พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี    พ.ศ.๒๕๕๔

 1. ธรรมข้อใด ทำให้เป็นคนไม่ประมาท ?

ก. สติ สัมปชัญญะ ข. หิริ โอตตัปปะ  ค. ขันติ โสรัจจะ ง. ฉันทะ วิริยะ

คำตอบ : ก

 1. ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำพูด คิด ได้แก่ข้อใด ?

ก. สติ ข. สัมปชัญญะ    ค. ขันติ ง. โสรัจจะ    คำตอบ : ข

 1. ความระลึกได้ก่อนทำพูด คิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ?

ก. สติ ข. สัมปชัญญะ   ค. ขันติ ง. โสรัจจะ   คำตอบ : ก

 1. ข้อใด จัดเป็นความละอายใจ ?

ก. รังเกียจทุจริต ข. รังเกียจเชื้อชาติ    ค. รังเกียจสีผิว ง. รังเกียจตระกูล

คำตอบ : ก

 1. ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ?

ก. กลัวผลบาป ข. กลัวเสียชื่อเสียง    ค. กลัวโจร ง. กลัวถูกจับ

คำตอบ : ก

 1. ขันติ คือความอดทน หมายถึงทนต่ออะไร ?

ก. ทนดื่มเหล้า ข. ทนเล่นการพนัน   ค. ทนเล่นเกมส์ ง. ทนเจ็บป่วย

คำตอบ : ง

 1. ธรรมข้อใด คำคนให้งามโดยไม่ต้องเสริมแต่ง ?

ก. หิริ โอตตัปปะ ข. ขันติ โสรัจจะ    ค. สติ สัมปชัญญะ ง. เมตตา กรุณา

คำตอบ : ข

 1. บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?

ก. เมตตา กรุณา      ข. จาคะ ความเสียสละ

ค. กตัญญู กตเวที   ง. หิริ โอตตัปปะ   คำตอบ : ค

 1. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?

ก. ตักบาตรประจำ                  ข. มีมนุษย์สัมพันธ์

ค. รู้จักทดแทนคุณ                ง. ขยันทำการงาน   คำตอบ : ค

 1. กตัญญูกตเวทีบุคคล ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ?

ก. อบายมุข   ข. นิวรณ์    ค. ความโกรธ    ง. ความตระหนี่    คำตอบ : ง

 1. รตนะในพระพุทธศาสนา ได้แก่ข้อใด ?

ก. ศีล สมาธิ ปัญญา                                ข. ทาน ศีล ภาวนา

ค. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์         ง. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

คำตอบ : ค

 1. พระธรรม คืออะไร ?

ก. หนังสือธรรมะ ข. คัมภีร์เทศน์   ค. คำสุภาษิต ง. คำสั่งสอน   คำตอบ : ง

 1. พระธรรมมีคุณอย่างไร ?

ก. แนะนำดี ข. ชี้ทางสวรรค์   ค. ป้องกันอบาย ง. ให้หายยากจน
คำตอบ : ค

 

 1. พระสงฆ์มีคุณอย่างไร ?

ก. สอนให้ร่ำรวย                   ข. สอนให้ทำความดี

ค. สอนให้มีความสุข             ง. สอนไม่ให้ตกนรก     คำตอบ : ข

 1. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?

ก. พระพุทธ ข. พระธรรม   ค. พระสงฆ์ ง. พระอรหันต์     คำตอบ : ก

 1. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

ก. ทาน ศีล ภาวนา                                                 ข. ศีล สมาธิ ปัญญา

ค. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา                      ง. ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

คำตอบ : ง

 1. ทำอย่างไร ถึงจะไม่ตกไปในที่ชั่ว ?

ก. ปฏิบัติตามกฎหมาย          ข. ปฏิบัติตามครูสอน

ค. ปฏิบัติตามธรรม               ง. ปฏิบัติตามบิดามารดา  คำตอบ : ค

 1. ข้อใด เป็นผลของการพูดคำหยาบ ?

ก. แตกความสามัคคี ข. ทำให้เจ็บใจ  ค. ขาดคนรักใคร่ ง. ขาดคนเชื่อถือ

คำตอบ : ข

 1. คนต้มตุ๋นหลอกลวง ชื่อว่าประพฤติวจีทุจริตข้อใด ?

