พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรีพ.ศ. ๒๕๕๕

 1. สติสัมปชัญญะจัดเป็นธรรมอะไร?

ก.ธรรมเป็นโลกบาล                            ข.ธรรมมีอุปการะมาก

ค.ธรรมอันทำให้งาม            ง.ธรรมหาได้ยาก                   คำตอบ : ข

 1. ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด           ได้แก่ข้อใด            ?

ก.           ผู้รักษาความปลอดภัย                          ข.            พนักงานขับรถ

ค.           พนักงานทำความสะอาด       ง.            พนักงานไปรษณีย์ คำตอบ : ข

 1. ข้อใด เป็นลักษณะของผู้มีธรรมเป็นโลกบาล ?

ก.           กล้าหาญอดทน                     ข.            ซื่อสัตย์สุจริต

ค.           ไม่ประมาท                                            ง.            ละอายชั่วกลัวบาป                 คำตอบ : ง

 1. ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ?

ก.           สติ           สัมปชัญญะ                          ข.            ขันติ        โสรัจจะ

ค.           หิริ           โอตตัปปะ                           ง.             กตัญญูกตเวทิตา    คำตอบ : ค

 1. ความงามข้อใดสำคัญที่สุด ?

ก.           งามจิตใจ                               ข.            งามกิริยามารยาท

ค.           งามร่างกาย                            ง.             งามเครื่องประดับ   คำตอบ : ก

 1. ข้อใด เป็นลักษณะของผู้มีความงามตามหลักธรรม ?

ก.           ไม่ยินดียินร้าย                       ข.           อดกลั้นไม่หวั่นไหว

ค.           ไม่กระวนกระวาย ง.            ไม่ตื่นตระหนก   คำตอบ : ข

 1. ธรรมข้อใด จัดเป็นเครื่องหมายของคนดี ?

ก.           กตัญญูกตเวทิตา    ข.           เมตตากรุณา

ค.           ประหยัดอดออม   ง.            ขยันอดทน     คำตอบ : ก

 1. บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?

ก.           ตั้งใจเรียน                             ข.            เชื่อฟัง

ค.           ช่วยแบ่งเบาภาระ   ง.            จัดการงานดี   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ตรงกับความหมายของคำว่า พุทธะ ?

ก.           ผู้รู้           ผู้ตื่น        ผู้เบิกบาน               ข.           ผู้สว่าง     สะอาด   สงบ

ค.           ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ       ง.            ผู้ควรทำอัญชลี    คำตอบ : ก

 1. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?

ก.           ทำให้เป็นเทวดา                    ข.            ทำให้มีความสุข

ค.           ไม่ทำให้เดือดร้อน                ง.            ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว    คำตอบ : ง

 1. หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือข้อใด ?

ก.           บิณฑบาต               ทำพิธี                     ข.           เรียน       ปฏิบัติ    สอน

ค.           อบรมกัมมัฏฐาน                                   ง.             ช่วยเหลือสังคม    คำตอบ : ข

 

 1. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าทำตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้า ?

ก.           ให้ทาน   รักษาศีล ทำสมาธิ ข.           สำรวมกาย              วาจา        ใจ

ค.           ละชั่ว      ทำดี        ทำใจให้ผ่องใส     ง.            เจริญสมถะและวิปัสสนา

คำตอบ : ค

 1. สังคมแตกร้าวเพราะวจีทุจริตข้อใด ?

ก.           พูดเท็จ                                                   ข.            พูดคำหยาบ

ค.           พูดส่อเสียด                           ง.             พูดเพ้อเจ้อ   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่จัดเป็นมโนทุจริต ?

ก.           โลภอยากได้ของเขา                             ข.           พยาบาทปองร้ายเขา

ค.           เห็นผิดจากคลองธรรม                         ง.             ก่อการทะเลาะวิวาท    คำตอบ : ง

 1. เห็นอย่างไรชื่อว่าเห็นผิดจากคลองธรรม ?

ก.           ทำดีได้ดี                 ข.           ทำชั่วได้ชั่ว

ค.           ดีเองชั่วเอง                             ง.            บาปบุญมีจริง    คำตอบ : ค

 1. คนจะดีหรือชั่วเพราะอะไร ?

ก.           การศึกษา                               ข.            การกระทำ

ค.           เชื้อชาติ                   ง.            วงศ์ตระกูล    คำตอบ : ข

 1. ข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ?

ก.           ไม่นินทาว่าร้ายคนอื่น                          ข.            ไม่ประทุษร้ายคนอื่น

ค.           ไม่เห็นแก่พวกพ้อง                              ง.             ไม่โลภอยากได้ของเขา   คำตอบ : ง

 1. คนถูกโลภะครอบงำมีลักษณะเช่นใด ?

