ตอบ ง
34.พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
ก.นาลันทา  ข.เวฬุวคาม      ค.เวฬุวัน     ง.กุสินารา  ตอบ ข
35.ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้า ?
ก.นายจุนทกัมมารบุตร         ข.นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
ค.นางสุชาดา                          ง.อนาถปิณฑกเศรษฐี   ตอบ ก
36.ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
ก.พระอานนท์                       ข.พระฉันนะ
ค.สุภัททวุฑฒบรรพชิต        ง.สุภัททปริพาชกตอบ ง
37.ก่อนปรินิพพาน  พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
ก.พระมหากัสสปะ                                ข.พระอานนท์
ค.พระอุบาลี                           ง.พระธรรมวินัยตอบ ง
38.พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก.ความสันโดษ  ข.ความไม่ประมาท ค.ความกตัญญู ง.ความอดทน :ข
39.พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ?
ก.เมืองปาวา  ข.เมืองพาราณสี  ค.เมืองกุสินารา  ง.เมืองสาวัตถี ตอบ ค
40.สุนทรพจน์ของโทณพาราหมณ์ที่ห้ามกษัตริย์แย่งชิงพระสารีริกธาตุว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก.สามัคคีธรรม   ข.เมตตาธรรม ค.ยุติธรรม  ง.ทศพิธราชธรรม ตอบ ก
ศาสนพิธี
41.แบบอย่างหรือแบบแผน ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?
ก.ศาสนปฏิบัติ    ข.ศาสนธรรม ค.ศาสนศึกษา   ง.ศาสนพิธี ตอบ ง
42.ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้า ว่าเป็นของของตน หมายถึงข้อใด ?
ก.อุบาสก                   ข.อุบาสิกา  ค.พุทธมามกะ  ง.พุทธบริษัท ตอบ ค
43.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ?
ก.3 วัน    ข .4 วัน       ค.5 วัน                       ง.6 วัน ตอบ ค
44.การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
ก.กุศลพิธี   ข.ทานพิธี       ค.บุญพิธี        ง.ปกิณกพิธี  ตอบ ก
45.วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ?
ก.วันแสดงปฐมเทศนา          ข.วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ค.วันมหาปวารณา     ง.วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  ตอบ ง
46.วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอะไร ?
ก.วันมาฆบูชา  ข.วันวิสาขบูชา  ค.วันอัฏฐมีบูชา ง.วันอาสาฬหบูชา :ง
47.วันเทโวโรหนะ คือวันอะไร ?
ก.วันพระเจ้าเปิดโลก            ข.วันแสดงปฐมเทศนา
ค.วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์                ง.วันอธิษฐานเข้าพรรษา  ตอบ ก
48.ข้อใด จัดเป็นกาลทาน ?
ก.สังฆทาน    ข.ปาฏิบุคลิกทาน  ค.ผ้าป่า   ง.กฐินทาน ตอบ ง
49.มยํ ภนฺเต….ปัญฺจ สีลานิ ยาจาม เป็นคำอะไร ?
ก.อาราธนาเทศน์                    ข.อาราธนาธรรม
ค.อาราธนาพระปริตร           ง.อาราธนาศีลตอบ ง
50.ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ?
ก.สพฺเพ สตฺตา อเวรา  โหนฺตุ
ข.อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย
ค.ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
ง.อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา  ตอบ ข

ปัญหาวิชาเบญจศีล เบญจธรรม(วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี (ชุด ๒)

โดย พระครูวิมลธรรมวงศ์  ดร.  (น.ธ.เอก ป.เอก) เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย

โทร.๐๘๑-๙๙๔๙๓๙๙

 

1.หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ?
ก.ทาน     ข.ศีล        ค.สมาธิ     ง.ปัญญา  ตอบ ข
2.ข้อห้าม 5 อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ?
ก.เบญจศีล     ข.เบญจธรรม   ค.เบญจพล    ง.เบญจขันธ์  ตอบ ก
3.ข้อใด เป็นประโยชน์ในการบัญญัติศีล ?