ก. พูดเท็จ ข. พูดคำหยาบ   ค. พูดส่อเสียด ง. พูดเพ้อเจ้อ  คำตอบ:ก

 1. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง ?

ก. ไม่พูดเท็จ ข. ไม่พูดคำหยาบ   ค. ไม่พูดส่อเสียด ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

คำตอบ : ค

 1. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ตรงกับ วจีสุจริตข้อใด ?

ก. ไม่พูดเท็จ   ข. ไม่พูดคำหยาบ   ค. ไม่พูดส่อเสียด   ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

คำตอบ : ข

 1. ผู้ไม่คิดร้ายทำลายคนอื่นให้เดือดร้อน ชื่อว่าประพฤติสุจริตข้อใด ?

ก. กายสุจริต ข. วจีสุจริต   ค. มโนสุจริต ง. ถูกทุกข้อ  คำตอบ : ค

 1. มูลเหตุแห่งความผิดของคน คืออะไร ?

ก. โลภะ โทสะ โมหะ           ข. ราคะ โทสะ โมหะ

ค. มานะ โทสะ โมหะ           ง. ตัณหา ราคะ ทิฏฐิ   คำตอบ : ก

 1. ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?

ก. โลภะ ข. โทสะ   ค. โมหะ ง. โกธะ   คำตอบ : ก

 1. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของโทสะ ?

ก. กลุ้มใจ เสียใจ ข. โกรธ เกลียด  ค. รำคาญ หงุดหงิด    ง. อยากได้ งมงาย

คำตอบ : ง

 1. มีโทษมากและคลายช้า คือกิเลสข้อใด ?

ก. โลภะ    ข. โทสะ   ค. โมหะ ง. ราคะ   คำตอบ : ค

 1. อะไร เป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี ?

ก. ทาน ข. ศีล   ค. กุศลมูล ง. สุจริต   คำตอบ : ค

 

 

 1. อโทสะ ตรงกับข้อใด ?

ก. รู้เขา รู้เรา รบชนะ                             ข. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ค. ช้าเสียกาล นานเสียกิจ                      ง. ปัญญาประดุจดังอาวุธ

คำตอบ : ข

 1. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของความหลงงมงาย ?

ก. เชื่อมั่นตัวเอง ข. เชื่อผู้รู้อยู่ใกล้ตัว   ค. เชื่อเหตุผล ง. เชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อ

คำตอบ: ค

 1. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ?

ก. รู้จักทำมาหากิน ข. มีน้ำใจแบ่งปัน   ค. ขยันไม่เกียจคร้าน ง. ทำดี พูดดี คิดดี

คำตอบ : ง

 1. ทาน ศีล ภาวนา เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรจัดเป็นบุญ ?

ก. ความสุขกาย สุขใจ ข. การได้ไปสวรรค์   ค. ความร่ำรวย ง. ความมีเกียรติ

คำตอบ : ก

 1. โยนิโสมนสิการในวุฑฒิธรรม หมายถึงอะไร ?

ก. รอบรู้ทุกเรื่อง                  ข. ตริตรองให้รู้สิ่งดีชั่ว
ค. เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ          ง. ศึกษามากรู้ปัญหามาก

คำตอบ : ข

 1. ผู้ไม่มีเวรภัยแก่ใคร เพราะทำบุญอะไร ?

ก. ให้ทาน ข. รักษาศีล   ค. เจริญภาวนา ง. วางอุเบกขา

คำตอบ : ข

 1. ได้ดีเพราะบุญหนุนส่ง ตรงกับจักรธรรมข้อใด ?

ก. ปุพเพกตปุญญตา                              ข. อัตตสัมมาปณิธิ
ค. สัปปุริสูปัสสยะ                                 ง. ปฏิรูปเทสวาสะ

คำตอบ : ก

 1. ท่านเปรียบธรรมข้อใด ดุจล้อรถที่นำไปสู่ความเจริญ ?

ก. วุฑฒิ ๔ ข. จักร ๔   ค. อิทธิบาท ๔ ง. ปธาน ๔

คำตอบ : ข

 1. เมื่ออคติเกิดขึ้น สิ่งที่ถูกทำลายคืออะไร ?