ก.           โมโหร้าย                                              ข.            เห็นแก่ตัว

ค.           ชอบโอ้อวด                          ง.             เกียจคร้าน    คำตอบ : ข

 1. คนถูกโมหะครอบงำมีลักษณะเช่นใด ?

ก.           โมโหร้าย                              ข.            หงุดหงิด

ค.           เชื่อง่าย                                    ง.            ปากจัด    คำตอบ : ค

 1. อโทสะเป็นเหตุให้เกิดกุศลธรรมข้อใด ?

ก.           ไม่เห็นแก่ตัว                         ข.            ไม่หลงงมงาย

ค.           ไม่ขี้บ่น                                 ง.             ไม่โมโหร้าย   คำตอบ : ง

 1. ธรรมใด เป็นรากเหง้าแห่งคุณธรรม ?

ก.           กุศลมูล                                  ข.            กุศลกรรมบถ

ค.           สุจริต                                     ง.             บุญกิริยาวัตถุ   คำตอบ : ก

 1. หลักธรรมใด ที่สัตบุรุษบัญญัติไว้ ?

ก.           ทาน        ศีล           ภาวนา                                     ข.           ศีล           สมาธิ      ปัญญา

ค.     ทาน        การบวช เลี้ยงดูพ่อแม่
ง.       ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส   คำตอบ : ค

 1. ข้อใด จัดเป็นบุญตามความหมายบุญกิริยาวัตถุ ?

ก.           ความสุข                                ข.            ความยินดี

ค.           ความสงบ                              ง.             ความปีติ     คำตอบ : ก

 1. ผู้ถูกความตระหนี่ครอบงำควรประพฤติธรรมใด ?

ก.           บริจาคทาน                                           ข.            รักษาศีล

ค.           เจริญภาวนา                           ง.             สำรวมอินทรีย์   คำตอบ : ก

 1. โยนิโสมนสิการมีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก.           คิดไตร่ตรอง                         ข.            คิดวางแผน

ค.           คิดเผื่อแผ่                                               ง.             คิดจดจำ    คำตอบ : ก

 1. เพราะเหตุใด จึงควรคบสัตบุรุษ ?

ก.           เพราะทำให้รวย                    ข.            เพราะทำให้สวย

ค.           เพราะทำให้เก่ง                                     ง.             เพราะทำให้ได้ดี   คำตอบ : ง

 1. ปฏิรูปเทสมีลักษณะเช่นไร ?

ก.           มีพื้นที่กว้างขวาง                                  ข.            มีประชากรมาก

ค.           มีคนดีในสังคมมาก                              ง.             มีความสวยงาม   คำตอบ : ค

 1. ประพฤติเช่นไร จึงชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?

ก.           ละชั่วประพฤติดี                  ข.            อยู่ในที่เหมาะสม

ค.           มีกัลยาณมิตร                                        ง.             ช่วยเหลือผู้อื่น   คำตอบ : ก

 1. คำว่า ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร จัดเข้าในอคติข้อใด               ?

ก.           ฉันทาคติ                ข.           โทสาคติ  ค.โมหาคติ            ง.             ภยาคติ   คำตอบ : ก

 1. จะรักษาความเที่ยงธรรมไว้ได้ต้องเว้นจากอะไร ?

ก.           อกุศล      ข.           อคติ    ค.                ทุจริต      ง.            อบายมุข    คำตอบ : ข

 1. เมื่อบาปธรรมเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ?

ก.           ควรระวัง                ข.            ควรละ    ค.           ควรพิจารณา ง.ควรรักษา  คำตอบ : ข

 1. สังวรปธานมีประโยชน์อย่างไร ?

ก.           ป้องกันมิให้อกุศลเกิด                         ข.            ป้องกันความเสื่อม

ค.           ละอกุศลธรรม                                                       ง.             รักษากุศลธรรม       คำตอบ : ก

 1. สัจจาธิษฐาน ตรงกับข้อใด ?

ก.           อ้อนวอน                                               ข.            ตั้งใจจริง

ค.           พูดจริงทำจริง                       ง.             รู้จริงเห็นจริง            คำตอบ : ข

 1. สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบใจในอธิษฐานธรรม คือข้อใด ?

ก.           รูป           เสียง       กลิ่น        รส                         ข.            ตา            หู            จมูก        ลิ้น          กาย         ใจ

ค.           ราคะ       โทสะ      โมหะ                     ง.             กาย เวทนา             จิตธรรม คำตอบ : ค

 1. คนทำงานไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดธรรมใด?

ก.           วุฑฒิ๔    ข.           ปธาน๔  ค.             อิทธิบาท๔               ง.พรหมวิหาร       ๔ ตอบ : ค

 1. วิริยะควรใช้เมื่อใด ?