ก.เพื่อให้งดเบียดเบียน          ข.เพื่อให้มีจิตใจมั่นคง
ค.เพื่อให้ปัญญาผ่องใส          ง.เพื่อให้คนนับถือบูชา  ตอบ ก
4.การเบียดเบียนกันทางกาย ตรงกับข้อใด ?
ก.ยุยง     ข.ปองร้าย    ค.ดุด่า                     ง.ชกต่อย ตอบ ง
5.การเบียดเบียนกันทางวาจา ตรงกับข้อใด ?
ก.ยกพวกตีกัน                       ข.ยุยงให้แตกกัน
ค.วิ่งราวทรัพย์                       ง.อาฆาตมาดร้าย  ตอบ ข
6.คำว่า ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก.การทำร้ายร่างกาย              ข.การทรมานสัตว์
ค.การทำให้ตาย                     ง.การทำให้พิการ ตอบ ค
7.คำว่า อนุโลมปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก.ทำร้ายร่างกาย                     ข.ทำร้ายจิตใจ
ค.ทำลายทรัพย์สิน                 ง.ทำลายชื่อเสียง  ตอบ ก
8.คำว่า ทรกรรม หมายถึง การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?
ก.เด็ก      ข.สตรี     ค.คนชรา                     ง.สัตว์  ตอบ ง
9.คำว่า ผจญสัตว์ ตรงกับข้อใด ?
ก.ชนโค ชนไก่                      ข.ใช้งานและเฆี่ยนตี
ค.ใช้งานเกินกำลัง                 ง.ปล่อยให้อดอยาก  ตอบ ก
10.ฆ่า ได้แก่การทำให้ตาย ตรงกับข้อใด ?
ก.ทำแท้ง                   ข.ทำทรกรรม     ค.ทำให้เสียโฉม   ง.ทำให้พิการ  ตอบ ก
11.คนทะเลาะกันใช้มีดฟันจนแขนขาด อนุโลมปาณาติบาตข้อใด
ก.ทำให้เสียโฉม                     ข.ทำให้พิการ
ค.ทำให้เจ็บลำบาก                 ง.ทำทรกรรม  ตอบ ข
12.ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด
ก.ใช้การ   ข.ผจญสัตว์      ค.นำไป       ง.เล่นสนุก ตอบ ง
13.อานิสงส์การงดเว้นจากปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ?
ก.มีโรคน้อย   ข.มีคนเชื่อถือ   ค.มีทรัพย์มาก   ง.มีบริวารมาก ตอบ ก
14.กิริยาเช่นไร เป็นความผิดในอทินนาทานข้อว่า ตู่ ?
ก.ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินคนอื่น
ข.ถือเอาของคนอื่นด้วยวิสาสะ
ค.รับฝากของแต่ไม่ยอมคืนให้
ง.หยิบของขณะที่เจ้าของเผลอ ตอบ ก
15.สวิญญาณกทรัพย์ในเรื่องอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ?
ก.บ้าน     ข.รถยนต์        ค.ต้นไม้            ง.สัตว์เลี้ยง ตอบ ง
16.ข้อใด ไม่ใช่ความผิดที่นับเข้าในอทินนาทาน ?
ก.ตัดไม้ทำลายป่า                  ข.ลักพระพุทธรูป
ค.ลอบวางระเบิด                   ง.ละเมิดลิขสิทธิ์ ตอบ ค
17.ข้อใด จัดเป็นอนุโลมโจรกรรม ?
ก.ลัก   ข.ปล้น        ค.ฉก       ง.รับสินบน ตอบ ง
18.ข้อใด ตรงกับคำว่า หลอก ในเรื่องอทินนาทาน ?
ก.ขายสินค้าเลียนแบบ          ข.พูดปดให้โอนเงิน
ค.เปลี่ยนของไว้ใช้เอง          ง.กู้เงินไม่ยอมใช้คืน ตอบ ข
19.คบคนโดยขาดความซื่อสัตย์ มุ่งจะเอาทรัพย์สมบัติเขาฝ่ายเดียวอนุโลมโจรกรรมข้อใด ?