ก. ความยุติธรรม ข. ความมั่งคั่ง   ค. ความรัก ง. ความนับถือ

คำตอบ : ก

 1. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. พลอยยินดี                         ข. คิดช่วยให้พ้นทุกข์

ค. ไม่ยินดียินร้าย                   ง. ปรารถนาให้เป็นสุข

 1. พ่อแม่ตามใจลูกจนเสียคน เพราะมีอคติข้อใด ?

ก. ฉันทาคติ ข. โทสาคติ   ค. โมหาคติ ง. ภยาคติ

คำตอบ : ก

 1. อธิษฐานธรรม หมายถึงธรรมเช่นไร ?

ก. ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ     ข. ธรรมที่ให้สำเร็จตามประสงค์

ค. ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด ง. ธรรมที่ทำให้เจริญ

คำตอบ : ก

 

 1. รู้เหตุรู้ผล ตรงกับอธิษฐานธรรมข้อใด ?

ก. ปัญญา ข. สัจจะ   ค. จาคะ ง. อุปสมะ

คำตอบ : ก

 1. ข้อใดตรงกับสังวรปธาน ?

ก. เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น              ข. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว

ค. เพียรให้กุศลเกิด                                ง. เพียรรักษากุศลมิให้เสื่อม

คำตอบ : ก

 1. คนบรรลุความสำเร็จทุกอย่าง เพราะมีธรรมข้อใด ?

ก. วุฑฒิ ๔ ข. จักร ๔   ค. อธิษฐานธรรม ๔ ง. อิทธิบาท ๔

คำตอบ : ง

 1. เห็นคนทำความผิด อยากช่วย แต่ช่วยไม่ได้ ควรใช้ธรรมข้อใด ?

ก. เมตตา ข. กรุณา   ค. มุทิตา ง. อุเบกขา

คำตอบ : ง

 1. การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกับข้อใด ?

ก. บรรเทาความเมาในวัย      ข. บรรเทาความเมาในชีวิต

ค. บรรเทาความยึดมั่น          ง. บรรเทาความเห็นแก่ตัว

คำตอบ : ก

 1. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ?

ก. เมตตา ข. กรุณา   ค. มุทิตา ง. อุเบกขา     คำตอบ : ง

 1. อนันตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร ?

ก. เกิดเป็นเปรต ข. ตกนรกอเวจี   ค. เกิดเป็นอสุรกาย ง. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

คำตอบ : ข

 1. การพิจารณาความแก่เนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร ?

ก. บรรเทาความเมาในวัย      ข. บรรเทาความเมาในชีวิต

ค. บรรเทาความยึดมั่น          ง. บรรเทาความเห็นแก่ตัว

คำตอบ : ก

 1. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด เพราะขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?

ก. มัตตัญญุตา                        ข. กาลัญญุตา

ค. ปริสัญญุตา                      ง. ปุคคลปโรปรัญญุตา
คำตอบ : ง

 1. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ใคร ?

ก. สมณะ                                ข. อาจารย์

ค. มิตร                                    ง. มารดาบิดา   คำตอบ : ง

 1. จิตอาสา จัดเข้าในสังคหวัตถุข้อใด ?

ก. ทาน                    ข. ปิยวาจา

ค. อัตถจริยา           ง. สมานัตตตา   คำตอบ : ค

 

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี    พ.ศ.๒๕๕๔

 1. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?

ก. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า

ข. ความเป็นไปของพระปัจเจกพุทธเจ้า

ค. ความเป็นไปของพระสาวก

ง. ความเป็นไปของพุทธบริษัท ๔   คำตอบ : ก

 1. พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน ?

ก. ดาวดึงส์ ข. ยามา   ค. ดุสิต ง. นิมมานรดี   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ?

ก. พราหมณ์ ข. แพศย์   ค. ศูทร ง. จัณฑาล   คำตอบ : ง

 1. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?

ก. พระเจ้าโอกกากราช         ข. พระเจ้าอโศกมหาราช

ค. พระเจ้าชยเสนะ                                 ง. พระเจ้าสีหหนุ   คำตอบ : ก

 1. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ?

ก. เวฬุวัน ข. ลุมพินีวัน   ค. อัมพวัน ง. ลัฏฐิวัน   คำตอบ : ข

 1. พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ พระนามว่าอย่างไร ?