ก.           ท้อถอย    ข.          สมหวัง  ค.              ผิดหวัง     ง.           คาดหวัง    คำตอบ : ก

 1. คนเช่นไร ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ?

ก.           มีสติ  ข.  มีศีล        ค.           มีสมาธิ      ง.           มีปัญญา  คำตอบ : ก

 1. คนที่ริษยาผู้อื่นเพราะขาดธรรมอะไร ?

ก.           เมตตา     ข.           กรุณา      ค.            มุทิตา      ง.            อุเบกขา   คำตอบ : ค

 1. ทุกข์ในอริยสัจ ๔ เกิดจากอะไร         ?

ก.           ความอยาก                             ข.           ความโกรธ

ค.           ความรัก                                  ง.            ความมัวเมา              คำตอบ : ก

 1. การพิจารณาความเจ็บป่วยเนือง ๆ ช่วยบรรเทาอะไร?

ก.           ความเมาในวัย        ข.           ความเมาในชีวิต

ค.           ความเห็นผิด           ง.            ความเมาในความไม่มีโรค    คำตอบ : ง

 1. คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะควรประพฤติธรรมใด ?

ก.           โพธิปักขิยธรรม    ข.           คารวธรรม

ค.           สาราณิยธรรม        ง.            สัปปุริสธรรม   คำตอบ : ค

 1. ทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ภายนอกอย่างไร ?

ก.           ยิ่งใช้ยิ่งหมด                         ข.            ซื้อขายได้

ค.           แลกเปลี่ยนได้       ง.            โจรขโมยไม่ได้   คำตอบ : ง

 1. ผู้วางตนเหมาะสมตามฐานะ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

ก.           ธัมมัญญุตา             ข.           อัตถัญญุตา

ค.           อัตตัญญุตา             ง.            มัตตัญญุตา   คำตอบ : ค

 1. เมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ควรทำอย่างไร ?

ก.           ไม่ยินดียินร้าย       ข.           ไม่หลงระเริง

ค.           ไม่มัวเมา                ง.             ไม่เพลิดเพลิน   คำตอบ : ก

 1. ความเชื่อใด สงเคราะห์เข้าในทิฏฐุชุกัมม์?

ก.           เชื่อตามตำรา                                         ข.            เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง

ค.           เชื่อในสิ่งที่พบเห็น                ง.            เชื่อมั่นในตนเอง    คำตอบ : ข

 1. ข้อใด จัดเข้าในสมชีวิตา ?

ก.           รู้จักออมทรัพย์      ข.           รู้จักใช้จ่ายทรัพย์

ค.           รู้จักรักษาทรัพย์     ง.            รู้จักประกอบอาชีพ   คำตอบ : ข

 1. ข้อใด จัดเป็นสีลสัมปทา ?

ก.           รักษากาย                วาจา                       ข.            รักษาจิตใจ

ค.           รักษาสติ                                                ง.             รักษากุศลคำตอบ : ก

 1. คนปอกลอกมีลักษณะเช่นไร ?

ก.           ออกปากพึ่งไม่ได้                 ข.            ลับหลังตั้งนินทา

ค.           จะทำดีก็คล้อยตาม                ง.            คิดเอาแต่ได้  คำตอบ : ง

 1. มิตรแท้มีลักษณะเช่นไร ?

ก.           คล้อยตามเพื่อน     ข.           เกรงใจเพื่อน

ค.           เอาใจเพื่อน                            ง.             ตายแทนเพื่อน       คำตอบ : ง

 1. ข้อใด เป็นหน้าที่ของศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ในทิศ ๖ ?

ก.           ช่วยเหลือกิจ  ข.ยกย่อง         ค.           เชื่อฟัง     ง.            ไม่ดูหมิ่น                คำตอบ : ค

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชำพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรีพ.ศ. ๒๕๕๕

 1. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องของใคร ?

ก.           ศาสดา                                                    ข.            พระพุทธเจ้า

ค.           นักบวช                                 ง.             พระปัจเจกพุทธเจ้า   คำตอบ : ข

 1. ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?

ก.           อินเดีย    ข.           ปากีสถาน   ค.        ศรีลังกา  ง.            เนปาล         คำตอบ : ค

 1. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔             ?

ก.           พราหมณ์                ข.           แพศย์    ค.              ศูทร        ง.            จัณฑาล    คำตอบ : ง

 1. ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะ จะมาอุบัติในโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน ?

ก.           จาตุมหาราช           ข.           ยามา   ค. ดาวดึงส์   ง.            ดุสิต    คำตอบ : ง

 1. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร?

ก.           พญาช้างเผือกชูสังข์                              ข.            พญาช้างเผือกชูดอกบัว

ค.           พราหมณ์มอบสังข์ทอง         ง.            พราหมณ์มอบดอกบัว คำตอบ : ข

 1. พระพุทธเจ้า ประสูติก่อนพุทธศักราชกี่ปี ?