ก.สมโจร                    ข.ปอดลอก    ค.รับสินบน   ง.ถูกทุกข้อ ตอบ ข
20.ทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยมิจฉาชีพ มีโทษอย่างไร ?
ก.เสียชื่อเสียง   ข.เสียทรัพย์   ค.เสียศักดิ์ศรี    ง.ถูกทุกข้อ ตอบ ง
21.การประพฤติตนโดยงดเว้นจากอทินนาทาน ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 ข้อใด ?
ก.สัมมาทิฏฐิ                           ข.สัมมาสังกัปปะ
ค.สัมมาอาชีวะ                       ง.สัมมากัมมันตะ ตอบ ค
22.ข้อใด จัดเข้าในฉายาโจรกรรม ?
ก.ทำลายทรัพย์สินคนอื่น      ข.รับซื้อของที่ขโมยมา
ค.เป็นเจ้าหน้าที่รับสินบน    ง.คบคนมุ่งจะเอาทรัพย์ ตอบ ก
23.คำว่า ภรรยาท่าน ได้แก่หญิงประเภทใด ?
ก.หญิงไม่มีสามี                     ค.หญิงมีสามี
ค.หญิงหย่าสามี                      ง.หญิงสามีตาย ตอบ ข
24.ศีลข้อที่ 3 ให้คนงดเว้นเกี่ยวกับเรื่องใด ?
ก.ผิดประเวณี    ข.ฆ่าสัตว์   ค.ดื่มสุราเมรัย   ง.พูดเท็จ ตอบ ก
25.การรักษาศีลข้อที่ 3 ช่วยลดปัญหาทางสังคมด้านใด ?
ก.การละเมิดลิขสิทธิ์             ข.การละเมิดสิทธิ์
ค.การละเมิดทางเพศ             ง.การละเมิดทรัพย์ ตอบ ค

26.มุสา ในคำว่า มุสาวาท ตรงกับข้อใด ?
ก.ความเห็นผิด       ข.ความเท็จ  ค.ความเห็นถูก ง.ความจริงตอบ ข
27.ความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ตรงกับข้อใด ?
ก.ปฏิฆะ    ข.ปฏิปุจฉา     ค.ปฏิมา       ง.ปฏิสสวะ ตอบ ง
28.ข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ 4 ?
ก.พยายามจะฆ่า                     ข.ผู้ฟังเข้าใจผิด
ค.นอกใจคู่ครอง                   ง.สับเปลี่ยนของ ตอบ ข
29.คำพูดประเภทใด ตรงกับคำว่า กลับคำ ?
ก.พูดเห็นแก่ได้                      ข.พูดเพื่อยกย่อง
ค.พูดเหลีกเลี่ยง                     ง.พูดให้แตกแยก ตอบ ค
30.กิริยาอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง เรียกว่าอะไร ?
ก.ทนสาบาน                          ข.ทำเล่ห์กระเทห์
ค.เสริมความ                          ง.อำความ ตอบ ข
31.คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ไม่มีโทษแก่ผู้พูด ตรงกับข้อใด ?
ก.โวหาร       ข.อำความ          ค.มารยา                                ง.สับปลับ  ตอบ ก
32.การรักษาศีลข้อที่ 4 ส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณธรรมใด ?
ก.ทาน       ข.ปิยวาจา      ค.อัตถจริยา   ง.สมานัตตตา ตอบ ข
33.คำว่า เลิกเหล้าเลิกจน เพื่อให้เห็นโทษการดื่มน้ำเมาข้อใด ?
ก.เป็นเหตุเสียทรัพย์              ข.เป็นเหตุก่อวิวาท
ค.เป็นเหตุให้เกิดโรค            ง.ทอนกำลังปัญญา ตอบ ก
34.ปัญหาสังคมด้านใด สะท้อนการมองข้ามความสำคัญศีลข้อที่ 5 ?
ก.การพนันบอล                    ข.อาชญากรรม
ค.ยาเสพติด                            ง.การทุจริต ตอบ ค
35.การรักษาศีลข้อที่ 5 มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไร ?