ก. พระเจ้าสุทโธทนะ                            ข. พระเจ้าโธโตทนะ

ค. พระเจ้าอมิโตทนะ                            ง. พระเจ้าสุกโกทนะ   คำตอบ : ก

 1. คำว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. ผู้มีอำนาจ                           ข. ผู้มีความต้องการสำเร็จ

ค. ผู้มีความรู้                           ง. ผู้มีความประพฤติดี   คำตอบ : ข

 1. หลังจากพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ใครทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล เจ้าชายสิทธัตถกุมาร ?

ก. พระนางปชาบดี                                                ข. พระนางกาญจนา

ค. พระนางรูปนันทา                             ง. พระนางอมิตา   คำตอบ : ก

 1. ดาบสที่ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะชื่อว่าอะไร ?

ก. อสิตดาบส ข. อาฬารดาบส   ค. อุทกดาบส ง. กบิลดาบส   คำตอบ : ก

 1. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

ก. อสิตดาบส ข. อุททกดาบส   ค. โกณฑัญญะ ง. วิศวามิตร   คำตอบ : ง

 1. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงพา ไปร่วมพิธีอะไร

ก. พิธีมงคลสมรส ข. พิธีโสกันต์   ค. พิธีแรกนาขวัญ ง. พิธีเรียกขวัญ

คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็น ?

ก. คนเกิด ข. คนแก่   ค. คนเจ็บ ง. คนตาย   คำตอบ : ก

 1. ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ?

ก. สหัมบดีพรหม ข. พระอินทร์   ค. ฆฏิการพรหม ง. นายฉันนะ

คำตอบ : ค

 1. พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว ประทับแรมชั่วคราวที่ไหน ?

ก. อิสิปตนมฤคทายวัน ข. อนุปิยอัมพวัน   ค. ลุมพินีวัน ง. เวฬุวัน

คำตอบ : ข

 1. การบำเพ็ญทุกรกิริยา จัดเข้าในข้อใด ?

ก. กามสุขัลลิกานุโยค           ข. อัตตกิลมถานุโยค

ค. มัชฌิมาปฏิปทา                                 ง. เนกขัมมปฏิปทา  คำตอบ : ข

 1. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

ก. เบื่อหน่าย                           ข. หมดหวัง

ค. คลายความเพียร                ง. เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

คำตอบ : ง

 1. ทางสายกลาง คืออะไร ?

ก. มรรค ๘ ข. วิชชา ๘    ค. โลกธรรม ๘ ง. สมาบัติ ๘   คำตอบ : ก

 1. ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?

ก. อัตตกิลมถานุโยค             ข. กามสุขัลลิกานุโยค

ค. ทุกรกิริยา                          ง. มัชฌิมาปฏิปทา  คำตอบ : ง

 1. พระพุทธเจ้าทรงชนะมารได้ด้วยธรรมอะไร ?

ก. ญาณ ๓ ข. อริยสัจ ๔   ค. มรรค ๘ ง. บารมี ๑๐  คำตอบ : ง

 1. คำว่า สัมมาสัมโพธิญาณ หมายความว่าอย่างไร ?

ก. ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบ

ข. ญาณเป็นเหตุให้ถึงความชอบ

ค. ญาณเป็นมงคลส่วนที่ชอบ

ง. ญาณเป็นเครื่องสนับสนุนโดยชอบ  คำตอบ : ก

 1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

ก. สมมติสัจจะ ข. ปรมัตถสัจจะ    ค. อริยสัจจะ ง. ธรรมสัจจะ

คำตอบ : ค

 1. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่สัปดาห์ ?

ก. ๔ สัปดาห์ ข. ๕ สัปดาห์   ค. ๖ สัปดาห์ ง. ๗ สัปดาห์  คำตอบ : ง

 1. นิโครธ เป็นชื่อของต้นไม้อะไร ?

ก. ต้นจิก ข. ต้นไทร   ค. ต้นโพธิ์ ง. ต้นรัง  คำตอบ : ข

 1. พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัย จะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรก ?

ก. พระบิดา ข. ปัญจวัคคีย์   ค. อสิตดาบส ง. อาฬารดาบส

คำตอบ : ง

 1. ใครเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ?

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ ข. พระวัปปะ   ค. พระภัททิยะ ง. พระอัสสชิ

คำตอบ : ก

 1. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?

ก. พระโสดาบัน ข. พระสกทาคามี   ค. พระอนาคามี ง. พระอรหันต์

คำตอบ : ก

 1. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?