ก.           ๒๙          ปี             ข.           ๓๕         ปี  ค.       ๔๕         ปี             ง.             ๘๐          ปี     คำตอบ : ง

 1. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ?

ก.           ประสูติ   ข.           ตรัสรู้   ค.               ปฐมเทศนา               ง.          ปรินิพพาน    คำตอบ : ก

 1. เมื่อพระมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?

ก.           พระนางกัญจนา     ข.           พระนางยโสธรา

ค.           พระนางพิมพา       ง.            พระนางปชาบดี    คำตอบ : ง

 1. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชิต ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

ก.           อโนมา    ข.           เนรัญชรา  ค.          คงคา       ง.             สินธุ    คำตอบ : ก

 1. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด?

ก.           คยาสีสะ                                 ข.            อุรุเวลาเสนานิคม

ค.           อนุปิยอัมพวัน                       ง.            ลัฏฐิวัน    คำตอบ : ข

 1. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

ก.           ทรงท้อพระทัย                                     ข.            ทรงเบื่อหน่าย

ค.           ทรงคลายความเพียร             ง.            ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ตอบ : ง

 1. ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?

ก.           อัตตกิลมถานุโยค                ข.            กามสุขัลลิกานุโยค

ค.           ทุกรกิริยา                                              ง.             มัชฌิมาปฏิปทา คำตอบ : ง

 1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด ?

ก.           วันเพ็ญเดือน          ๓             ข.           วันเพ็ญเดือน          ๖

ค.           วันเพ็ญเดือน          ๘             ง.            วันเพ็ญเดือน          ๑๒        คำตอบ : ข

 1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

ก.           สมมติสัจจะ            ข.           ธรรมสัจจะ

ค.           อริยสัจจะ               ง.            ปรมัตถสัจจะ       คำตอบ : ค

 1. เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า ?

ก.           ๒            เหล่า ข.   ๓             เหล่า  ค.  ๔             เหล่า ง.    ๕             เหล่า   ตอบ : ข

 1. ทางสุดโต่ง ๒ อย่าง       และทางสายกลางอยู่ในพระสูตรใด    ?

ก.           ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร        ข.           อนัตตลักขณสูตร

ค.           อาทิตตปริยายสูตร                               ง.             เวทนาปริคคหสูตร    คำตอบ : ก

 1. พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ?

ก.           ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร        ข.           อนัตตลักขณสูตร

ค.           อาทิตตปริยายสูตร                               ง.             อนุปุพพีกถา    คำตอบ : ข

 1. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?

ก.           พระโสดาบัน                        ข.            พระสกทาคามี

ค.           พระอนาคามี                         ง.             พระอรหันต์    คำตอบ : ก

 1. พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทเป็นปฐมเอหิภิกขุ ?

ก.           พระสารีบุตร                         ข.            พระอานนท์

ค.           พระมหากัสสปะ    ง.            พระอัญญาโกณฑัญญะ    คำตอบ : ง

 1. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร?

ก.           ยสกุลบุตร                             ข.            มารดายสกุลบุตร

ค.           บิดายสกุลบุตร      ง.            ภรรยายสกุลบุตร   คำตอบ : ก

 1. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร    ?

ก.           อนาถปิณฑิกเศรษฐี               ข.           ตปุสสะและภัลลิกะ

ค.           พระเจ้าสุทโธทนะ ง.            บิดาของพระยสะ    คำตอบ : ง

 1. พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอะไร โปรดชฎิล ๓             พี่น้อง     ?

ก.           ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร        ข.           อนัตตลักขณสูตร

ค.           อาทิตตปริยายสูตร                                ง.            อนุปุพพีกถา    คำตอบ : ค

 1. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน

ก.           ๗             วัน                          ข.            ๑๒          วัน

ค.           ๑๕          วัน                          ง.             ๓๐          วัน    คำตอบ : ค

 1. ขณะบำเพ็ญเพียร พระโมคคัลลานะมีอุปสรรคในเรื่องใด ?

ก.           ความหิว                ข.            ความร้อน

ค.           ความหนาว             ง.            ความง่วง    คำตอบ : ง

 1. พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทด้วยโอวาท ๓ ข้อ?

ก.           พระอัญญาโกณฑัญญะ         ข.           พระมหากัสสปะ

ค.           พระยสะ                                                                ง.             พระสารีบุตร    คำตอบ : ข

 1. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?

ก.           ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร        ข.           โอวาทปาฏิโมกข์

ค.           อริยธรรม                                                               ง.            วิมุตติธรรม  คำตอบ : ข

 

 1. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง ๖             แก่ใคร    ?

ก.           นันทมาณพ                                           ข.            โกลิตมาณพ

ค.           สิงคาลมาณพ                                         ง.             อุปติสสมาณพ          คำตอบ : ค

 1. เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?