ก.ให้มีสติปัญญา                    ข.ให้มีสติฟั่นเฟือน
ค.ให้มีสติวิปลาส                   ง.ให้มีสติวิกลจริต ตอบ ก
36.วิรัติ ได้แก่กิริยาที่ละเว้นจากข้อห้าม มีความสัมพันธ์กับข้อใด ?
ก.ศีล 5    ข.พละ 5     ค.ศีล 8      ง.ขันธ์ 5   ตอบ ก
37.ข้อใด ไม่จัดเข้าในวิรัติ 3 อย่าง ?
ก.มังสวิรัติ                              ข.สมาทานวิรัติ
ค.สัมปัตตวิรัติ                       ง.สมุจเฉทวิรัติ ตอบ ก
38.ข้อใด จัดเข้าในกัลยาณธรรม 5 ประการ ?
ก.ความสำรวมกาย                 ข.ความสำรวยวาจา
ค.ความสำรวมกาม                                ง.ความสำรวมจิต ตอบ ค
39.การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ?
ก.ความมีเมตตา                      ข.ความมีสติ
ค.ความมีกรุณา                      ง.ความมีสัตย์ ตอบ ค
40.ตั้งน้ำดื่มไว้หน้าบ้านเพื่อคนสัญจรไปมา จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ?
ก.ความมีเมตตา                      ข.ความซื่อตรง
ค.ความมีกรุณา                      ง.ความตัญญู ตอบ ก
41.ไม่ดื่มสุรา แต่จำหน่ายสุราหนีภาษี ได้ชื่อว่าขาดกัลยาณธรรมใด ?
ก.ความเที่ยงธรรม                 ข.สัมมาอาชีวะ
ค.ความสวามิภักดิ์                  ง.ความมีสัตย์ ตอบ ข
42.การไม่ประพฤตินอกใจคู่ครอง ตรงกับกัลยาณธรรมใด ?
ก.สัมมาอาชีวะ                       ข.กามสังวร
ค.ความมีสัตย์                         ง.ความมีสติ ตอบ ข
43.ความประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ตรงกับข้อใด ?
ก.มาทำงานตรงเวลา              ข.ขายของถูกกฏหมาย
ค.ให้ค่าแรงเหมาะสม            ง.ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ตอบ ก
44.ความประพฤติเป็นธรรมในบุคคล ตรงกับข้อใด ?
ก.รับผิดชอบต่อหน้าที่          ข.ไม่บกพร่องต่อหน้าที่
ค.ไม่ปลอมแปลงสินค้า        ง.ให้ค่าจ้างตามสัญญา ตอบ ง
45.ความประพฤติธรรมในวัตถุ ตรงกับข้อใด ?
ก.ขายของมีคุณภาพ              ข.ทำงานเต็มเวลาที่กำหนด
ค.ซื่อสัตย์ต่อองค์กร              ง.ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ตอบ ก
46.สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก.ขาดความกตัญญู                                ข.ขาดความเที่ยงตรง
ค.ขาดความซื่อสัตย์                               ง.ขาดความรอบคอบ ตอบ ง
47.บุคคลประพฤติตนอย่างไร จึงได้ชื่อว่ามีความซื่อตรง ?
ก.ไม่คิดร้ายต่อมิตร                               ข.รู้อุปการะท่าน
ค.มีความสวามิภักดิ์               ง.ความกตัญญู ตอบ ก
48.การลงนามถวายพระพรในหลวง แสดงถึงความมีคุณธรรมข้อใด ?
ก.ความเที่ยงธรรม                 ข.ความซื่อตรง
ค.ความสวามิภักดิ์                  ง.ความกตัญญู ตอบ ค
49.การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด ?
ก.สัมมาอาชีวะ                       ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีสติ                           ง.ความกตัญญู ตอบ ก
50.โครงการฝนหลวงในพระราชดำริ เพื่อช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง
สอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด ?
ก.ความเที่ยงธรรม                 ข.ความกตัญญู
ค.ความสวามิภักดิ์                  ง.ความมีกรุณา ตอบ ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s