ก. ตปุสสะ ข. ภัลลิกะ   ค. โสตถิยะ ง. บิดาของพระยสะ  คำตอบ : ง

 1. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน ?

ก. อิสิปตนมฤคทายวัน ข. อนุปิยอัมพวัน   ค. ลัฏฐิวัน ง. อุรุเวลาเสนานิคม

คำตอบ : ก

 1. พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวก ไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก กี่องค์ ?

ก. ๕ องค์ ข. ๑๐ องค์    ค. ๖๐ องค์ ง. ๖๑ องค์

คำตอบ : ค

 1. ชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมใด ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    ข. อนัตตลักขณสูตร

ค. อาทิตตปริยายสูตร                           ง. เวทนาปริคคหสูตร

คำตอบ : ค

 1. ในชฎิล ๓ พี่น้อง คนสุดท้องมีชื่อว่าอะไร ?

ก. อุรุเวลกัสสปะ ข. คยากัสสปะ   ค. นทีกัสสปะ ง. กุมารกัสสปะ

คำตอบ : ข

 1. วัดแห่งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารถวายในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

ก. เวฬุวัน ข. ลัฏฐิวัน    ค. อัมพวัน ง. เชตวัน

คำตอบ : ก

 1. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียร มีอุปสรรคในเรื่องใด ?

ก. ความหิว ข. ความร้อน    ค. ความง่วง ง. ความเหนื่อย

คำตอบ : ค

 1. ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย แก่พระพุทธเจ้า ?

ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี ข. นางวิสาขา    ค. นางสุชาดา ง. นายจุนทะ

คำตอบ : ง

 1. ใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ?

ก. พระสุภัททะ ข. พระฉันนะ    ค. พระกาฬุทายี ง. พระภัททิยะ

คำตอบ : ก

 1. ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใคร เป็นศาสดาแทน ?

ก. พระมหากัสสปะ ข. พระธรรมวินัย    ค. พระอุบาลี ง. พระอานนท์

คำตอบ : ข

 1. พระพุทธโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก. ความไม่ประมาท ข. ความอดทน    ค. ความเพียร ง. ความสามัคคี

คำตอบ : ก

 1. สังเวชนียสถาน มีกี่ตำบล ?

ก. ๓ ตำบล ข. ๔ ตำบล    ค. ๕ ตำบล ง. ๖ ตำบล    คำตอบ : ข

 1. สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?

ก. ศรีลังกา ข. อินเดีย    ค. เนปาล ง. ปากีสถาน

คำตอบ : ค

 1. หลังจากสังคายนาครั้งใด ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป ?

ก. ครั้งที่ ๑ ข. ครั้งที่ ๒    ค. ครั้งที่ ๓ ง. ครั้งที่ ๔    คำตอบ : ค

ศาสนพิธี

 1. แบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?

ก. ศาสนพิธี ข. กุศลพิธี    ค. ทานพิธี ง. บุญพิธี    คำตอบ : ก

 1. บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือข้อใด ?

ก. ศีล สมาธิ ปัญญา                                ข. ทาน ศีล ภาวนา

ค. ทาน ศีล สมาธิ                   ง. ทาน ศีล ปัญญา

คำตอบ : ข

 1. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?

ก. ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง                              ข. ผู้รับศีลเป็นสรณะ

ค. ผู้ถือศีลอุโบสถ                                 ง. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา

คำตอบ : ง

 1. วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด ?

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา   ค. วันอัฏฐมีบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

คำตอบ : ก

 1. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?

ก. วันแสดงธรรมแก่เทวดา                   ข. วันแสดงปฐมเทศนา

ค. วันเสด็จลงจากเทวโลก                    ง. วันปรินิพพาน

คำตอบ : ค

 1. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า ข. พระธรรม    ค. พระสงฆ์ ง. พระรัตนตรัย

คำตอบ : ง

 1. การบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิด จัดเข้าในพิธีใด ?

ก. กุศลพิธี ข. บุญพิธี    ค. ทานพิธี ง. ปกิณกพิธี

คำตอบ : ข

 1. เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงข้อใด ?