ก.           พระสารีบุตร                                         ข.            พระมหาโมคคัลลานะ

ค.           พระมหากัสสปะ                   ง.             พระอุรุเวลกัสสปะ         คำตอบ : ข

 1. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา ?

ก.           พระเจ้าพิมพิสาร                    ข.           พระเจ้าปเสนทิโกศล

ค.           อนาถบิณฑิกเศรษฐี               ง.            ธนัญชัยเศรษฐี          คำตอบ : ก

 1. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด?

ก.           ปาสาณเจดีย์                          ข.            อนิมิสเจดีย์

ค.           ปาวาลเจดีย์                           ง.             มกุฎพันธนเจดีย      คำตอบ : ค

 1. พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๔๕ ณ             ที่ไหน    ?

ก.           ภัณฑุคาม                ข.           เวฬุวคาม

ค.           ชัมพุคาม ง.            หัตถีคาม     คำตอบ : ข

 1. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก.           ความกตัญญู           ข.           ความไม่ประมาท

ค.           ความสามัคคี          ง.            ความอดทน       คำตอบ : ข

 1. พระพุทธองค์ตรัสสั่งให้ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร ?

ก.           พระฉันนะ             ข.           พระเทวทัต

ค.           พระสุภัททะ           ง.            พระอุทายี         คำตอบ : ก

 1. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีชื่อว่าอะไร ?

ก.           มกุฏพันธนเจดีย์    ข.           ปาสาณเจดีย์

ค.           ปาวาลเจดีย์                            ง.            อุทเทสิกเจดีย์          คำตอบ : ก

 1. ใครเป็นผู้ทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?

ก.           มัลลกษัตริย์                                           ข.           มหาพราหมณ์

ค.           วัสสการพราหมณ์  ง.            โทณพราหมณ์     คำตอบ : ง

 1. สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ?

ก.           ที่ประสูติ                ข.           ที่ตรัสรู้

ค.           ที่ปรินิพพาน          ง.            ที่ถวายพระเพลิง       คำตอบ : ง

 1. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงมอบหมายใครเป็นศาสดาแทน ?

ก.           พระมหากัสสปะ    ข.           พระอานนท์

ค.           พระอุบาลี                              ง.            พระธรรมวินัย    คำตอบ : ง

 1. การรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

ก.           การสาธยาย                           ข.            การสังคายนา

ค.           การเสวนา                              ง.             การสัมมนา    คำตอบ : ข

 1. พระอานนท์ถามใคร จึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?

ก.           พระอุปวาณะ                        ข.            พระอนุรุทธะ

ค.           พระนันทะ                            ง.             พระอุบาลี    คำตอบ : ข

 1. พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป หลังสังคายนาครั้งใด?

ก.           ศาสนธรรม                            ข.            ศาสนพิธี

ค.           ศาสนสถาน                           ง.             ศาสนศึกษา  คำตอบ : ค

ศาสนพิธี

 1. แบบอย่างหรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติในพระศาสนา เรียกว่าอะไร ?

ก.           ศาสนธรรม                            ข.            ศาสนพิธี

ค.           ศาสนสถาน                           ง.             ศาสนศึกษา  คำตอบ : ข

 1. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?

ก.           ผู้มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง                          ข.            ผู้รับศีลเป็นสรณะ

ค.           ผู้อธิษฐานขอพร                                   ง.             ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา

คำตอบ : ง

 1. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?

ก.           กุศลพิธี    ข. ทานพิธี    ค.บุญพิธี   ง.ปกิณกพิธี คำตอบ : ก

 1. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด?

ก.           ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส                          ข.            ถวายพระที่เคารพนับถือ

ค.           ถวายแก่สงฆ์ทั่วไป                               ง.             ถวายพระที่มีชื่อเสียง  คำตอบ : ค

 1. การกรวดน้ำหลังจากบำเพ็ญกุศล มุ่งประโยชน์อะไร ?

ก.           อุทิศส่วนบุญ                          ข.           แสดงความเคารพ

ค.           ตั้งจิตอธิษฐาน                       ง.             ให้เทวดารับรู้  คำตอบ : ก

 1. ข้อใด เป็นพิธีทำบุญงานอวมงคล ?

ก.           ทำบุญขึ้นบ้านใหม่                ข.           ทำบุญบวชพระ

ค.           ทำบุญ     ๑๐๐        วัน           ง.            ทำบุญมงคลสมรส  คำตอบ : ค

 1. การทอดกฐิน กำหนดทำในช่วงเวลาใด ?