ก. กราบครบองค์ ๓ ข. กราบครบองค์ ๔  ค. กราบครบองค์ ๕ ง. กราบครบองค์ ๘

คำตอบ : ค

 1. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?

ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส       ข. ถวายเจาะจงพระที่นับถือ

ค. ถวายสงฆ์ไม่เจาะจง          ง. ถวายเจาะจงพระที่มีชื่อเสียง

คำตอบ : ค

 1. อิทํเม ญาตีนํโหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย ใช้กล่าวเวลาใด ?

ก. ขณะอุทิศส่วนกุศล                           ข. ขณะรับศีล

ค. ขณะฟังเทศน์                     ง. ขณะให้ทาน

คำตอบ : ก

 

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี
.ศ.๒๕๕๔

 1. ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ตาย ข. บาดเจ็บ    ค. พิการ ง. สลบ    คำตอบ : ก

 1. ข้อใด แสดงออกถึงการขาดเมตตาจิต ?

ก. เลี้ยงม้า ข. เลี้ยงแมว    ค. เลี้ยงนก ง. ตกปลา    คำตอบ : ง

 1. แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ?

ก. เล่นสนุก ข. ผจญสัตว์    ค. ใช้การ ง. นำไป    คำตอบ : ข

 1. ใช้การ จัดเป็นทรกรรมอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ?

ก. ใช้วัวเทียมเกวียน                              ข. ใช้ควายไถนา

ค. ใช้ม้าเกินกำลัง                                   ง. ใช้ช้างลากซุง   คำตอบ : ค

 1. การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด ?

ก. รักหวงแหนชีวิต                               ข. ปล่อยชีวิตไปตามกรรม

ค. เห็นแก่ตัวมากขึ้น                              ง. ช่วยเหลือคนอื่น  คำตอบ : ก

 1. อทินนาทาน บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?

ก. ชีวิต ข. ทรัพย์สิน    ค. มุสาวาท ง. สุราเมรัย    คำตอบ : ข

 1. วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น จัดเป็นโจรกรรมข้อใด ?

ก. ลัก ข. ฉก   ค. กรรโชก ง. ปล้น    คำตอบ : ข

 1. กิริยาที่ถือเอาทรัพย์เพื่อช่วยทำธุระในทางที่ผิด เรียกว่าอะไร ?

ก. สมโจร ข. ปอกลอก    ค. รับสินบน ง. หยิบฉวย    คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการบัญญัติศีลข้อที่ ๓ ?

ก. ป้องกันการแตกร้าว         ข. ป้องกันล่วงละเมิดประเวณี

ค. ป้องกันกามโรค                                ง. ป้องกันการทำร้าย

คำตอบ : ง

 1. หญิงผู้เป็นเหล่ากอของตัวในสิกขาบทที่ ๓ หมายถึงข้อใด ?

ก. ลูกเลี้ยง ข. ลูกบุญธรรม     ค. ลูกสาว ง. ลูกสะใภ้    คำตอบ : ค

 1. การล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ เป็นเหตุให้เกิดโรคใด ?

ก. กามโรค ข. ไข้หวัดนก    ค. มะเร็ง ง. ปอดบวม    คำตอบ : ก

 1. การอวดอ้างว่า คงกระพัน ยิงฟันไม่เข้า จัดเป็นมุสาวาทประเภทใด ?

ก. ทำเล่ห์ ข. มารยา    ค. อำความ ง. เสริมความ

คำตอบ : ก

 1. การกล่าวเกินความเป็นจริง เป็นมุสาวาทประเภทใด ?

ก. มารยา ข. อำความ    ค. เสริมความ ง. ทำเลส    คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของมุสาวาท ?

ก. พูดไม่ตรงความจริง                          ข. ทำไม่ตรงความจริง

ค. คิดไม่ตรงความจริง                          ง.แสดงออกไม่ตรงความจริง

ทำตอบ : ค

 1. ข้อใด เป็นมุสาวาททางกาย ?

ก. เขียนหนังสือเท็จ                               ข. ให้การเท็จ

ค. จงใจกล่าวเท็จ                   ง. พูดคำเท็จ

คำตอบ : ก

 1. พูดยุยงเพื่อให้เขาแตกกัน เรียกว่าอะไร ?

ก. กลับคำ  ข. ยกย่อง    ค. ส่อเสียด ง. หลอก    คำตอบ : ค

 1. คำพูดประเภทใด ไม่มีโทษแก่ผู้พูด ?