ก.     ภายใน    ๑             เดือนก่อนเข้าพรรษา
ข.     ภายใน    ๑             เดือนหลังเข้าพรรษา

ค.     ภายใน    ๑             เดือนก่อนออกพรรษา
ง.       ภายใน    ๑             เดือนหลังออกพรรษา   คำตอบ : ง

 1. องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด เป็นวันสำคัญสากล ?

ก.           วันวิสาขบูชา                          ข.           วันมาฆบูชา

ค.           วันอัฏฐมีบูชา         ง.            วันอาสาฬหบูชา   คำตอบ : ก

 1. ผู้รับการถวายไทยธรรม คือใคร?

ก.           อุบาสก   ข.           ทายก    ค.               ปฏิคาหก  ง.           มัคคนายก คำตอบ : ค

 1. การทอดกฐิน จัดเป็นทานชนิดใด ?

ก.           ธรรมทาน                              ข.            ปาฎิบุคคลิกทาน

ค.           กาลทาน                ง.             อกาลทาน   คำตอบ : ค

พระครูวิมลธรรมวงศ์    วัดสระเตยน้อย  081-9949399

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕

 1. เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ?

ก.           ศีล                          ข.            สมาธิ    ค.               ปัญญา                    ง.             ภาวนา      คำตอบ : ก

 1. ผู้ปรารถนาจะอบรมจิตให้ตั้งมั่น ควรทำสิ่งใดก่อน ?

ก.           ฝึกสมาธิ  ข.            รักษาศีล  ค.            สวดมนต์  ง.ฟังเทศน์  คำตอบ : ข

 1. ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด         ?

ก.           กายกับใจ                              ข.            วาจากับใจ

ค.           กายวาจาใจ                             ง.            กายกับวาจา   คำตอบ : ง

 1. การรักษาศีลข้อที่ ๑ มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร               ?

ก.           ไม่ทำร้ายกัน                         ข.            ไม่เล่นการพนัน

ค.           ไม่คบชู้                                                   ง.             ไม่เสพสิ่งเสพติด       คำตอบ : ก

 1. การรักษาศีลข้อที่ ๑ ป้องกันเรื่องใด?

ก.           ความโหดร้าย                                                        ข.           ความมักมาก

ค.           ความใจง่าย                                                           ง.             ความงมงาย    คำตอบ : ก

 1. สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศีลข้อที่ ๑ ตรงกับข้อใด         ?

ก.           มนุษย์                                                                    ข.            สัตว์เดรัจฉาน

ค.           สัตว์ในครรภ์                                        ง.             ถูกทุกข้อ    คำตอบ : ง

 1. ข้อใด จัดเป็นปาณาติบาต ?

ก.           ฆ่าสัตว์นรก                                            ข.           ฆ่าเปรต

ค.           ฆ่าอสูรกาย                                                            ง.             ฆ่าสัตว์      คำตอบ : ง

 1. อะไร เป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต ?

ก.           ปลา                         ข.           ต้นไม้     ค.           ทรัพย์สิน                ง.            สุรา     คำตอบ : ก

 1. เจตนาที่ให้สำเร็จปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ?

ก.           จงใจฆ่า                   ข.           จงใจขโมย

ค.           จงใจพูดเท็จ           ง.            จงใจดื่มสุรา              คำตอบ : ก

 1. ข้อใด เกี่ยวข้องกับศีลข้อที่๑?

ก.           กักขัง      ข.           สมโจร     ค.           ผลาญ                      ง.            ส่อเสียดคำตอบ : ก

 1. จงใจขับรถชนผู้อื่นถึงขาขาด เป็นอนุโลมปาณาติบาตข้อใด ?

ก.           ทำให้พิการ             ข.            ทำให้เสียโฉม

ค.           เล่นสนุก                 ง.            ทำให้บาดเจ็บ     คำตอบ : ก

 1. ใช้การ ได้แก่การกระทำในข้อใด ?

ก.           ไม่ให้หยุดพักผ่อน                                ข.           เลี้ยงไว้ในกรง

ค.           ล่ามโซ่ไม่ให้หนี                                    ง.            เลี้ยงไว้กัดกัน          คำตอบ : ก

 1. ข้อใด ไม่นับเข้าในวัตถุแห่งอทินนาทาน ?

ก.           ของมีกรรมสิทธิ์                    ข.           ของมีลิขสิทธิ์

ค.           ของมีเจ้าของ                                          ง.            ของที่สละทิ้ง         คำตอบ : ง

 1. อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นใด ?

ก.           รถยนต์   ข.           โฉนดที่ดิน               ค.          เงินทอง  ง.             ที่ดิน         คำตอบ : ง

 1. การกระทำใด จัดเป็นอทินนาทานเพราะทรัพย์สินของตนเอง?

ก.           บุกรุกป่าชายเลน                   ข.           บุกรุกป่าสงวน

ค.           ลักขุดทรายในแม่น้ำ             ง.            หลบเลี่ยงภาษี     คำตอบ : ง

 1. ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?

ก.           สับเปลี่ยน ข.ยักยอก  ค.       ตระบัด   ง.            กรรโชก     คำตอบ :

 1. ข้อใด เป็นโจรกรรมข้อว่า ฉก           ?

ก.           วิ่งราว     ข.            กรรโชก ค.           ยักยอก   ง.            สับเปลี่ยน     คำตอบ : ก

 1. พูดโกหกเพื่อเอาของของเขา ตรงกับข้อใด ?

ก.           ลับ                         ข.            ลวง         ค.            พราง       ง.            หลอก     คำตอบ : ง

 1. ลักของที่เคลื่อนที่ได้ ศีลขาดตอนไหน ?

ก.           เจ้าของปลงใจ                                                       ข.            เจ้าของทอดธุระ

ค.           ของเคลื่อนจากที่ตั้ง                              ง.            ของชำรุดเสียหาย   คำตอบ : ค

 1. การรับซื้อของโจร มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร?

ก.           หย่าร้าง                                                  ข.            แตกแยก

ค.           โจรชุกชุม                                                             ง.             ทะเลาะวิวาท   คำตอบ : ค

 1. การทุบทำลายทรัพย์สินคนอื่นให้เสียหาย ตรงกับข้อใด ?

ก.           หยิบฉวย                                               ข.            ผลาญ

ค.           กรรโชก                                ง.             ตระบัด     คำตอบ : ข

 1. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ใด   ?

ก.           ให้มีเมตตาต่อผู้อื่น                                ข.           ให้ยินดีในคู่ครองตน

ค.           ให้ช่วยเหลือผู้อื่น                  ง.            ให้ยินดีในสมบัติตน  คำตอบ : ข

 1. สามีภรรยาที่มีความรักความซื่อตรงต่อกัน เพราะมีศีลข้อใด ?

ก.           ปาณาติปาตา           เวรมณี                   ข.            อทินนาทานา         เวรมณี

ค.           กาเมสุมิจฉาจารา    เวรมณี    ง.            มุสาวาทา                เวรมณี คำตอบ : ค

 1. ล่วงประเวณี ในศีลข้อที่ ๓             ตรงกับข้อใด         ?

ก.           ทำชื่อเสียงให้เสียหาย                            ข.           ทำทรัพย์สินให้เสียหาย

ค.           ทำเชื้อสายให้เสียหาย                            ง.            ทำการงานให้เสียหาย

คำตอบ : ค

 1. หญิงชายที่ห้ามไว้ในศีลข้อที่ ๓ มีกี่จำพวก?

ก.           ๑๐           จำพวก    ข.           ๒๐          จำพวก  ค.              ๓๐          จำพวก    ง.            ๔๐          จำพวก     คำตอบ : ข

 1. หญิงที่อยู่ในความพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?

ก.            ลูกสาว    ข.           ลูกสะใภ้ ค.            หลานสาว                ง.           หลานสะใภ้     คำตอบ : ก

 1. ปัญหาสังคมข้อใด เกิดเพราะละเมิดศีลข้อที่ ๓             ?

ก.           หย่าร้าง                   ข.           อาชญากรรม

ค.           ลักขโมย                 ง.            ทำร้ายร่างกาย        คำตอบ : ก

 1. พูดอย่างไร เรียกว่า มุสา        ?

ก.           พูดให้เข้าใจผิด                       ข.           พูดให้ทะเลาะกัน

ค.           พูดให้แตกแยก                      ง.            พูดให้เจ็บใจ  คำตอบ : ก

 1. การแสดงความเท็จเกิดขึ้นได้ทางใด ?

ก.           วาจาและใจ                            ข.           กายและวาจา

ค.           กายและใจ                              ง.            กายวาจาและใจ   คำตอบ : ข

 1. นำเอกสารที่เป็นเท็จมาแสดงในที่ประชุม เป็นมุสาเกิดทางใด?

ก.           กาย  ข.    วาจา    ค.                ใจ                            ง.            วาจา        ใจ   คำตอบ : ก

 1. โทษของมุสา ตรงกับข้อใด ?

ก.           ขาดคนเชื่อถือ                        ข.           ขาดคนเมตตา

ค.           ขาดคนสงสาร                        ง.            ขาดคนเห็นใจ   คำตอบ : ก

 1. การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นจริง ตรงกับข้อใด ?

ก.           ทนสาบาน              ข.           ทำเล่ห์กระเท่ห์

ค.           ทำเลศ                    ง.             เสริมความ    คำตอบ : ข

 1. ไม่เจ็บป่วย ทำท่าทางให้เขาเห็นว่าเจ็บป่วย ตรงกับข้อใด         ?