ก. โวหาร ข. ผิดสัญญา    ค. เสียสัตย์ ง. คืนคำ

คำตอบ : ก

 1. ข้อใด เป็นความประพฤติเสียหายเพราะดื่มน้ำเมา ?

ก. ทำลายข้าวของ ข. ทุบตีผู้อื่น   ค. ทะเลาะวิวาท ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด อนุโลมเป็นของมึนเมาในสิกขาบทที่ ๕ ?

ก. น้ำส้ม ข. น้ำชา    ค. กาแฟ ง. กัญชา    คำตอบ : ง

 1. การดื่มน้ำเมา เป็นเหตุให้เกิดอาการเช่นใด ?

ก. มึนงง ข. อาเจียน    ค. หลับไม่สนิท ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

 1. ข้อใด ไม่จัดเข้าในโทษของการดื่มน้ำเมา ๖ อย่าง ?

ก. เสียเงินทอง ข. เสียชื่อเสียง    ค. เสียคำสัตย์  ง. เสียสุขภาพ

คำตอบ : ค

 1. บุคคลผู้งดเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบททั้ง ๕ เรียกว่าอะไร ?

ก. ผู้มีศีล ข. ผู้มีธรรม   ค. ผู้มีบุญ ง. ผู้มีคุณ   คำตอบ : ก

 1. พระอริยะไม่ประพฤติล่วงศีล ๕ อย่างเด็ดขาด จัดเป็นวิรัติใด ?

ก. สัมปัตตวิรัติ ข. สมาทานวิรัติ   ค. สมุจเฉทวิรัติ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ค

 1. การไม่ทำลายศัตรูขณะที่มีโอกาส จัดเป็นวิรัติข้อใด ?

ก. สัมปัตตวิรัติ ข. สมาทานวิรัติ   ค. สมุจเฉทวิรัติ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ก

 1. ผู้ชื่อว่ากัลยาณชน เพราะมีคุณธรรมใด ?

ก. เบญจศีล ข. เบญจธรรม    ค. มนุษยธรรม ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

 1. กัลยาณธรรม แปลว่าอะไร ?

ก. ธรรมอันงาม                      ข. ธรรมคุ้มครองโลก

ค. ธรรมอันทำให้งาม                            ง. ธรรมมีอุปการะมาก

คำตอบ : ก

 1. ข้อปฏิบัติที่ยิ่งกว่าศีล เรียกว่าอะไร ?

ก. กัลยาณมิตร ข. กัลยาณธรรม   ค. กัลยาณชน ง. กัลยาณจิต

คำตอบ : ข

 1. กัลยาณธรรมข้อที่ ๑ เป็นเหตุให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใด ?

ก. ช่วยเหลือกัน ข. รักษาศีลได้มั่นคง   ค. ซื่อตรงต่อกัน ง. มีสติรอบคอบ

คำตอบ : ก

 1. กัลยาณธรรมข้อใด เป็นเหตุให้มนุษย์ละความเบียดเบียนกัน ?

ก. เมตตากรุณา ข. สัมมาอาชีวะ   ค. วาจาสัตย์ ง. สติรอบคอบ

คำตอบ : ก

 1. บริจาคทรัพย์ช่วยสุนัขที่ถูกนำไปฆ่า จัดว่ามีกัลยาณธรรมข้อใด ?

ก. เมตตา ข. กรุณา    ค. มุทิตา ง. อุเบกขา    คำตอบ : ข

 1. ข้อใด เป็นการแสดงถึงความมีกรุณาต่อผู้อื่น ?

ก. ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข                 ข. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ค. ดีใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี       ง. เฉย ๆ เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี

คำตอบ : ข

 1. สัมมาอาชีวะ แปลว่าอะไร ?

ก. เลี้ยงชีพชอบ ข. ตั้งใจชอบ   ค. เจรจาชอบ ง. ดำริชอบ

คำตอบ : ก

 1. นายจ้างให้ค่าจ้างแรงงานตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร

ก. กิจการ ข. บุคคล    ค. วัตถุ ง. ถูกทุกข้อ    คำตอบ : ข

 1. ข้อใด ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในวัตถุ ?