ก.           ทนสาบาน                              ข.           ทำเล่ห์กระเท่ห์

ค.           มารยา                                    ง.             อำความ     คำตอบ : ค

 1. การดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนและคนอื่น ตรงกับข้อใด ?

ก.           ประพฤติน่าอดสู   ข.           ทอนกำลังปัญญา

ค.           ก่อการวิวาท                          ง.             เสียสุขภาพ  คำตอบ : ค

 1. นโยบายปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศีลข้อใด?

ก.           ศีลข้อที่   ๑             ข.           ศีลข้อที่   ๓

ค.           ศีลข้อที่   ๔             ง.            ศีลข้อที่   ๕    คำตอบ : ง

 1. ข้อใด เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๕             ?

ก.           ห้ามฆ่าสัตว์ในวัด                  ข.           ห้ามดื่มสุราในวัด

ค.           ห้ามขายอาวุธในวัด               ง.            ห้ามเล่นการพนันในวัด คำตอบ : ข

 1. ข้อใด ได้ชื่อว่าประพฤติตนอยู่ในศีลข้อที่ ๕             ?

ก.           ไม่ฆ่าสัตว์                               ข.           ไม่ลักทรัพย์

ค.           ไม่เจ้าชู้                                  ง.             ไม่ดื่มสุรา   คำตอบ : ง

 1. กิริยาที่งดเว้นจากการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีล ๕ เรียกว่าอะไร          ?

ก.           สมบัติ     ข.           วิรัติ  ค.   เจตนา     ง.            กัลป์ยาณธรรม    คำตอบ : ข

 1. การจะรักษาศีล ๕ ให้มั่นคงต้องมีอะไรสนับสนุน            ?

ก.           วิรัติ  ข.   เจตนา       ค.          กัลยาณธรรม          ง.            กัลยาณศีล              คำตอบ : ค

 

 

 1. การรักษาศีลของพระภิกษุและสามเณร จัดเป็นวิรัติใด?

ก.           สมาทานวิรัติ                          ข.           สัมปัตตวิรัติ

ค.           สมุจเฉทวิรัติ          ง.            ถูกทุกข้อ     คำตอบ : ก

 1. การงดเว้นที่เรียกว่าสมุจเฉทวิรัติ มีลักษณะเช่นไร ?

ก.           งดเว้นเฉพาะหน้า                   ข.           งดเว้นชั่วคราว

ค.           งดเว้นเฉพาะข้อ                    ง.             งดเว้นเด็ดขาด  คำตอบ : ง

 1. กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนให้คนมีอาชีพสุจริต ?

ก.           เมตตา                     ข.           กรุณา

ค.           สัมมาอาชีวะ           ง.            กามสังวร    คำตอบ : ค

 1. คนพูดมุสาทำให้ขาดกัลยาณธรรมใด ?

ก.           เมตตา                                    ข.            กรุณา

ค.           ความมีสัจจะ                          ง.            ความมีสติ   คำตอบ : ค

 1. คนขาดกัลยาณธรรมใด ไม่สามารถรักษาศีลข้อ ๑             ให้บริบูรณ์ได้        ?

ก.           เมตตา                                    ข.            ความมีสัจจะ

ค.           กามสังวร                                ง.            ความมีสติ  คำตอบ : ก

 1. คุณธรรมเช่นไร เรียกว่า กรุณา?

ก.           ปรารถนาให้เขาเป็นสุข         ข.           ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์

ค.           ปรารถนาให้เขาได้ดี                            ง.             ปรารถนาให้เขารุ่งเรือง

คำตอบ : ข

 1. พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกได้ดี เพราะมีกัลยาณธรรมใด ?

ก.           เมตตา                     ข.           กรุณา

ค.           มุทิตา                      ง.            อุเบกขา  คำตอบ : ก

 1. การกระทำใด เรียกว่า ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ              ?

ก.           ซื่อตรงต่อลูกค้า                     ข.           ซื่อตรงต่อสินค้า

ค.           ซื่อตรงต่อเวลา                      ง.             ซื่อตรงต่อเจ้านาย   คำตอบ : ค

 1. กัลยาณธรรมข้อ ๓ ทำให้คนประพฤติเช่นไร     ?

ก.           สำรวมในกาม        ข.           มีอาชีพสุจริต

ค.           ให้มีสติ                                  ง.             มีความซื่อสัตย์ คำตอบ : ก

 1. บุคคลประพฤติเช่นไร เรียกว่า มีสัจจะ   ?

ก.           ทำดี                        ข.            พูดดี

ค.           คิดดี        ง.            ปรารถนาดี

คำตอบ : ข

 1. บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องปฏิบัติอย่างไร?

ก.           มีศีลธรรม                               ข.           มีความเสียสละ

ค.           มีความเอื้อเฟื้อ       ง.             มีความมัธยัตถ์

คำตอบ : ก

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s