ก. ขายของปลอม ข. คืนของปลอม    ค. ทิ้งของปลอม ง. ใช้ของปลอม

คำตอบ : ก

 1. คนทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน ควรปฏิบัติต่อทรัพย์

ที่ได้มาอย่างไร ?

ก. ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย       ข. ใช้จ่ายอย่างฝืดเคือง

ค. ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย         ง. ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง   คำตอบ : ง

 1. ชายหญิงที่แต่งงานกัน ควรเว้นพฤติกรรมใด ?

ก. ช่วยกันทำมาหากิน                           ข. พอใจในคู่ครองของตน

ค. พอใจคู่ครองคนอื่น                          ง. เลี้ยงดูไม่ทิ้งกัน
คำตอบ
: ค

 1. รักนวลสงวนตัว มีความหมายตรงกับกัลยาณธรรมข้อใด ?

ก. สัมมาอาชีวะ                      ข. สำรวมในกาม

ค. ความมีสัตย์                        ง. มีสติรอบคอบ   คำตอบ : ข

 1. ข้อใด เป็นโทษของการไม่สำรวมในกาม ?

ก. เสียการงาน ข. เสียสติ    ค. เสียวาจาสัตย์ ง. เกิดโรคร้าย

คำตอบ : ง

 1. คนไม่มีสทารสันโดษ มีมูลเหตุมาจากเรื่องใด ?

ก. ทรัพย์สมบัติ ข. กามารมณ์   ค. คำพูดเท็จ ง. เสียสติ   คำตอบ : ข
40. ปติวัตร เป็นคุณประดับสตรี ตรงกับข้อใด ?

ก. แม่ชี                                    ข. สามเณรี

ค. ภิกษุณี                                ง. สตรีมีสามี   คำตอบ : ง

 1. ชายหญิงผู้มักมากในกาม มีลักษณะเช่นใด ?

ก. ไม่มีสง่าราศรี                     ข. ชีวิตมีมลทิน

ค. ถูกติฉินนินทา                   ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

 

 1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช ชื่อว่ามีความสัตย์ใน ข้อใด ?

ก. เที่ยงธรรม                         ข. ซื่อตรง

ค. สวามิภักดิ์                          ง. กตัญญู

คำตอบ : ค

 1. พระสารีบุตรเถระ แสดงความกตัญญูต่อพระอัสสชิเถระ ได้ชื่อว่าประพฤติ กัลยาณธรรมข้อใด ?

ก. ความมีสัตย์                        ข. ความมีเมตตา

ค. ความมีกรุณา                     ง. ความมีสติ

คำตอบ : ก

 1. ผู้พิพากษาตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม จัดเป็นความมีสัตย์ในเรื่องใด ?

ก. เที่ยงธรรม                         ข. ซื่อตรง

ค. สวามิภักดิ์                          ง. กตัญญู

คำตอบ : ก

 1. ความเที่ยงธรรม เพิ่มคุณสมบัติให้แก่ศีลข้อใด ?

ก. ปาณาติบาต                        ข. อทินนาทาน

ค. มุสาวาท                             ง. สุราเมรัย

คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ?

ก. พออิ่ม                                                ข. พอดี

ค. พอควร                                              ง. พอใจ

คำตอบ : ง

 1. คนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร เกิดผลเสียอย่างไร ?

ก. เสียหน้าที่                           ข. เสียการงาน

ค. เสียสุขภาพ                         ง. เสียชื่อเสียง

คำตอบ : ค

 1. การเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ จัดว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?

ก. รู้จักประมาณในการบริโภค

ข. ไม่ประมาทในธรรม

ค. ไม่ประมาทในการงาน

ง. มีสติสัมปชัญญะในการประพฤติตัว   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ชื่อว่าไม่ประมาทในโลกธรรม ?

ก. ดีใจได้เลื่อนตำแหน่ง       ข. เสียใจเมื่อตกจากงาน

ค. โกรธเมื่อถูกนินทา           ง. โลกธรรมเป็นเรื่องธรรมดา

คำตอบ : ง

 1. การตั้งอยู่ในกัลยาณธรรม มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ?

ก. เป็นแบบอย่างที่ดี                                              ข. ร่ำรวยเงินทอง

ค. ธุรกิจก้าวหน้า                                   ง. มีเกียรติยศชื่อเสียง

คำตอบ : ก

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s